Luganda Contemporary Bible

Abaefeso 1:1-23

11:1 a 1Ko 1:1 b 2Ko 1:1 c Bak 1:2Nze Pawulo, omutume wa Kristo Yesu, olw’okwagala kwa Katonda, mpandiikira abatukuvu abali mu Efeso, era abakkiririza mu Kristo Yesu.

21:2 Bar 1:7Ekisa n’emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bibeerenga nammwe.

Emikisa mu Kristo

31:3 a 2Ko 1:3 b Bef 2:6; 3:10; 6:12Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, atuwadde mu Kristo buli mukisa gwonna ogw’omwoyo oguva mu ggulu. 41:4 a Bef 5:27; Bak 1:22 b Bef 4:2, 15, 16Yatulonda okubeera mu Kristo ng’ensi tennatondebwa, ffe tube batukuvu, abataliiko kya kunenyezebwa mu maaso ge, olw’okwagala kwe. 51:5 a Bar 8:29, 30 b 1Ko 1:21Olw’okwagala kwe, yatuteekateeka tubeere abaana be mu Yesu Kristo, ng’okusiima kwe bwe kuli. 61:6 Mat 3:17Katonda tumutendereze olw’ekisa kye yatuwa obuwa mu Mwana, gw’ayagala ennyo. 71:7 Bar 3:24Mu oyo mwe tununulibwa olw’omusaayi gwe, ne tusonyiyibwa ebibi, ng’obugagga bw’ekisa kye bwe buli, 8kye yatuwa mu bungi mu magezi gonna ne mu kutegeera kwonna. 91:9 Bar 16:25Yatubikkulira ekyama eky’okwagala kwe, ng’okusiima kwe bwe kuli kwe yateekerateekera mu Kristo. 101:10 a Bag 4:4 b Bak 1:20Olwo ekiseera ekituufu bwe kirituuka, Katonda alikola byonna bye yateekateeka, n’ateeka ebintu byonna awamu wansi wa Kristo, ebiri mu ggulu n’ebiri ku nsi.

111:11 Bef 3:11Era mu ye mwe twaweerwa obusika ne twawulibwa ng’enteekateeka bw’eri ey’oyo akola ebintu byonna okusinziira ku magezi ag’okwagala kwe; 121:12 nny 6, 14ffe Abayudaaya tulyoke tumuleetere okugulumizibwa, ffe abaasooka okuba n’essuubi mu Kristo. 131:13 a Bak 1:5 b Bef 4:30Nammwe, Kristo yabaleeta eri amazima, kye kigambo eky’Enjiri ey’okulokolebwa kwammwe. Bwe mwamukkiriza, ne muteekebwako envumbo eya Mwoyo Mutukuvu eyasuubizibwa, 141:14 Bik 20:32gwe musingo gw’obusika bwaffe, okutuusa bw’alinunula abantu be, ne Katonda n’agulumizibwa era n’atenderezebwa.

Okusaba kwa Pawulo

151:15 Bak 1:4Noolwekyo okuva lwe nawulira okukkiriza kwe mulina mu Mukama waffe Yesu, n’okwagala kwe mulina eri abantu ba Katonda bonna, 161:16 Bar 1:8sirekangayo kwebaza Katonda ku lwammwe. Mbajjukira 171:17 a Yk 20:17 b Bak 1:9ne mbasabira, Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow’ekitiibwa, abawe Omwoyo ow’amagezi n’okubikkulirwa mweyongere okumutegeera. 181:18 Bik 26:18; 2Ko 4:6Nnyongera okubasabira, amaaso g’emitima gyammwe gamulisibwenga, mulyoke mumanye essuubi ly’okuyitibwa kwammwe, n’obugagga obungi bwe mulina mu ye, mmwe awamu n’abantu ba Katonda bonna. 191:19 a Bak 1:29 b Bef 6:10Njagala mutegeere amaanyi ge agasukkiridde agakolera mu ffe abakkiriza, ng’okukola kw’obuyinza bw’amaanyi ge bwe kuli, 201:20 Bik 2:24amaanyi ago ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu, n’amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo waggulu mu ggulu. 211:21 Baf 2:9, 10Waggulu eyo, Kristo gy’afugira obufuzi bwonna, n’obuyinza bwonna, n’amaanyi gonna, n’obwami bwonna, na buli kitiibwa kyonna ekiweebwa omuntu. Afugira mu mulembe guno, era alifugira ne mu mulembe ogugenda okujja. 221:22 a Mat 28:18 b Bef 4:15; 5:23Katonda atadde ebintu byonna wansi w’ebigere bye, n’afuula Kristo omutwe gw’ebintu byonna eby’ekkanisa, 23era ekkanisa gwe mubiri gwe ye yennyini, mwatuukiririza ebintu byonna.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1:1-23

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes1 Unele mss nu conțin: în Efes. Drept urmare, unii comentatori susțin că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16). Ei observă totodată că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane. Prin urmare, în opinia acestora, apostolul nu‑și cunoștea audiența în mod personal, iar scrisoarea lui a fost intenționată a fi una enciclică. și credincioși în Cristos Isus: 2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne‑a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! 4În El, Dumnezeu ne‑a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. 5El ne‑a hotărât mai dinainte5 Termenul proorizo este un termen complex, care are și conotație juridică. Judecătorul decide înainte de finalizarea procesului. În acest context este invocată atotcunoașterea lui Dumnezeu, capacitatea Sa de a cunoaște viitorul, fiind în afara timpului, Ființă Eternă, în afara spațiului, atotprezent. pentru înfiere5 Adopția (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată lua sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr‑o altă familie. Cel adoptat primea același statut și aceleași drepturi ca persoanele născute în acea familie: lua numele noului părinte și devenea moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge. prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l‑a dat de bunăvoie în Preaiubitul Lui. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor7 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături; și în 2:1, 5., după bogăția harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. 9El8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El. a binevoit să ne facă cunoscută taina voii Sale, după buna Sa plăcere, pe care a arătat‑o în Cristos9 Lit.: în El., 10ca s‑o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor10 Lit.: spre administrarea plinătății vremurilor. Cuvântul administrarea este traducerea termenului grecesc oikonomia, care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație., pentru a le uni iarăși pe toate, pentru Sine, în Cristos: cele din ceruri și cele de pe pământ.

11În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul Celui Ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii Sale, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne‑am pus mai dinainte speranța în Cristos. 13În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia13 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. mântuirii voastre –, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, 14Care este o garanție14 Termenul grecesc arrabon se referă la suma dată înainte de a încheia un contract, suma dată drept garanție, acont, avans. a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când amintesc în rugăciunile mele 17ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 19și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat‑o în Cristos când L‑a înviat dintre cei morți și L‑a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, 21mai presus de orice conducere21 Sau: conducător; și în 3:10; 6:12., autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I‑a supus toate lucrurile sub picioare și L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.