1 Ebyomumirembe 2 – LCB & VCB

Luganda Contemporary Bible

1 Ebyomumirembe 2:1-55

Abaana ba Isirayiri

1Bano be baali batabani ba Isirayiri:

Lewubeeni, ne Simyoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali, ne Zebbulooni, 2ne Ddaani, ne Yusufu, ne Benyamini, ne Nafutaali, ne Gaadi ne Aseri.

32:3 a Lub 29:35; 38:2-10 b Lub 38:5 c Lub 38:2 d Kbl 26:19Batabani ba Yuda baali

Eri, ne Onani ne Seera, era nnyabwe ye yali Basusuwa Omukanani.

Eri, eyali mutabani wa Yuda omukulu n’akola ebibi mu maaso ga Mukama, era Mukama n’amutta.

42:4 a Lub 11:31 b Lub 38:11-30 c Lub 38:29Tamali muka mwana wa Yuda, n’azaalira Yuda Pereezi, ne Zeera.

Batabani ba Yuda bonna awamu baali bataano.

52:5 a Lub 46:12 b Kbl 26:21Batabani ba Perezi baali

Kezulooni ne Kamuli.

6Batabani ba Zeera baali

Zimuli, ne Esani, ne Kemani, ne Kalukoli, ne Dala, bonna awamu bataano.

72:7 a Yos 7:1 b Yos 6:18Mutabani wa Kalumi ye yali

Akali, eyaleetera Isirayiri emitawaana kubanga yayonoona mu ebyo ebyawongebwa.

8Mutabani wa Esani ye yali

Azaliya.

92:9 Kbl 26:21Batabani ba Kezulooni baali

Yerameeri, ne Laamu ne Kerubayi.

102:10 a Luk 3:32-33 b Kuv 6:23 c Kbl 1:7Laamu n’azaala Amminadaabu,

Amminadaabu n’aba kitaawe n’azaala Nakusoni, eyali omukulu w’ekika kya Yuda.

11Nakusoni n’azaala Saluma,

ne Saluma n’azaala Bowaazi,

122:12 a Lus 2:1 b Lus 4:17Bowaazi ye n’azaala Obedi ate Obedi n’azaala Yese.

132:13 a Lus 4:17 b 1Sa 16:6Yese n’azaala

Eriyaabu, eyali mutabani we omukulu; Abinadaabu nga ye wookubiri,

Simeeyi nga ye wookusatu, 14Nesaneeri nga ye wookuna,

Laddayi nga ye wookutaano, 15Ozemu n’aba ow’omukaaga,

Dawudi nga ye wa musanvu.

162:16 a 1Sa 26:6 b 2Sa 2:18 c 2Sa 2:13Bannyinaabwe be baali Zeruyiya ne Abbigayiri.

Batabani ba Zeruyiya baali basatu nga be ba Abisaayi, Yowaabu ne Asakeri.

172:17 2Sa 17:25Abbigayiri yali nnyina wa Amasa, ne Amasa n’azaala Yeseri Omuyisimayiri.

18Kalebu mutabani wa Kezulooni n’azaala abaana mu Azuba mukyala we ate era ne mu Yeriyoosi.

Yeseri, ne Sobabu, ne Aludoni be baali abaana ba Azuba.

192:19 nny 42, 50Azuba bwe yafa, Kalebu n’awasa Efulaasi, eyamuzaalira Kuuli.

202:20 Kuv 31:2Kuuli n’azaala Uli, Uli n’azaala Bezaleeri.

212:21 Kbl 27:1Oluvannyuma Kezulooni, ne yeebaka ne muwala wa Makiri kitaawe wa Gireyaadi, gwe yali afumbiddwa nga wa myaka nkaaga, n’amuzaalira Segubu.

22Segubu n’azaala Yayiri, eyafuganga ebibuga amakumi abiri mu bisatu mu nsi ye Gireyaadi.

232:23 a Kbl 32:41; Ma 3:14; Yos 13:30 b Kbl 32:42Naye Gesuli ne Alamu ne bawamba ebibuga bya Yayiri, Kenasi n’ebyalo byayo, byonna awamu byali ebibuga nkaaga.

Abo bonna be baali abazzukulu ba Makiri, kitaawe wa Gireyaadi.

