1 Timoseewo 6 – LCB & LB

Luganda Contemporary Bible

1 Timoseewo 6:1-21

Eby’abaddu ne Bakama baabwe

16:1 a Bef 6:5; Tit 2:9; 1Pe 2:18 b Tit 2:5, 8Abo bonna abali mu kikoligo ky’obuddu, basaana okussaamu bakama baabwe ekitiibwa, erinnya lya Katonda, awamu n’okuyigiriza kwaffe bireme kuvvoolebwa. 26:2 a Fir 16 b 1Ti 4:11Abaddu abalina bakama baabwe abakkiriza tebabanyoomanga, okubanga baganda baabwe, wabula bonna bongere bwongezi okubaweereza, kubanga bakkiriza era baagalwa, era be bayambibwa olw’okuweereza kwabwe okulungi.

Omugaso gw’okussaamu Katonda Ekitiibwa

Bino bibayigirizenga era obibakuutirenga. 36:3 a 1Ti 1:3 b 1Ti 1:10Omuntu yenna bw’ayigirizanga mu ngeri endala, nga takkiriziganya na bigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo ebireeta obulamu n’okugobereranga enjigiriza ey’okutya Katonda, 46:4 2Ti 2:14aba ajjudde okwekuluntaza era aba taliiko ky’ategeera naye aba aguddemu akazoole ak’okubuzaabuza mu buli kintu, n’okuwakana ku buli kigambo n’ekivaamu bwe buggya, n’okuyomba, n’okuvuma, n’okuwaayira, 56:5 Tit 1:15n’okukaayana. Ebyo bikolebwa abantu abaayonooneka ebirowoozo, abatakyalina mazima, abalowooza ng’okufuna amagoba kwe kutya Katonda. 66:6 a Baf 4:11; Beb 13:5 b 1Ti 4:8Weewaawo okutya Katonda kulimu amagoba mangi, omuntu bw’amalibwa mu ekyo ky’alina. 76:7 Yob 1:21; Mub 5:15Kubanga tetulina kye twajja nakyo mu nsi, era tetuliiko kye tuliggyamu nga tuvaamu. 86:8 Beb 13:5Naye bwe tuba n’emmere, n’ebyokwambala ebyo bitumalenga. 96:9 a Nge 15:27 b 1Ti 3:7Abo abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu katego ak’okwegomba okw’obusirusiru era okw’akabi, okunnyika abantu mu kubula ne mu kuzikirira. 106:10 a 1Ti 3:3 b Yak 5:19Kubanga okululunkanira ensimbi y’ensibuko y’ebibi byonna, era olw’okululunkana okwo abamu bawabye, ne bava mu kukkiriza, ne beereetera obulumi bungi mu mitima gyabwe.

Okulabula

116:11 a 2Ti 3:17 b 2Ti 2:22Naye ggwe, omuntu wa Katonda, ddukanga ebintu ebyo, ogobererenga obutuukirivu, n’okutya Katonda, n’okukkiriza, n’okwagala, n’okugumiikiriza, n’obuwombeefu. 126:12 a 1Ko 9:25, 26; 1Ti 1:18 b Baf 3:12Lwananga okulwana okulungi okw’okukkiriza, nywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa, n’oyatula okwatula okulungi mu maaso g’abajulirwa abangi. 136:13 a Yk 18:33-37 b 1Ti 5:21Nkukuutira mu maaso ga Katonda, awa byonna obulamu, ne mu maaso ga Kristo Yesu eyayatula okwatula okulungi mu maaso ga Pontiyo Piraato, 14okuumenga ekiragiro nga tekiriiko bbala, wadde eky’okunenyezebwa okutuusa ku kulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo, 156:15 a 1Ti 1:11 b 1Ti 1:17 c Kub 17:14; 19:16kw’aliraga mu ntuuko zaakwo, aweebwa omukisa era nnannyini buyinza yekka, Kabaka wa bakabaka bonna, era Mukama wa bakama, 166:16 a 1Ti 1:17 b Yk 1:18ye yekka atafa era atuula mu kwakaayakana okutasemberekeka, era tewali n’omu yali amulabye, so tewali asobola kumulaba, oyo aweebwe ekitiibwa, n’obuyinza obutaggwaawo, Amiina.

Okulabula Abagagga

176:17 a Luk 12:20, 21 b 1Ti 4:10 c Bik 14:17Okuutirenga abagagga ab’omu mirembe gya kaakano, obuteekuluntaza, wadde okwesiga obugagga kubanga si bwa lubeerera, wabula beesige Katonda atuwa byonna olw’okwesanyusanga, 186:18 a 1Ti 5:10 b Bar 12:8, 13bakole ebirungi, babe bagagga mu bikolwa ebirungi, nga bagabi, era abaagala okugabana n’abalala. 196:19 Mat 6:20Bwe batyo beeterekere obugagga obw’engeri eyo nga gwe musingi omulungi ogw’ebiseera ebigenda okujja, balyoke banywezenga obulamu bwennyini.

