Johannesʼ åpenbaring 2 – LB & HCB

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 2:1-29

Brevet til menigheten i Efesos

1Skriv til engelen2:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Efesos:

’Dette er budskapet fra ham som holder de sju stjernene i sin høyre hånd og går omkring blant de sju lysestakene av gull. Han sier til menigheten:

2Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg har sett hvordan dere har kjempet tålmodig for å følge meg. Jeg vet at dere ikke kan tåle de onde menneskene, og at dere nøye har testet ut dem som kaller seg mine2:2 Blir også kalt apostler. En ekte disippel av Jesus var utsendt av Jesus selv for å spre budskapet om ham. utsendinger, men ikke er det. Dere har avslørt at de lyver. 3Dere har tålmodig lidd på grunn av troen på meg, og dere har ikke gitt opp.

4En ting må jeg kritisere dere for: Kjærligheten deres er ikke like sterk nå som den var da dere først begynte å tro på meg. 5Tenk på den store forskjellen, og vend om og lev som dere gjorde før. For dersom dere ikke vender om, skal jeg komme til dere og flytte lysestaken fra ditt sted.

6Jeg vil likevel rose og ære dere: Dere hater nikolaittenes2:6 Nikolaittene var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet. gjerninger, akkurat som jeg selv gjør.

7Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, vil jeg gi rett til å spise av livets tre i Guds paradis.’

Brevet til menigheten i Smyrna

8Skriv til engelen2:8 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Smyrna:

’Dette er et budskap fra ham som er den første og den siste, han som var død men nå lever. Han sier til menigheten:

9Jeg vet hvor mye dere må lide for min skyld, og jeg vet hvor fattige dere er. Men dere er rike, for dere tilhører Gud! Jeg vet at dere blir hånet av dem som kaller seg jøder og Guds folk, men ikke er det. Deres synagoge2:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der. står i Satans tjeneste. 10Vær ikke redde for den lidelse som venter dere. Jeg sier dere: Djevelen kommer å kaste noen av dere i fengsel for å teste dere. Dere skal bli forfulgt i ti dager. Stå fast ved troen i alt, også når dere møter døden. Da skal jeg gi dere det evige livet som en seierskrans. 11Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal ikke blir skadet av den annen død.2:11 ”Den annen død”. Forklaringen finnes i 20:14-15 og 21:8.

Brevet til menigheten i Pergamon

12Skriv til engelen2:12 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Pergamon:

’Dette er budskapet fra ham som har det skarpe, dobbeldeggede sverdet. Han sier til menigheten:

13Jeg vet hvor dere bor. Dere bor i den byen der Satan har sitt maktsentrum2:13 Pergamon var sentrum i provinsen Asia for tilbedelse av den romerske keiseren.. Til tross for det holder dere fast ved meg. Dere har avstått fra å fornekte troen. Til og med da Antipas ble drept i byen der Satan bor nølte dere ikke med å bekjenne dere til meg.

14En ting må jeg likevel kritisere dere for: Dere aksepterer at noen av medlemmene i menigheten er tilhengere av Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan de kunne lokke Israels folk til fall ved å få dem til å spise det som var ofret til avgudene og lede dem inn i seksuell løssluppenhet.2:14 Se Fjerde Mosebok 22–24. 15Denne læren er den samme som nikolaittenes2:15 Nikolaitterne var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet. lære. Dere har medlemmer som følger den og lar seg bruke til disse syndene.

16Vend om! Ellers skal jeg brått komme til dere og kjempe mot tilhengerne av denne læren med sverdet som kommer ut fra min munn.

17Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal få spise av det brødet som finnes skjult i himmelen.2:17 Et bilde på åndelig ”mat”. Se Salmenes bok 78:24 og Johannes sin fortelling om Jesus 6:30-33, der Jesus sier at han er brødet fra himmelen. Jeg skal gi ham en hvit stein, og på den skal det stå et nytt navn, som bare den som får det, kjenner til.2:17 Steiner kan ha vært brukt som inngangsbillett til fester. Navnet kan være enten den troende sitt nye navn eller identitet, eller Jesu navn. Se Jesaja 62:2.

