En Levende Bok

Matteus 8:1-34

Jesus helbreder en spedalsk

1Da Jesus gikk ned fra fjellet, fulgte mange etter ham. 2Plutselig nærmet en spedalsk8:2 Ordet spedalsk, lepra, er blitt brukt på denne tiden for mange forskjellige hudsykdommer. seg og falt ned for ham og ba: ”Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk.”

3Jesus rakte straks ut hånden og rørte ved mannen og sa: ”Det vil jeg. Du er frisk!” I samme øyeblikk var mannen helbredet fra spedalskheten sin.

4Jesus sa til han: ”Fortell ikke dette til noen, men gå til presten for at han kan undersøke deg. Ta også med deg det offer som Moses har bestemt,8:4 Se Tredje Mosebok 14:1-4. slik at alle kan forstå at Gud har helbredet deg.”

En romersk offiser viser sterk tro

5-6Da Jesus hadde gått inn i Kapernaum, kom en romersk offiser bort til ham og ba om hjelp. ”Herre, tjeneren min ligger lam hjemme og har fryktelige plager”, forklarte han.

7”Skal jeg bli med og helbrede ham?” spurte Jesus.

8Men offiseren sa: ”Herre, jeg er ikke verd at du går inn i huset mitt.8:8 I følge reglene til de jødiske de skriftlærde skulle Jesus bli uverdig til å komme fram for Gud dersom han gikk inn til en som ikke var jøde, etter som den som ikke var jøde, selv var uverdig. En uverdig må siden gå gjennom spesielle seremonier for å bli renset. Si bare et ord, så blir tjeneren min frisk. 9Jeg vet det, for jeg har selv overordnede offiserer som gir meg befaling, og jeg har andre soldater som står under meg. Dersom jeg sier til en av dem: ’Gå’, så går han, og til en annen: ’Kom’, så kommer han, og dersom jeg sier til tjenerne mine: ’Gjør dette eller hint’, så gjør de det.”

10Jesus ble svært forbauset og vendte seg mot dem som fulgte han og sa: ”Jeg forsikrer dere at jeg har ikke sett en så sterk tro hos noen blant Israels folk. 11Jeg sier dere at mange, lik denne romerske offiseren, skal komme fra jordens tallrike land og bli innbudt sammen med Abraham, Isak og Jakob til festen i Guds nye verden.8:11 På gresk: i himmelriket. 12Men mange israelitter, som burde ha vært med blant dem som får være Guds eget folk, skal bli kastet ut i mørket.8:12 På gresk: Men rikets egne barn skal bli kastet ut i mørket. Der skal de gråte av angst og fortvilelse.”

13Jesus sa til den romerske offiseren: ”Gå hjem. Det skal bli slik som du trodde!” Og i samme øyeblikket ble tjeneren frisk.

Jesus helbreder Peter sin svigermor og mange andre

14Noe seinere kom Jesus hjem til Peter og fikk se at svigermoren hans lå til sengs med høy feber. 15Han rørte ved hånden hennes, og straks forsvant feberen. Hun sto opp og begynte å lage mat til dem.

16Samme kvelden førte innbyggerne mange besatte mennesker til Jesus. Han drev ut de onde åndene ved bare å snakke til dem og helbredet alle som var syke. 17Gjennom disse miraklene ble det som Gud hadde forutsagt ved profeten Jesaja, til virkelighet:

”Han la våre plager på seg selv

og tok bort våre sykdommer.”8:17 Se Jesaja 53:4.

Prisen for å følge Jesus

18Det samlet seg mer og mer folk, og Jesus ba disiplene om å gjøre seg klar til å reise over sjøen til den andre siden. 19En av de skriftlærde8:19 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. kom bort til ham og sa: ”Mester, jeg vil også følge deg, samme hvor du enn går!”

20Jesus svarte: ”Du må tenke på at revene har hi og fuglene har reir, men jeg, Menneskesønnen8:20 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., har ingen steder der jeg kan hvile ut.”

21En annen av disiplene sa: ”Herre, jeg vil gjerne følge deg, men la meg først gå hjem og begrave far min.”8:21 Mannen, en disippel, men ikke en av de tolv, ville sannsynligvis vente på at hans far først skulle dø.

22Da svarte Jesus ham: ”Følg du meg og la de som er åndelig døde8:22 Åndelig død er å være skilt fra Gud. begrave sine døde.”

Jesus stiller stormen

23Senere steg Jesus ombord i en båt og seilte over sjøen sammen med disiplene. 24Plutselig blåste det opp en fryktelig storm med høye bølger som slo inn over båten. Men Jesus sov.

25Disiplene gikk fram og vekket ham og begynte å rope: ”Herre, hjelp oss! Vi synker!” 26Men Jesus svarte: ”Hvorfor er dere redde? Har dere så vanskelig for å tro?” Litt etter reiste han seg opp og snakket med autoritet til vinden og sjøen, og alt ble rolig.

27Disiplene ble helt forundret. ”Hvem er han”, sa de til hverandre, ”etter som til og med vinden og sjøen er lydige mot ham?”

