Hebreerne 2 – LB & SZ-PL

En Levende Bok

Hebreerne 2:1-18

Advarsel mot å forlate budskapet om frelse

1Etter som vi nå vet hvilken makt Jesus har, må vi være nøye med å holde oss til budskapet vi har hørt og ikke gli bort fra det. 2Allerede den jødiske loven som Moses tok imot fra englene, gjaldt som et budskap fra Gud. Hver og en som syndet og brøt loven, fikk sin rettferdige straff. 3Hvordan skal da vi unngå å bli straffet dersom vi ikke bryr oss om den vidunderlige frelsen som Gud har tilbydd oss. Det var Herren Jesus selv som først underviste om denne frelsen. Senere har vi fått undervisningen bekreftet av dem som lyttet til ham. 4Dessuten har Gud selv bekreftet budskapet ved å gi de troende kraft til å utføre mange fantastiske mirakler og tegn. Gud har gitt oss forskjellige nådegaver ved sin Hellige Ånd, alt i tråd med Guds plan.

Jesus ble menneske

5Den kommende verden som vi snakker om, vil ikke bli styrt av engler. 6Dette er klart beskrevet i Skriften2:6 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. der det står et sted:

”Hva er da et menneske, at du tenker på det,

en menneskesønn, at du tar hånd om ham?

7Du lot mennesket stå lavere i rang enn englene for en kort tid,

men ga det kongelig herlighet og ære.

8Du satte mennesket til å herske over alt du hadde skapt,

du ga det makt over alle ting.”2:8 Se Salmenes bok 8:5-7. I det hebraiske språket kan ”lavere… for en tid” kan også tolkes som ”litt lavere”.

Da Gud satte mennesket til å herske over alle ting, mente han virkelig alle ting. Han gjorde ikke noe unntak. Ennå har vi ikke sett alt dette skje. 9Det vi til nå har sett, er at Menneskesønnen2:9 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Kristus, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., Jesus, som for en kort tid var lavere i rang enn englene, nå har fått kongelig herlighet og ære, fordi han var villig til å lide og dø. Ja, i sin uendelige godhet lot Gud ham dø for alle.

10Gud har skapt alt, og alt finnes til for å ære ham. Derfor ville han også gjøre mange mennesker til sine barn og gi dem del i herligheten. Gud lot Jesus lide og dø i vårt sted, for at Jesus skulle bli den fullkomne herskeren som kan frelse oss for evig.

11Jesus døde for at vi skulle bli satt fri fra skyld og bli verdige til å stå innfor Gud. Vi som har blitt satt fri, har nå den samme Far som Jesus. Derfor skammer ikke Jesus seg for å kalle oss søsken2:11 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.. 12Det står i Skriften at han sier til Gud:

”Jeg skal fortelle om din storhet for mine søsken,

og lovsynge deg midt i menigheten.”2:12 Se Salmenes bok 22:23.

13På et annet stedet sier han:

”Jeg vil stole på ham”,

og:

”Her er jeg og de barna som Gud har gitt meg.”2:13 Se Jesaja 8:17-18.

14De barna det er snakk om, var mennesker av kjøtt og blod. Derfor måtte også Jesus bli et menneske av kjøtt og blod, slik at han kunne dø. Bare ved å dø i vårt sted, kunne han som var herre over døden, bryte djevelens makt. 15Gjennom dette satte Jesus alle fri som hele livet hadde vært slaver under dødens frykt.

16Det var ikke englene Jesus kom for å hjelpe. Nei, han kom for å hjelpe etterkommerne til Abraham. 17Derfor var han nødt til å bli lik oss på alle vis som sine søsken. På den måten kunne han få medfølelse med oss og trofast tjene som vår øversteprest for Gud. Ja, han ble vår øversteprest og forsonet oss med Gud gjennom å ta straffen for syndene våre på seg. 18Siden han nå selv har lidd og blitt fristet, kan han også hjelpe oss når vi blir fristet til å gjøre det som er galt.

Słowo Życia

Hebrajczyków 2:1-18

Ostrzeżenie

1Powinniśmy zatem jeszcze bardziej trzymać się prawd, które usłyszeliśmy, abyśmy nie zeszli z właściwej drogi. 2Skoro bowiem spełniły się słowa przekazane przez aniołów i każde przestępstwo oraz nieposłuszeństwo zostało ukarane, 3to czy zlekceważenie tak wspaniałego zbawienia mogłoby nam ujść na sucho? Najpierw zostało ono ogłoszone przez Pana, a potem potwierdzone przez tych, którzy je od Niego usłyszeli. 4Bóg poświadczył, że ta wieść o zbawieniu jest prawdą, dokonując niezwykłych czynów i cudów oraz udzielając ludziom darów Ducha Świętego, zgodnie ze swoją wolą.

Jezus i Jego bracia

5Przyszły świat, o którym mówimy, nie będzie przecież zarządzany przez aniołów. 6Gdzieś w Piśmie napisane jest przecież:

„Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?

I kim syn człowieczy, że się o niego troszczysz?

7Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,

ukoronowałeś go czcią i chwałą,

8wszystko złożyłeś u jego stóp”.

Podporządkowanie „wszystkiego” człowiekowi oznacza, że nic nie pozostało poza zasięgiem jego władzy. Teraz jeszcze tego nie dostrzegamy, 9ale widzimy Jezusa, który—na krótki czas—stał się „niewiele mniejszy od aniołów”. On, dzięki temu, że za nas umarł, został „ukoronowany czcią i chwałą”. Dzięki Bożej łasce Chrystus doświadczył bowiem cierpienia za każdego człowieka na ziemi. 10W ten sposób Bóg, który wszystko stworzył i do którego wszystko należy, doprowadził do chwały wiele swoich dzieci. Jezusa zaś, poprzez cierpienie, uczynił doskonałym przywódcą, dającym im zbawienie.

11Chrystus i ci, których pojednał z Bogiem, mają jednego Ojca. Dlatego nie wstydzi się On nazwać ich swoimi braćmi, mówiąc:

12„Opowiem moim braciom

o wspaniałości Twojego imienia.

Będę Cię wielbił wśród Twojego ludu”.

13Powiedział również:

„Będę Mu ufał”,

a także

„Oto Ja i dzieci,

które dał Mi Bóg”.

14Skoro Boże dzieci są ludźmi z krwi i kości, On również przybrał ludzkie ciało, aby umierając na krzyżu pokonać diabła, który miał władzę nad śmiercią. 15W ten sposób wyzwolił tych, którzy przez całe życie byli zniewoleni strachem przed śmiercią. 16Przyszedł On bowiem na świat nie po to, aby pomóc aniołom, ale potomkom Abrahama. 17Musiał się całkowicie upodobnić do ludzi, aby stać się pełnym miłości, wiernym kapłanem i złożyć Bogu ofiarę za ich grzechy. 18A dzięki temu, że sam cierpiał i był kuszony, może teraz pomagać tym, którzy przechodzą przez takie same próby.