Brevet til menigheten i Tyatira

18Skriv til engelen2:18 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet dere altså rettet til menigheten. for menigheten i Tyatira:

’Dette er budskapet fra Guds sønn, han som har øyne som gnistrende ild og føtter som ligner skinnende bronse. Han sier til menigheten:

19Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere elsker hverandre og holder fast ved troen på meg. Jeg har sett hvordan dere hjelper hverandre og tålmodig holder ut i lidelsene. Jeg vet at dere gjør mer i dag enn dere gjorde i den første tiden.

20En ting må jeg likevel kritisere dere for. Dere tillater kvinnen Jesabel, hun som sier seg å være en profet, å fortsette å holde fram sine budskap og føre vill mine tjenere til seksuell løssluppenhet. I tillegg spiser de også mat som blir ofret til avgudene. 21Jeg ga henne tid til å angre og vende om, men hun ville ikke slutte med sine seksuelle utsvevelser. 22Derfor vil jeg la henne bli syk og sengeliggende. Alle som har sex med henne, skal bli rammet av fryktelige lidelser, dersom de ikke angrer sitt syndige liv og slutter å være sammen med henne. 23Hennes disipler vil bli rammet av døden. Gjennom dette skal alle menighetene forstå at jeg er den som kjenner de innerste tankene og begjær hos hvert menneske, og at jeg gir hver og en den lønnen han fortjener.

24Når det gjelder dere andre i menigheten i Tyatira, dere som ikke har fulgt denne falske læren, disse ”Satans dype hemmeligheter” som de kaller det, så tenker jeg ikke å kreve noe mer av dere. 25Hold bare fast ved troen til jeg kommer.

26Den som vinner seier over ondskapen og fortsetter å gjøre viljen min helt til veis ende, han vil jeg gi makt over folkene. 27Han skal herske over dem med et spir av jern, og knuse alle som leirkrukker.2:27 Se Salmenes bok 2:9. 28Han skal få samme makten som jeg har fått av min Far i himmelen, og jeg skal gi han morgenstjernen.2:28 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Jesus ble kalt for morgenstjernen i 22:16. 29Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Hausa Contemporary Bible

Ruʼuya ta Yohanna 2:1-29

Zuwa ga ikkilisiya a Afisa

1“Zuwa ga mala’ikan ikkilisiya a Afisa, ka rubuta,

Waɗannan su ne kalmomi na wannan wanda yake riƙe da taurari bakwai a hannunsa na dama yana kuma tafiya a tsakanin alkukan fitilu bakwai na zinariya.

2Na san ayyukanka, faman aikinka da daurewarka. Na san cewa ba ka iya haƙuri da mugayen mutane, ka gwada waɗanda suke cewa su manzanni ne, alhali kuwa ba haka ba ne, ka kuwa tarar cewa su na ƙarya ne. 3Kai kam ka daure ka kuma jimre da wahala saboda sunana, ba ka kuwa gaji ba.

4Duk da haka ina riƙe da wannan game da kai. Ka watsar da ƙaunarka ta farko. 5Ka tuna da matsayinka a dā kafin ka fāɗi! Ka tuba ka kuma yi ayyukan da ka yi da fari. In ba ka tuba ba, zan zo wajenka in ɗauke wurin ajiye fitilanka daga inda yake. 6Sai dai kana da wannan abu mai kyau. Ka ƙi ayyukan Nikolaitawa da ni ma nake ƙi.

7Duk mai kunnen ji, yă ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara, zan ba shi ikon ci daga itacen rai, da yake cikin aljannar Allah.

Zuwa ga ikkilisiya a Simirna

8“Zuwa ga mala’ikan ikkilisiya a Simirna, ka rubuta,

Waɗannan su ne kalmomin wannan da yake na Farko da na Ƙarshe, wanda ya mutu ya kuma sāke tashi da rai.

