2. Tessaloniker 2 – LB & APSD-CEB

En Levende Bok

2. Tessaloniker 2:1-17

Tegn før Jesus kommer igjen

1Kjære søsken, dere vet at vår Herre Jesus Kristus skal komme igjen, og at vi skal samle oss hos ham. La ingen få bedra dere angående tidspunktet. 2La dere ikke skremme og bli ikke urolige om dere får høre rykter om at Herren Jesus allerede har kommet igjen. Det kan være at noen påstår at Guds Ånd har vist det, eller vi skulle ha sagt det eller skrevet om det i ett eller annet brev. 3Ikke tro på det. La dere ikke bli bedratt, uansett hva de enn sier.

Før den dagen kommer, må nemlig to ting skje. For det første skal det bli en tid med voldsomt opprør mot Gud. For det andre må Den lovløse2:3 Mennesker preget av Den lovløse er ”Motstanderen av Kristus”, på gresk Antikrist. Se Johannes første brev 2:18,22. stige fram, han som Gud skal dømme til å gå evig fortapt. 4Han er Den lovløse, som skal trasse alt som er hellig og har med Gud å gjøre. Han skal ta plass i Guds tempel og påstå at han selv er Gud. 5Husker dere ikke at jeg fortalte dette da jeg var hos dere? 6Dere vet hva det er som hindrer Den lovløse, slik at han ikke kan stige fram før det er tid for ham å komme. 7Den lovløse virker allerede i det skjulte. Det eneste som mangler for at Den lovløse skal bli avslørt, er at han som hindrer det, ryddes av veien. 8Når hinderet er borte, skal Den lovløse vise seg, han som Herren Jesus bare trenger å puste på for å drepe og tilintetgjøre når han vender tilbake i sin herlighet.

9Den lovløse kommer for å gjøre Satans verk. Han vil med ondskapens makt utføre mange tegn og mirakler. 10Gjennom sine falske kunster vil han bedra dem som går evig fortapt. Disse personene er motstandere av det sanne budskapet om Herren Jesus som kunne ha frelst dem. 11Derfor vil Gud gjøre dem mottakelige for bedraget og la dem tro på løgnen. 12Sammen skal de alle en dag bli dømt for at de ikke trodde det sanne budskapet, men nøt og moret seg i sine onde gjerninger.

Hold fast ved sannheten

13Vi må alltid takke Gud for dere, våre søsken som Herren Jesus elsker. Gud bestemte allerede fra tidenes begynnelse2:13 En del håndskrifter har: Gud lot dere bli de første som trodde på budskapet2026 at alle dem som trodde på det sanne budskapet om Jesus, skulle bli frelst. Det blir dem ved at Guds Ånd gjør alle verdige til å tilhøre Gud. 14Det var dette Gud innbød dere til, da vi fortalte det glade budskapet for dere, slik at dere skulle få dele herligheten sammen med Herren Jesus Kristus.

15Hold fast ved troen, kjære søsken, og følg den undervisningen dere har fått i våre brev og alt dere fikk lære da vi var hos dere.

16Vi ber at vår Herre Jesus Kristus, og Gud, vår Far i himmelen, han som elsker oss og i sin godhet har frelst oss for evig og gitt oss et sikkert håp, 17vil oppmuntre dere og gi dere kraft til alltid å si og gjøre det som er godt.

Ang Pulong Sa Dios

2 Tesalonica 2:1-17

Ang mga Butang nga Mahitabo sa Dili pa Moabot ang Ginoo

1Karon mga igsoon, mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa atong panagtigom sa pagtagbo kaniya, nagapakilooy kami kaninyo 2nga dili kamo malibog o mabalaka tungod sa mga tawo nga nagaingon nga ang Ginoo miabot na. Bisan pag moingon sila nga mao kadto ang gisulti sa Espiritu Santo kanila, o bisan pag moingon sila nga nadunggan nila, o nabasahan nila ang among sulat, ayaw gayod kamo pagtuo kanila. 3Ayaw gayod kamo pagpalimbong kanila bisan unsa pa ang ilang isulti. Tungod kay sa dili pa moabot ang Ginoo, ang mga tawo mosupak sa Dios ug motungha ang tawong daotan nga daan nang gitakda nga laglagon. 4Batokan niya ang tanan nga giila o gisimba sa mga tawo ingon nga dios. Ug ipaila niya ang iyang kaugalingon nga siya ang labaw sa tanan. Molingkod siya sa sulod sa templo sa Dios ug moingon nga siya ang Dios.

5Dili ba gisultihan ko na man kamo niini kaniadto sa diha pa ako uban kaninyo? 6Ug nasayod usab kamo kon unsa ang nakapugong kaniya karon sa pagtungha. Apan moabot gayod siya kon panahon na niya. 7Tinuod nga karon may mga nagasupak na sa Dios, apan kon unsa gayod ang buhaton niadtong tawong daotan wala pa kini masayri karon. Kon unsa man ugaling ang iyang buhaton dili pa kini mahitabo hangtod dili pa makuha ang nakapugong sa iyang pag-anhi. 8Apan kon makuha na kini, magpakita na siya. Apan sa pag-abot ni Ginoong Jesus laglagon niya kining tawong daotan. Puohon niya kini pinaagi lang sa iyang huyop. 9Kon mopakita na kining tawong daotan, gamiton niya ang gahom ni Satanas. Ug maghimo siya sa tanang matang sa mga milagro ug mga buhat nga kahibulongan nga morag gikan sa Dios, 10ug gamiton niya ang uban pa nga pamaagi aron malimbongan ang mga nangawala. Mao kini ang ilang dangatan tungod kay dili sila mohigugma sa kamatuoran nga mao unta ang makaluwas kanila. 11Tungod niini gipasagdan sa Dios nga malimbongan sila aron nga motuo sila sa bakak, 12aron masilotan silang tanan nga nagasalikway sa kamatuoran ug nalipay sa pagpakasala.

Gipili Kamo aron Maluwas gikan sa Silot

13Mga igsoon, nagapasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo nga mga gihigugma sa Ginoo. Ug angay kaming magpasalamat kaniya tungod kay gipili na kamong daan sa Dios nga maluwas2:13 maluwas: Tan-awa ang pulong nga “kaluwasan” sa Lista sa mga Pulong sa luyo. pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagahinlo sa inyong kinabuhi ug pinaagi sa inyong pagtuo sa kamatuoran. 14Gitawag kamo sa Dios pinaagi sa Maayong Balita nga among gisangyaw kaninyo, ug aron nga makaambit kamo sa kadungganan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15Busa mga igsoon, pagmalig-on kamo ug ampingi ninyo ug maayo ang among mga gitudlo sa dihang diha pa kami uban kaninyo, lakip ang among gihisgotan sa among sulat kaninyo.

16-17Hinaut nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo mismo ug ang atong Dios nga Amahan mao ang magdasig ug maglig-on kaninyo aron maayo kanunay ang inyong mabuhat ug masulti. Gihigugma kita sa Dios, ug tungod sa iyang grasya dasigon niya kita sa walay kataposan, ug hatagan niya kita ug lig-on nga paglaom.