242:24 1By 4:5Kezulooni ng’amaze okufa, Kalebu ne yeebaka ne maama we omuto Efulaasi eyali mukyala wa kitaawe, n’amuzaalira Asukuli, n’azaala Tekowa.

25Yerumeeri mutabani wa Kezulooni omukulu yalina batabani be bataano nga be ba

Laamu, mutabani we omukulu, ne Buna, ne Oleni, ne Ozemu ne Akiya. 26Wabula Yerumeeri yalina omukyala omulala ng’erinnya lye ye Atala, era oyo yali nnyina Onamu.

27Batabani ba Laamu mutabani omukulu owa Yerameeri baali

Maazi, ne Yamuni ne Ekeri.

28Batabani ba Onamu be baali

Sammayi ne Yada,

ate batabani ba Sammayi nga be ba

Nadabu ne Abisuli.

29Abisuli yalina omukyala erinnya lye Abikayiri, era n’amuzaalira Abani ne Molidi.

30Batabani ba Nadabu be baali

Seredi ne Appayimu, naye Seredi n’afa nga tazadde mwana.

31Mutabani wa Appayimu yali

Isi, ate nga Isi ye kitaawe wa Akulayi.

32Batabani ba Yada muganda we Sammayi be baali

Yeseri ne Yonasaani, naye Yeseri n’afa nga tazadde mwana.

33Batabani ba Yonasaani be baali

Peresi ne Zaza.

Abo bonna be baali bazzukulu ba Yerameeri.

34Sesani ye yalina baana ba buwala bokka,

ng’alina n’omuddu Omumisiri, erinnya lye Yala. 35Sesani n’awaayo omu ku bawala be okufuumbirwa omuddu we Yala, era omuwala n’azaala Attayi.

362:36 1By 11:41Attayi n’azaala Nasani,

ne Nasani n’azaala Zabadi.

37Zabadi n’azaala Efulali,

ne Efulali n’azaala Obedi.

38Obedi n’azaala Yeeku,

ne Yeeku n’azaala Azaliya.

39Azaliya n’azaala Kerezi,

ne Kerezi n’azaala Ereyaasa.

40Ereyaasa n’azaala Sisumaayi,

ne Sisumaayi n’azaala Sallumu.

41Sallumu n’azaala Yekamiya,

ne Yekamiya n’azaala Erisaama.

422:42 nny 19Omwana omukulu owa Kalebu muganda wa Yerameeri,

ye yali Mesa, ate Mesa n’azaala Zifu.

Zifu n’azaala Malesa, Malesa n’azaala Kebbulooni.

43Batabani ba Kebbulooni baali

Koola, ne Tappua, ne Lekemu, ne Sema.

44Sema n’azaala Lakamu,

ne Lakamu n’azaala Yolukeyaamu.

Lekemu n’azaala Sammayi.

452:45 a Yos 15:55 b Yos 15:58Mutabani wa Sammayi n’azaala Manoni,

ne Mawoni n’azaala Besuzuli.

46Efa omukazi omulala owa Kalebu yamuzaalira

Kalani, ne Moza ne Gazezi.

Ate Kalani n’azaala omulenzi gwe yatuuma Gazezi.

47Batabani ba Yadayi baali

Legemu, ne Yosamu, ne Gesani, ne Pereti, ne Efa ne Saafu.

48Ate era Kalebu yalina omukazi omulala, Maaka eyamuzaalira

Seberi ne Tirukaana.

492:49 a Yos 15:31 b Yos 15:16Mukazi we oyo yazaalayo n’omwana omulala erinnya lye Saafu, eyazaala Madumanna.

Seva n’azaala Makubena ne Gibea.

Muwala wa Kalebu ye yali Akusa.

502:50 a 1By 4:4 b nny 19Abo be baali bazzukulu ba Kalebu.

Batabani ba Kuuli baali Efulaasa omuggulanda,

Sobali n’azaala Kiriyasuyalimu, 51Saluma n’azaala Besirekemu, ne Kalefu n’azaala Besugaderi.

52Sabali eyazaala Kiriyasuyalimu, yalina abaana abalala nga be ba

Kalowe, ne kimu kyakubiri eky’Abamenukosi, 532:53 2Sa 23:38n’ebika ebya Kiriyasuyalimu nga be ba Abayisuli, n’Abapusi, n’Abasumasi, n’Abamisulayi. Muno mwe mwasibuka Abazolasi n’Abayesutawooli.