Jesus setter to menn fri fra onde ånder

28Da Jesus hadde kommet over på den andre siden av sjøen, til området der gadarenerne bodde8:28 Dette området lå ved den sydøstre delen av sjøen, omkring byen Gadara. I Markus sin fortelling om Jesus 5:1 og Lukas sin fortelling om Jesus 8:26 skriver de i stedet om området rundt Gerasenerlandet, som var hele regionens hovedstad. Området var ikke bosatt av jøder., kom to menn imot ham som var besatt av onde ånder. De søkte ly blant gravene og var så voldsomme i sin atferd at ingen kunne ta seg fram den veien. 29De ropte til Jesus: ”Gå bort fra oss i fred, du Guds sønn! Har du kommet for å pine oss før tiden?”

30Der dette skjedde, gikk en stor flokk griser og rotet i jorden etter røtter. 31Åndene tigget og ba: ”Dersom du driver oss ut, da send oss i det minste inn i griseflokken.”

32Jesus sa: ”Som dere vil, kom dere av sted!” Straks dro de onde åndene fra mennene og for inn i grisene, og hele flokken rutsjet utfor fjellskrenten og druknet i sjøen.

33Røkterne som passet på grisene flyktet. Da de kom til den nærmeste byen, fortalte de alt sammen, også det som hadde skjedd med de besatte. 34Alle i byen gikk ut for å treffe Jesus, og da de kom fram til ham ba de at han måtte forlate området deres.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 8:1-34

Исцеление прокажённого

(Мк. 1:40-44; Лк. 5:12-14)

1Когда Иса спустился с горы, за Ним последовало множество людей. 2Тут к Нему подошёл человек, больной проказой8:2 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу., поклонился Ему и сказал:

– Господин, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

3Иса протянул руку и прикоснулся к нему, сказав:

– Хочу, очистись!

В тот же миг человек исцелился от проказы. 4Тогда Иса сказал ему:

– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси дар, какой повелел Муса8:4 См. Лев. 14:1-32.. Так люди удостоверятся, что ты исцелён8:4 Букв.: «…повелел Муса, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям»..

Вера римского воина

(Лк. 7:1-10; 13:28-29)

5Когда Иса пришёл в Капернаум, к Нему подошёл римский офицер и попросил о помощи.

6– Господин, – сказал он, – мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается.

7Иса ответил ему:

– Хорошо, Я приду и исцелю его.

8Но офицер сказал:

– Господин, я не достоин, чтобы Ты вошёл под крышу моего дома. Но скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. 9Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!» – и он идёт, другому: «Ко мне!» – и тот приходит. Рабу моему говорю: «Сделай это!» – и он делает.

10Иса, выслушав его, удивился и сказал тем, кто шёл за Ним:

– Говорю вам истину, что даже в Исраиле Я не встречал такой сильной веры. 11Говорю же вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на пиру в Небесном Царстве вместе с Ибрахимом, Исхаком и Якубом. 12А многие иудеи, которые были подданными этого Царства от самого рождения, будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов.

13И Иса сказал римскому офицеру:

– Иди! По твоей вере будет тебе.

И в тот же час больной слуга выздоровел.

Исцеление больных

(Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)

14Придя в дом Петира, Иса увидел, что его тёща лежит в горячке. 15Он прикоснулся к её руке, и жар оставил её, она встала и начала накрывать для Него на стол. 16С наступлением вечера к Исе привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 17Это было исполнением слов пророка Исаии: «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни»8:17 Ис. 53:4..

Следование за Исой аль-Масихом

(Лк. 9:57-60)

18Когда Иса увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. 19Тут к Нему подошёл один из учителей Таурата и сказал:

– Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошёл.

20Иса ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнёзда, а Ниспосланному как Человек8:20 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов аль-Масиха, восходящий к книге пророка Данияла (см. Дан. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Иса всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Так Он давал понять, что это о Нём говорится у Данияла, что Он и есть Тот Царь над всеми народами, Чьё Царство будет вечным. негде и голову приклонить.

21А другой человек, из Его учеников, сказал:

– Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрёт, я смог похоронить его.

22Но Иса ответил ему:

– Следуй за Мной, пусть духовно мёртвые сами хоронят своих мертвецов.

Усмирение шторма

(Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25)

23Иса вошёл в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлёстывало волнами. А Иса в это время спал. 25Ученики разбудили Его, говоря:

– Повелитель, спаси нас! Мы гибнем!

26Иса ответил:

– Маловеры, ну что вы испугались?

Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27Ученики удивлённо спрашивали:

– Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Изгнание демонов в стадо свиней

(Мк. 5:1-17; Лк. 8:26-37)

28Когда Иса прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу Ему из могильных пещер вышли два человека, одержимых демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой.

29– Что Ты от нас хочешь, Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)? – закричали они. – Ты пришёл мучить нас ещё до назначенного срока?

30Неподалёку от них паслось большое стадо свиней. 31Демоны попросили Ису:

– Если Ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней.

32Иса сказал им:

– Идите!

Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Всё стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. 33А свинопасы побежали в город и всё рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. 34Тогда все жители города вышли навстречу Исе и, увидев Его, попросили покинуть их края.