Luganda Contemporary Bible

Abaebbulaniya 1:1-14

Omwana mukulu okusinga bamalayika

11:1 a Yk 9:29; Beb 2:2, 3 b Bik 2:30 c Kbl 12:6, 8Edda, Katonda yayogeranga ne bajjajjaffe mu ngeri nnyingi ez’enjawulo ng’ayita mu bannabbi; 21:2 a Zab 2:8 b Yk 1:3naye mu nnaku zino ez’oluvannyuma yayogera naffe ng’ayita mu Mwana, gwe yalonda okuba omusika wa byonna, era mu oyo mwe yatondera ensi n’ebintu byonna ebirimu. 31:3 a Yk 1:14 b Bak 1:17 c Beb 7:27 d Mak 16:19Amasamasa n’ekitiibwa kya Katonda, era ky’ekifaananyi kye ddala bw’ali, era abeezaawo buli kintu olw’ekigambo kye eky’amaanyi. Bwe yamala okukola ekikolwa eky’okututukuza okuva mu bibi, n’atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda mu Bwakabaka obw’omu ggulu. 41:4 Bef 1:21Bw’atyo n’asinga bamalayika, nga kyeragira ku linnya lye okuba ery’ekitiibwa okusinga amannya gaabwe.

51:5 a Zab 2:7 b 2Sa 7:14Kubanga ani ku bamalayika gwe yali ayogeddeko nti,

“Ggwe oli Mwana wange,

Leero nkuzadde?”

Era nate nti, “Nze nnaabeeranga Kitaawe gy’ali

naye anaabeeranga Mwana wange gye ndi?”

61:6 a Beb 10:5 b Ma 32:43; Zab 97:7Era nate bw’aleeta Omwana we omubereberye mu nsi, agamba nti,

“Bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga.”

71:7 Zab 104:4Era ayogera ku bamalayika nti,

“Afuula bamalayika be ng’empewo,

n’afuula n’abaweereza be ng’ennimi z’omuliro.”

8Naye ku Mwana ayogera nti,

“Entebe yo ey’Obwakabaka, Ayi Katonda, ya lubeerera emirembe n’emirembe;

obutuukirivu, gwe muggo ogw’obwakabaka bwo.

91:9 a Baf 2:9 b Is 61:1, 3Wayagala obutuukirivu n’okyawa obujeemu.

Katonda, era Katonda wo kyeyava akufukako

amafuta ag’omuzeeyituuni agaleeta essanyu okusinga banno.”

10Ayongera n’agamba nti,

“Mukama ku lubereberye wassaawo omusingi gw’ensi,

era n’eggulu mirimu gwa mukono gwo.

111:11 Is 34:4Ebyo biriggwaawo, naye ggwe olibeerera emirembe gyonna,

era byonna birikaddiwa ng’ekyambalo bwe kikaddiwa.

121:12 a Beb 13:8 b Zab 102:25-27Era olibizingako ng’ekooti bwe zingibwako,

era birikyusibwa ng’ekyambalo bwe kikyusibwa.

Naye ggwe oba bumu,

so n’emyaka gyo tegirikoma.”

131:13 a Yos 10:24; Beb 10:13 b Zab 110:1Ani ku bamalayika gwe yali agambye nti,

“Tuula wano ku mukono gwange ogwa ddyo,

okutuusa lwe ndifufuggaza abalabe bo,

ne bafuuka entebe y’ebigere byo”?

141:14 a Zab 103:20 b Beb 5:9Bamalayika bonna, myoyo egitumibwa okuweereza abo abagenda okusikira obulokozi.

Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 1:1-14

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.1:3 Jfr Ps 110:1.

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far1:5 Ordagrant: jag har fött dig.”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.

6Och när Gud låter sin förstfödde1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen. komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig. med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”1:9 Se Ps 45:7-8.

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”1:12 Se Ps 102:26-28.

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”1:13 Se Ps 110:1.

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?