Hebreerne 1 – LB & HTB

En Levende Bok

Hebreerne 1:1-14

Jesus er Guds sønn

1For lenge siden talte Gud, mange ganger og på ulike måter, til forfedrene våre ved å la profetene holde fram budskap fra ham.1:1 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.

2Nå ved denne tidenes slutt har han talt til oss gjennom sin sønn. Gud lot Sønnen skape hele universet, og han har bestemt at alt til slutt skal tilhøre ham. 3Sønnen er en kraftfull utstråling av Guds egen herlighet. Han er det synlige bilde på Gud og bærer oppe hele universet med sitt mektige ord. Han døde for at menneskene skulle få tilgivelse for syndene og sitter på Guds høyre side i himmelen og regjerer.1:3 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.

Guds sønn er større enn englene

4Guds sønn rangerer langt høyere enn englene. Gud tiltaler ham på en måte som viser at han er mye større enn englene. 5Gud har jo aldri sagt til en engel:

”Du er min Sønn.

I dag har jeg blitt din Far.”

Eller:

”Jeg skal være hans Far,

og han skal være min Sønn.”1:5 Disse ord er før i tiden blitt brukt i Midtøsten når konge begynte oppgaven sin, dersom han var underlagt en annen, og mektigere konge. For å vise at den nye kongen representerte den kongen som styrte hele riket, ble de kalt ”far” og ”sønn”. Se Salmenes bok 2:7 og Andre Samuelsbok 7:14.

6Og når Gud lar Sønnen, han som er den fremste,1:6 På gresk: den førstefødte. Den sønnen som ble født først arvet mer enn sine brødre og sto over dem. Jesus er likestilt med Gud og Herre over skapelsen. komme til jorden, sier Gud:

”Alle Guds engler skal tilbe ham.”1:6 Se Femte Mosebok 32:42,43.

7Når Gud taler om englene, sier han:

”Jeg gjør mine engler til vind

og tjenerne mine til ild.”1:7 Se Salmenes bok 104:4.

8Men til Sønnen sier han:

”Gud, tronen din skal stå fast i all evighet.

Du regjerer over folket ditt med rettferdighet.

9Du elsker det som er rett og hater det onde.

Derfor har jeg, din Gud, gjort deg til konge og gitt deg mer ære og glede enn noen annen.”1:9 Se Salmenes bok 45:7-8.

10Og:

”Herre, i tidenes begynnelse la du jordens grunnvoll og formet himmelen med dine hender.

11Alt dette skal en dag forsvinne og bli til ingenting,

men du kommer til å finnes i evighet.

Ja, himmelen og jorden skal slites ut som klær.

12Du skal rulle sammen disse utslitte plaggene og bytte dem ut mot en ny kledning. Selv skal du aldri bli forandret, og aldri dø.”1:12 Se Salmenes bok 102:26-28.

13Gud har ikke sagt til noen engel, det han sier til Sønnen:

”Kom og sett deg på min høyre side for å regjere,

til jeg har lagt dine fiender som en skammel under føttene dine.”1:13 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.

14Nei, englene er bare tjenere. De er ånder som Gud har sendt ut for å hjelpe dem som blir frelst og få evig liv.

Het Boek

Hebreeen 1:1-14

1Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot de Vaders gesproken heeft door de Profeten, 2heeft Hij aan het einde dezer dagen tot ons gesproken door den Zoon, dien Hij gesteld heeft tot erfgenaam van al zijn bezit en door wien Hij de wereld gemaakt heeft. 3Deze is de afstraling zijner Glorie en de afdruk van zijn Wezen, en Hij draagt het heelal door het woord zijner Macht; Hij heeft de reiniging van zonden bewerkt, en toen Zich neergezet aan de rechterhand der Majesteit in den hoge. 4Even hoog staat Hij boven de engelen, als de Naam, die Hij ontving, voortreffelijker is dan de hunne. 5Want tot wien der engelen heeft Hij ooit gezegd: “Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.” Of wederom: “Ik zal Hem tot Vader zijn, En Hij zal Mij wezen tot Zoon.” 6En wanneer Hij den Eerstgeborene de wereld binnenleidt, zegt Hij opnieuw: “Alle engelen Gods moeten Hem aanbidden.” 7En van de engelen zegt Hij: “Die zijn engelen geesten maakt, En zijn knechten vlammend vuur.” 8Maar van den Zoon: Uw troon, o God, is in de eeuwen der eeuwen, En uw koningschepter is de schepter van het recht. 9Gij hebt gerechtigheid bemind, En ongerechtigheid gehaat. Daarom, o God, heeft uw God U gezalfd, Met vreugde-olie boven uw genoten. 10En: Heer, in den beginne hebt Gij de aarde gegrond, En de hemelen zijn de werken uwer handen. 11Zij zullen vergaan, maar Gij blijft! Als een kleed zullen ze allen verslijten. 12Als een mantel rolt Gij ze op, En als een kleed zullen ze worden verwisseld. Maar Gij blijft dezelfde, En uw jaren nemen geen einde. 13En tot wien der engelen sprak Hij ooit: “Zet U aan mijn rechterhand, Totdat Ik uw vijanden leg als een voetbank voor uw voeten.” 14Zijn ze niet allen dienstbare geesten, uitgezonden tot hulp van hen, die de zaligheid zullen beërven?