Amosi 1 – LCB & SNC

Luganda Contemporary Bible

Amosi 1:1-15

1Bino bye bigambo Amosi eyali omu ku balunzi b’endiga mu bitundu by’e Tekowa bye yabikkulirwa, musisi amale ajje nga wakayitawo emyaka ebiri, mu mirembe gya Uzziya kabaka wa Yuda, era nga gy’emirembe gya kabaka Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi nga y’afuga Isirayiri.

2Amosi yagamba nti,

Mukama awuluguma ng’asinziira mu Sayuuni,

era eddoboozi lye liwulirwa nga libwatukira mu Yerusaalemi;

omuddo mu malundiro gulikala

n’entikko y’olusozi Kalumeeri erisigala njereere.”

Okulamulwa kwa Baliraanwa ba Isirayiri

3Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Ddamasiko ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga baabonereza nnyo abantu b’e Gireyaadi

nga babasalaasala n’ebyuma.

4Ndiweereza omuliro mu lubiri lwa kabaka Kazayeeri

era njokye n’ebigo bya kabaka Benikadadi.

5Era ndimenya enzigi z’ekibuga Ddamasiko

era ndizikiriza kabaka ali mu Kiwonvu ky’e Aveni,

oyo akwata omuggo ogw’obwakabaka mu Besiadeni.

Abantu b’e Busuuli balitwalibwa mu buwaŋŋanguse mu Kiri,”

bw’ayogera Mukama.

6Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Gaza ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yatwala eggwanga ddamba mu busibe

n’alitunda eri Edomu.

7Ndiweereza omuliro ku bbugwe wa Gaza

ogulyokya ebigo byakyo.

8Ndizikiriza atuula mu Asudodi,

n’oyo akwata omuggo gw’obwakabaka ndimumalawo okuva mu Asukulooni.

Ndibonereza Ekuloni

okutuusa lwe ndimalirawo ddala Abafirisuuti,”

bw’ayogera Mukama.

9Mukama bw’ati bw’ayogera nti,

“Olw’ebyonoono bya Ttuulo ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yatunda eggwanga ddamba erya Edomu mu busibe

n’amenya endagaano ey’obwaseruganda eyali ekoleddwa,

10kyenaava mpeereza omuliro ku bbugwe wa Ttuulo,

ogunaayokya ebigo byakyo.”

11Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Edomu ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yayigganya muganda we n’ekitala

awatali kusaasira,

obusungu bwabwe ne bubuubuuka obutakoma

era ne batabusalako.

12Ndiweereza omuliro ku Temani

oguliyokya ebigo bya Bozula.”

13Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Amoni ebisatu

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Mu ntalo ez’okugaziya ensi ye,

yabaaga abakazi abaali embuto ab’e Giriyaadi.

14Ndiweereza omuliro ku bbugwe wa Labba,

era gulyokya ebigo byakyo.

Walibaawo n’oluyoogaano olunene ku lunaku olw’olutalo

mu mpewo ey’amaanyi, kibuyaga ng’akunta.

15Kabaka waakyo alitwalibwa mu buwaŋŋanguse,

ye n’abakungu be bonna,”

bw’ayogera Mukama.

Slovo na cestu

Ámos 1:1-15

1Slova Amosova, (kterýž byl mezi pastýři) z Tekoa, kteráž viděl o Izraelovi za dnů Uziáše krále Judského, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského, dvě létě před země třesením. 2I řekl: Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, i budou kvíliti salášové pastýřů, a vyschnou pole nejvýbornější. 3Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Damašku, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že mlátili Galáda cepami okovanými. 4Ale pošli oheň na dům Hazaelův, kterýžto zžíře paláce Benadadovy. 5I polámi závoru Damašku, a vypléním obyvatele z údolí Aven, a toho, kterýž drží berlu, z domu Eden, i půjde v zajetí lid Syrský do Kir, dí Hospodin. 6Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Gázy, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že je zajímajíce, v zajetí věčné podrobovali Idumejským. 7Ale pošli oheň na zed Gázy, kterýžto zžíře paláce její, 8A vypléním obyvatele z Azotu, i toho, kterýž drží berlu, z Aškalon, a obrátím ruku svou proti Akaron, i zahyne ostatek Filistinských, praví Panovník Hospodin. 9Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Týru, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že je v zajetí věčné podrobili Idumejským, a nepamatovali na smlouvu bratrskou. 10Ale pošli oheň na zed Tyrskou, kterýžto zžíře paláce jeho. 11Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Edoma, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že udusiv v sobě všecku lítostivost, stihá mečem bratra svého, a hněv jeho ustavičně rozsapává, anobrž vzteklost jeho špehuje bez přestání. 12Ale pošli oheň na Teman, kterýžto zžíře paláce v Bozra. 13Toto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost synů Ammon, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že roztínali těhotné Galádské, jen aby rozšiřovali pomezí své. 14Ale zanítím oheň na zdi Rabba, kterýžto zžíře paláce její, s troubením v den boje a s bouří v den vichřice. 15I půjde král jejich v zajetí, on i knížata jeho s ním, praví Hospodin.