542:54 Ezr 2:22; Nek 7:26; 12:28Batabani ba Saluma baali

Besirekemu, n’Abanetufa, Atulosubesuyowabu, ne kimu kyakubiri eky’Abamanakasi, Abazooli, 552:55 a Lub 15:19; Bal 1:16; 4:11 b Yos 19:35 c 2Bk 10:15, 23; Yer 35:2-19n’ebika by’abawandiisi b’amateeka abaabeeranga e Yabezi, nga be b’Abatirasi, Abasimeyasi, n’Abasukasi. Bano be Bakeeni abasibuka mu Kammasi, era be baavaamu oluggya lwa Lekabu.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Sử Ký 2:1-55

Dòng Dõi của Ít-ra-ên

1Con trai của Ít-ra-ên là:

Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-luân, 2Đan, Giô-sép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Dòng Dõi của Giu-đa

3Giu-đa cưới vợ là Ba-sua, người Ca-na-an, sinh ba con trai là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Nhưng Ê-rơ gian ác đến nỗi bị Chúa Hằng Hữu giết. 4Ta-ma, con dâu của Giu-đa, sinh cho ông hai con sinh đôi là Phê-rết và Xê-rách. Vậy Giu-đa được năm con trai.

5Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.

6Con trai của Xê-rách là Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Đa-ra, tất cả là năm người.

7Con trai của Cát-mi là A-can (người ăn cắp thánh vật và gây đại nạn cho người Ít-ra-ên).

8Con trai của Ê-than là A-xa-ria.

Từ Con Cháu của Hết-rôn đến Đa-vít

9Con trai của Hết-rôn là Giê-rác-mê-ên, Ram, và Ca-lép.

10Ram sinh A-mi-na-đáp.

A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn, là một lãnh tụ của người Giu-đa.

11Na-ha-sôn sinh Sanh-ma.

Sanh-ma sinh Bô-ô.

12Bô-ô sinh Ô-bết.

Ô-bết sinh Gie-sê.

13Giê-se sinh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, con thứ ba là Si-mê-a, 14con thứ tư là Na-tha-na-ên, con thứ năm là Ra-đai, 15con thứ sáu là Ô-xem, con thứ bảy là Đa-vít.

16Chị em của họ là Xê-ru-gia và A-bi-ga-in. Xê-ru-gia sinh A-bi-sai, Giô-áp, và A-sa-ên. 17A-bi-ga-in lấy chồng là Giê-the, người Ích-ma-ên, sinh A-ma-sa.

Dòng Dõi Khác của Hết-rôn

18Ca-lép, con Hết-rôn, cưới hai vợ tên A-xu-ba và Giê-ri-ốt. A-xu-ba sinh Giê-sê, Sô-báp, và Ạt-đôn. 19Sau khi A-xu-ba qua đời, Ca-lép cưới Ê-phơ-rát, sinh một con trai tên Hu-rơ. 20Hu-rơ sinh U-ri. U-ri sinh Bê-sa-lê.

21Hết-rôn được sáu mươi tuổi, cưới con gái của Ma-ki, cha của Ga-la-át. Ông bà có một con trai đặt tên là Sê-gúp. 22Sê-gúp sinh Giai-rơ, là người cai trị hai mươi ba thành xứ Ga-la-át. 23(Nhưng người Ghê-sua và A-ram chiếm đoạt các thành phố Giai-rơ, đồng thời cũng chiếm luôn thành phố Kê-nát và sáu mươi làng quanh thành phố này.) Tất cả những người này là con cháu Ma-ki, cha của Ga-la-át.

24Sau khi Hết-rôn vừa qua đời tại Ca-lép Ép-ra-ta, vợ người là A-bi-gia sinh A-sua (cha Thê-cô-a).

Dòng Dõi của Giê-rác-mê-ên, Con Hết-rôn

25Con trai của Giê-rác-mê-ên, trưởng nam của Hết-rôn, là Ram (trưởng nam), Bu-na, Ô-ren, Ô-xem, và A-hi-gia. 26Giê-rác-mê-ên cưới thêm A-ta-ra và sinh Ô-nam.

27Con trai của Ram, trưởng nam của Giê-rác-mê-ên là Ma-ách, Gia-min, và Ê-ke.