206:20 a 2Ti 1:12, 14 b 2Ti 2:16Timoseewo, kuumanga kye wateresebwa. Weewalenga ebigambo ebivvoola, era ebitaliimu nsa, n’empaka ez’ebigambo ebiyitibwa eby’amagezi naye nga bya bulimba, 216:21 2Ti 2:18abantu abamu ge balowooza okuba nago, ne basubwa ekigendererwa mu kukkiriza.

Ekisa kibeerenga nammwe.

En Levende Bok

1. Timoteus 6:1-21

Råd om slaver

1Troende slaver skal vise sine eiere sine ekte respekt. Da får ingen grunn til å håne Gud og læren om Jesus. 2Dersom slaveeieren også er en troende, skal ikke slaven vise mindre respekt på grunn av at de to er brødre og har samme status for Gud. Tvert imot bør slaven arbeide enda hardere, etter som han på den måten hjelper en troende bror som han elsker.

Falsk undervisning og sann rikdom

Undervis om disse levereglene, Timoteus! Gi råd til alle om å leve etter det vi sier. 3Levereglene stemmer med det sunne budskapet vi har fått fra vår Herre Jesus Kristus og den lære som leder oss til å følge Gud. De som underviser på en annen måte og ikke holder seg til den sunne læren, 4er forblindet og uten innsikt. De har et sykelig behov for å diskutere og krangle om ulike sider ved læren, noe som leder til misunnelse, trette, beskyldninger, ondskapsfulle mistanker 5og stadig bråk mellom mennesker. Deres sinn er totalt i mørke og de har forlatt det sanne budskapet om Jesus. For dem er religion bare en måte å bli rik på.

6Sann rikdom er å tro på Gud og samtidig være fornøyd med det vi har. 7Vi hadde ikke noe med oss da vi ble født, og vi kan ikke ta noe med oss når vi dør. 8Om vi derfor har det aller mest nødvendige som mat og klær, skal vi være fornøyd. 9De som vil bli rike, kommer ut for mange fristelser og faller som offer for tåpelige og skadelige begjær som leder menneskene mot den visse og evige undergang. 10Kjærlighet til penger er roten til alt ondt. På grunn av at de er pengekjære har mange forlatt troen på Jesus og voldt seg selv mange lidelser.

Avsluttende råd

11Men du Timoteus, som tilhører Gud, du skal holde deg borte fra falsk undervisning og trangen etter å bli rik. Pass på at du følger Guds vilje og lever fullt og helt for ham. Tro på Jesus av hele ditt hjerte, elsk dine medmennesker og vis tålmodighet og mildhet. 12Fortsett med å forsvare og spre troen. Hold fast ved det evige livet, som Gud innbød deg til da du uten frykt bekjente troen på han offentlig for mange mennesker.

13Jeg oppfordrer deg overfor Gud, han som gir liv til alt, og overfor Jesus Kristus, han som bekjente hvem han var for den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus: 14Følg disse rådene, slik at ingen har noe å anklage deg for, og lev fullt og helt for Gud til den dagen vår Herre Jesus Kristus kommer igjen. 15Når den tiden kommer som Gud har bestemt, skal Gud, han som er verd å bli hyllet, vår eneste hersker, alle kongers konge og alle herrers Herre, vise oss Jesus. 16Gud er den eneste som aldri kan dø, og han bor i et lys som er så sterkt at ikke noe menneske kan nærme seg. Ingen har noen gang sett ham eller kan se ham. Han skal ha æren og makten i all evighet. Ja, det er sant!6:16 I grunnteksten: Amen!

17Advar dem som er rike i denne verden, slik at de ikke skryter og ikke setter sitt håp til noe så usikkert som rikdom. Oppfordre i stedet alle til å stole på Gud, han som gir oss alt vi trenger for å kunne nyte godt av livet. 18Be alle å gjøre godt mot andre mennesker, slik at de i stedet blir rike på gode gjerninger. Oppfordre alle til å være sjenerøse og dele av det de har med andre. 19Da samler de seg en skatt hos Gud, et godt grunnlag for framtiden, og de vinner det evige livet.

20Kjære Timoteus, bevar kunnskapen som Gud har gitt deg, og spre den til andre. Hold deg borte fra all gudløs lære og spekulative ideer som visse folk kaller kunnskap, men som slett ikke er det. 21Noen har begynt å tro på denne type kunnskap og har derfor forlatt troen på Jesus.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet skal være med dere alle.