En Levende Bok

Romerne 16:1-27

Personlig hilsen

1-2Vår søster Føbe, som er medarbeider i menigheten i byen Kenkreæ, kommer snart og hilser på dere. Ta vel imot henne, etter som hun lever i fellesskap med Herren Jesus. Dere må behandle henne på en måte som troende bør gjøre. Hjelp henne med alt hun trenger, for hun har vært til støtte for mange, også for meg.

3Hils til Priska og Akvilas, som sammen med meg sprer budskapet om Jesus Kristus. 4De har til og med risikert livet for min skyld. Det er ikke bare jeg som er takknemlig for disse to. Det gjelder også alle menighetene som ikke består av jøder. 5Hils også menigheten som møtes i hjemmet deres.

Hils min gode venn Epainetos, som var den første til å tro på Kristus i provinsen Asia16:5 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.. 6Hils også Maria, som har arbeidet så hardt for å hjelpe dere. 7Hils Andronikos og Junias, som begge er jøder og har sittet i fengsel sammen med meg. De er disipler16:7 Blir også kalt apostler. til Kristus, og er satt stor pris på av alle, og de begynte å tro på Kristus før meg. 8Hils min kjære venn Ampliatus, som deler mitt fellesskap med Herren Jesus. 9Hils Urbanus, som sammen med meg tjener Kristus, og min kjære venn Stakys.

10Hils Apelles, som har fått gå gjennom så mye for Kristus. Hils også dem som bor og arbeider i Aristobolus sitt hjem. 11Hils Herodion, som er jøde, slik som jeg. Hils alle dem som bor og arbeider i hjemmet til Narkissos og lever i fellesskap med Herren Jesus. 12Hils Tryfena og Tryfosa, som arbeider i tjenesten for Herren, og den kjære Persis, som har stått så hardt på for å tjene Herren. 13Hils Rufus, som takket ja til å bli Herrens utvalgte, og mor hans, som er som en mor også for meg. 14Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de troende søsken som er sammen med dem. 15Hils Filologos, Julia, Nerevs og søsteren hans, Olympas og alle de andre troende som er sammen med dem. 16Gi hverandre et velkomstkyss som troende.16:16 På gresk: Hilse hverandre med et hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg. Alle menighetene her hilser til dere.

En siste advarsel

17Til slutt, kjære søsken, vil jeg oppfordre dere: Pass dere for dem som blir årsak til splittelse og får mennesker til å forlate troen på Kristus ved å undervise om det som strider mot troen dere har fått lære å kjenne. Hold dere borte fra disse personene! 18Denne type mennesker tjener ikke vår Herre Kristus, men er bare interessert i det de kan mette sin egen mage16:18 De underviste sannsynligvis om at visse typer mat var forbudt. med. Med fine ord og talemåter bedrar de lettlurte tilhørere.

19Det er en kjent sak at dere holder fast ved troen på Herren, og det gjør meg glad. Jeg ønsker at dere skal være oppfinnsomme når det gjelder å gjøre godt, og totalt uerfarne når det gjelder å gjøre ondt. 20Jeg ber om at Gud, han som gir fred, snart skal la dere beseire Satan. Videre ber jeg om at alt godt og at vår Herre Jesu Kristi kjærlighet, vil være med dere alle.

21Min medarbeider Timoteus hilser til dere. Det samme gjør også mine jødiske venner Lukius, Jason og Sosipater. 22Også jeg, Tertius, som har skrevet ned dette brevet for Paulus, hilser til dere som deler fellesskapet med Herren Jesus. 23Gaius hilser til dere. Det er i hjemmet hans jeg bor. Der møter også hele menigheten hverandre. Erastus, som er regnskapsfører her i byen, hilser til dere. Det gjør også Kvartus, som er en av de andre troende16:23 En del håndskrifter har med et ekstra vers: 24 Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristus skal vise dere sin godhet. Ja, det er sant! her.

Avsluttende hyllest til Gud

25-27Hyll Gud, for han er den som kan gjøre troen sterk hos alle! Dette fortalte jeg dere da jeg kom med det glade budskapet om Jesus Kristus. Budskapet om Kristus var Guds hemmelige plan, som hadde ligget skjult siden tidenes begynnelse. Men nøyaktig som Gud, han som er evig, hadde bestemt, har han nå avslørt sin plan. Han har gjort kjent det han hele tiden har forutsagt ved profetene i Skriften16:25-27 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., for at alle folk skal kunne tro på Kristus og bli lydige mot ham.

Gud, han som ene og alene har fullkommen innsikt og visdom, er verd å bli hyllet i all evighet for det som Jesus Kristus har gjort for oss. Ja, dette er sant!16:25-27 I grunnteksten: Amen!

New International Reader’s Version

Romans 16:1-27

Personal Greetings

1I would like you to welcome our sister Phoebe. She is a deacon of the church in Cenchreae. 2I ask you to receive her as one who belongs to the Lord. Receive her in the way God’s people should. Give her any help she may need from you. She has been a great help to many people, including me.

3Greet Priscilla and Aquila. They work together with me in serving Christ Jesus. 4They have put their lives in danger for me. I am thankful for them. So are all the Gentile churches.

5Greet also the church that meets in the house of Priscilla and Aquila.

Greet my dear friend Epenetus. He was the first person in Asia Minor to become a believer in Christ.

6Greet Mary. She worked very hard for you.

7Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews. They have been in prison with me. They are leaders among the apostles. They became believers in Christ before I did.

8Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord.

9Greet Urbanus. He works together with me in serving Christ. And greet my dear friend Stachys.

10Greet Apelles. He remained faithful to Christ even when he was tested.

Greet those who live in the house of Aristobulus.

11Greet Herodion, my fellow Jew.

Greet the believers who live in the house of Narcissus.

12Greet Tryphena and Tryphosa. Those women work hard for the Lord.

Greet my dear friend Persis. She is another woman who has worked very hard for the Lord.

13Greet Rufus. He is a chosen believer in the Lord. And greet his mother. She has been like a mother to me too.

14Greet Asyncritus, Phlegon and Hermes. Greet Patrobas, Hermas and the other brothers and sisters with them.

15Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister. Greet Olympas and all of the Lord’s people who are with them.

16Greet one another with a holy kiss.

All the churches of Christ send their greetings.

17I am warning you, brothers and sisters, to watch out for those who try to keep you from staying together. They want to trip you up. They teach you things opposite to what you have learned. Stay away from them. 18People like that are not serving Christ our Lord. They are serving only themselves. With smooth talk and with words they don’t mean they fool people who don’t know any better. 19Everyone has heard that you obey God. So you have filled me with joy. I want you to be wise about what is good. And I want you to have nothing to do with what is evil.

20The God who gives peace will soon crush Satan under your feet.

May the grace of our Lord Jesus be with you.

21Timothy works together with me. He sends his greetings to you. So do Lucius, Jason and Sosipater, my fellow Jews.

22I, Tertius, wrote down this letter. I greet you as a believer in the Lord.

23-24Gaius sends you his greetings. He has welcomed me and the whole church here into his house.

Erastus is the director of public works here in the city. He sends you his greetings. Our brother Quartus also greets you.

25May God receive glory. He is able to strengthen your faith. He does this in keeping with the good news and the message I preach. It is the message about Jesus Christ. This message is in keeping with the mystery hidden for a very long time. 26The mystery has now been made known through the writings of the prophets. The eternal God commanded that it be made known. God wanted all the Gentiles to obey him by trusting in him. 27May the only wise God receive glory forever through Jesus Christ. Amen.