9Na san wahalarka da kuma talaucinka, duk da haka kai mai arziki ne! Na san ɓata suna da waɗannan suke yi maka waɗannan da suke cewa su Yahudawa ne alhali kuwa ba haka ba ne, su dai majami’ar Shaiɗan ne. 10Kada ka ji tsoron wahalar da kake gab da sha. Ina gaya maka, Iblis zai sa waɗansunku a kurkuku don yă gwada ku. Za ku sha tsanani na kwana goma. Ka yi aminci ko da za a kashe ka, ni kuwa zan ba ka rawanin rai.

11Duk mai kunnen ji, yă ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara mutuwa ta biyu ba za tă cuce shi ba ko kaɗan.

Zuwa ga ikkilisiya a Fergamum

12“Zuwa ga mala’ikan ikkilisiya a Fergamum, ka rubuta,

Waɗannan su ne kalmomin wannan wanda yake da takobi mai kaifi biyu.

13Na san inda kake da zama, inda Shaiɗan yana da gadon sarautarsa. Duk da haka ka riƙe sunana da gaske. Ba ka yi mūsun bangaskiyarka gare ni ba, har ma a kwanakin Antifas, amintaccen mashaidina, wanda aka kashe a birninku, inda Shaiɗan yake zama.

14Duk da haka, ina da abubuwa kima game da kai. Kana da mutane a can waɗanda suke riƙe da koyarwar Bala’am, wanda ya koya wa Balak yă ja hankalin Isra’ilawa su yi zunubi ta wurin cin abincin da aka miƙa wa gumaka hadaya, su kuma yi fasikanci. 15Haka ma kana da waɗanda suke riƙe da koyarwar Nikolaitawa. 16Saboda haka ka tuba! In ba haka ba, zan zo wajenka ba da daɗewa ba in yaƙe su da takobin bakina.

17Duk mai kunnen ji, yă ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara zan ba shi kaɗan daga cikin ɓoyayyiyar Manna. Zan kuma ba shi farin dutse tare da sabon suna a rubuce a bisansa, sananne kawai ga mai karɓan dutsen.

Zuwa ga ikkilisiya a Tiyatira

18“Zuwa ga mala’ikan ikkilisiya a Tiyatira, ka rubuta,

Waɗannan su ne kalmomin Ɗan Allah, wanda idanunsa suna kama da harshen wuta wanda kuma ƙafafunsa suna kama da tagullar da aka goge.

19Na san ayyukanka, ƙaunarka da bangaskiyarka, hidimarka da daurewarka, kuma cewa kana yin abubuwa a yanzu fiye da abin da ka yi da farko.

20Duk da haka, ina da wannan game da kai. Kana haƙuri da matan nan Yezebel, wadda take kira kanta annabiya. Ta wurin koyarwarta tana ɓad da bayina ga yin fasikanci suka kuma ci abincin da aka miƙa wa gumaka. 21Na ba ta lokaci tă tuba daga fasikancinta, amma ba ta da niyya. 22Don haka zan jefa ta a kan gadon wahala, zan kuma sa waɗanda suke zina da ita, su sha azaba ƙwarai, sai dai in sun tuba daga hanyoyinta. 23Zan kashe ’ya’yanta. Sa’an nan dukan ikkilisiyoyi za su san cewa ni ne mai bincika zukata da tunani, zan kuwa sāka wa kowannenku gwargwadon ayyukansa.

24Yanzu, ina ce wa sauranku da kuke a Tiyatira, ku da ba ku riƙe da koyarwarta ba kuma ba ku koyi abin da suke kira zurfafan asiran Shaiɗan, ‘Ba zan ƙara muku wani nauyi ba. 25Sai dai ku riƙe abin da kuke da shi har sai na zo.’

26Gare shi wanda ya ci nasara ya kuma aikata nufina har ƙarshe, zan ba shi iko a kan al’ummai. 27‘Zai yi mulki a kansu da sandar sarauta ta ƙarfe, zai farfashe su, kamar tukwanen yumɓu’2.27 Zab 2.9 kamar yadda na karɓi iko daga Ubana. 28Zan kuma ba shi tauraron asubahi. 29Duk mai kunnen ji, yă ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi.