Engero 2 – LCB & KLB

Luganda Contemporary Bible

Engero 2:1-22

Empeera y’Okunoonya Amagezi

1Mwana wange, bw’onookwatanga ebigambo byange,

n’otereka ebiragiro byange mu bulamu bwo,

2era n’ossaayo omwoyo eri amagezi,

era n’ossa omutima gwo eri okutegeera,

3ddala ddala singa oyaayaanira okumanya

era n’oyimusa eddoboozi lyo osabe okutegeera,

4bw’onooganoonyanga nga ffeeza,

era n’oganoonyanga ng’ekyobugagga ekyakwekebwa,

5awo w’olitegeerera okutya Mukama,

era n’ovumbula okumanya Katonda.

6Kubanga Mukama awa amagezi;

era mu kamwa ke muvaamu okumanya n’okutegeera.

7Mukama aterekera abatuukirivu amagezi amalungi,

era aba ngabo y’abo abatambulira mu bugolokofu.

8Abatambuliza mu makubo ag’obwenkanya,

era bw’atyo Mukama akuuma ekkubo ly’abatukuvu be.

9Olwo lw’olitegeera obutuukirivu, amazima n’obwenkanya;

weewaawo buli kkubo eddungi.

10Kubanga amagezi galiyingira mu mutima gwo,

n’okumanya kulisanyusa omwoyo gwo.

11Okwesalirawo obulungi kunaakulabiriranga

n’okutegeera kunaakukuumanga:

12Amagezi ganaakuwonyanga ekkubo ly’omubi,

n’abantu aboogera eby’obugwagwa,

13abaleka amakubo ag’obutuukirivu

ne batambulira mu makubo ag’ekizikiza,

14abasanyukira okukola ebikolwa ebibi,

abanyumirwa eby’obusirusiru,

15abantu abo be b’amakubo amakyamu,

era abakujjukujju mu ngeri zaabwe.

16Amagezi Mukama g’awa ge gokka agajja okukuwonya ekkubo ly’omukazi omwenzi,

n’okukuwonya ebigambo bye ebisendasenda,

17eyaleka bba ow’omu buvubuka bwe

era eyeerabira endagaano gye yakola mu maaso ga Katonda we.

18Kubanga ennyumba ye ekka mu kufa,

n’amakubo ge galaga eri abafu.

19Tewali n’omu agenda ewuwe adda

wadde okufunirayo amakubo g’obulamu.

20Kale tambuliranga mu kkubo ly’abo abatya Katonda

era onywerere mu makubo g’abatuukirivu.

21Kubanga abatuukirivu balituula mu nsi,

era abo abagolokofu baligisigalamu.

22Naye abakozi b’ebibi balifiirwa ebirungi eby’ensi,

n’abatali beesigwa balizikirizibwa.

Korean Living Bible

잠언 2:1-22

지혜의 가치

1내 아들아, 네가 내 말을 듣고 내 명령을 소중히 여기며

2지혜로운 말에 귀를 기울이고 그것을 이해하려고 노력하여라.

3네가 지식을 추구하고 깨달음을 얻고자 애쓰며

4그것을 은이나 숨겨진 보물을 찾는 것처럼 찾고 구하면

5여호와를 두려워하는 것이 무엇인지 깨닫게 되고 하나님에 대한 지식도 얻게 될 것이다.

6이것은 여호와께서 지혜를 주시며 지식과 깨달음도 그에게서 나오기 때문이다.

7그가 정직한 자를 위해 완전한 지혜를 예비하시며 흠 없이 사는 자에게 방패가 되시니

82:8 또는 ‘공평의 길을 보호하시며’모든 일을 공정하게 하는 자를 보호하고 성도들의 길을 지키시기 위해서이다.

9네가 내 말을 들으면 무엇이 옳고 정직하며 공정한지 알게 되고 모든 선한 길을 깨닫게 될 것이다.

10또 네가 지혜롭게 되고 지식이 너에게 즐거움을 줄 것이며

11너의 분별력이 너를 지키고 깨달음이 너를 보호할 것이다.

12지혜가 악한 자의 길과 추하고 더러운 말을 하는 자들에게서 너를 구할 것이다.

13그들이 바른 길을 버리고 어두운 길로 걸어가며

14악을 행하는 일을 기뻐하고 악인들의 못된 짓을 즐거워하니

15그들의 길은 굽었고 그들의 행위는 비뚤어지고 잘못되었다.

16그럴 듯한 말로 유혹하는 음란한 여자에게서 지혜가 너를 구할 것이다.

17그런 여자는 자기 남편을 버리고 하나님 앞에서 한 서약을 잊어버린 인간이다.

18그녀의 집이 사망으로, 그녀의 길이 2:18 또는 ‘음부로’지옥으로 기울어졌으니

19누구든지 그런 여자를 찾아가는 자는 다시 돌이킬 수 없고 생명의 길로 돌아오지 못한다.

20그러므로 너는 선한 사람들을 본받아 의로운 삶을 살아야 한다.

21정직하고 흠 없이 사는 사람들은 이 땅에서 살아 남을 것이지만

22악하고 신실치 못한 자들은 이 땅에서 뿌리째 뽑혀 사라질 것이다.