28Các con trai của Ô-nam là Sha-mai và Gia-đa.

Con trai của Sam-mai là Na-đáp và A-bi-su

29A-bi-su cưới A-bi-hai và sinh Ạc-ban và Mô-lít.

30Na-đáp sinh Sê-lê và Áp-ba-im. Sê-le qua đời, không có con, 31nhưng Áp-ba-im có một con trai tên Di-si. Di-si sinh Sê-san. Sê-san sinh Ạc-lai.

32Các con trai của Gia-đa, em Sha-mai là Giê-the và Giô-na-than. Giê-the qua đời, không con, 33nhưng Giô-na-than có hai con trai là Phê-lết và Xa-xa. Đó là con cháu của Giê-rác-mê-ên.

34Sê-san2:34 Có lẽ khác với Sê-san ở câu 31 không có con trai, chỉ có con gái. Ông cũng có một đầy tớ từ Ai Cập tên Gia-ra. 35Sê-san gả con cho Gia-ra, và họ sinh được một con trai tên Ạt-tai.

36Ạt-tai sinh Na-than.

Na-than sinh Xa-bát.

37Xa-bát sinh Êp-la.

Êp-la sinh Ô-bết.

38Ô-bết sinh Giê-hu.

Giê-hu sinh A-xa-ria.

39A-xa-ria sinh Hê-lết.

Hê-lết sinh Ê-la-xa.

40Ê-la-xa sinh Sít-mai.

Sít-mai sinh Sa-lum.

41Sa-lum sinh Giê-ca-mia.

Giê-ca-mia sinh Ê-li-sa-ma.

Dòng Dõi của Ca-lép, Con Hết-rôn

42Dòng dõi của Ca-lép, em của Giê-rác-mê-ên, là Mê-sa (trưởng nam), tổ phụ của Xíp. Dòng dõi của Ca-lép cũng gồm Ma-rê-sa, tổ phụ của Hếp-rôn.

43Hếp-rôn sinh Cô-rê, Tháp-bu-a, Rê-kem, và Sê-ma. 44Sê-ma sinh Ra-cham. Ra-cham sinh Giô-kê-am. Rê-kem sinh Sa-mai. 45Sa-mai sinh Ma-ôn. Ma-ôn sinh Bết-sua.

46Ca-lép cưới thêm Ê-pha, sinh Ha-ran, Một-sa, và Ga-xe. Ha-ran sinh Ga-xe.

47Gia-đai sinh Rê-ghem, Giô-tham, Ghê-san, Phê-lết, Ê-pha, và Sa-áp.

48Ca-lép lại cưới Ma-a-ca và sinh Sê-be và Ti-ra-na, 49Nàng còn sinh thêm Sa-áp (tổ phụ của Mát-ma-na) và Sê-va (tổ phụ của Mát-bê-na và Ghi-bê-a). Ca-lép cũng có một con gái tên Ạc-sa.

50Đây là dòng dõi của Ca-lép.

Dòng Dõi của Hu-rơ, Con Hết-rôn

Hu-rơ, trưởng nam của Ê-phơ-rát, vợ Ca-lép, sinh các con trai là Sô-banh, (người sáng lập Ki-ri-át Giê-a-rim), 51Sanh-ma, (người sáng lập Bết-lê-hem), và Ha-rếp (người sáng lập Bết Ga-đe).

52Dòng dõi của Sô-banh (người sáng lập Ki-ri-át Giê-a-rim) là Ha-rô-ê, tổ phụ một nửa dân tộc Mê-nu-hốt, 53và gia đình Ki-ri-át Giê-a-rim gồm họ Ga-rép, họ Phu-tít, họ Su-ma-tít, và họ Mích-ra-ít; cũng từ đó mà có họ Xô-ra-tít và họ Ếch-tao-lít.

54Dòng dõi của Sanh-ma là dân tộc Bết-lê-hem, họ Nê-tô-pha-tít, họ Ạt-rốt Bết Giô-áp, nửa họ Ma-na-ha-tít, và họ Xô-rít, 55và họ của các thầy ký lục ở Gia-bê gồm họ Ti-ra-tít, họ Si-ma-tít, và họ Su-ca-tít. Đây là người Kê-nít dòng dõi của Ha-mát, tổ phụ nhà Rê-cáp.