En Levende Bok

2. Peter 3:1-18

Jesus skal komme igjen

1Dette er mitt andre brev til dere, kjære venner. I to av dem har jeg ønsket å minne dere om å helhjertet holde dere til det sanne budskapet om Jesus. 2Jeg ønsket å minne dere, både om det som Gud har forutsagt ved sine egne profeter3:2 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., og om den undervisningen fra Herren Jesus, vår Frelser, som dere har hørt fra de utsendingene3:2 Blir også kalt apostler. som kom til dere.

3Først av alt må dere vite at i verdens siste tid kommer det til å finnes mennesker som spotter sannheten og følger sine onde begjær. 4De vil si: ”Var det ikke dere som sa at Jesus lovet å komme igjen? Hvorfor kommer han ikke? Generasjon etter generasjon dør jo, alt er som før, helt fra verden ble til.”

5Når de sier slikt, glemmer de at Gud for lenge siden skapte himmelen og jorden ved sitt ord. Han skilte jorden fra vannmassene og det tørre landet kom fram.3:5 Første Mosebok 1:2,6,9. 6Senere lot han hele den daværende verden gå under ved å oversvømme den i vann.3:6 Første Mosebok 7:17-21. 7Den himmel og jord som nå eksisterer, har Gud lovet å brenne opp i ild. Himmelen og jorden skal bli spart til dommens dag når alle som ikke er lydige mot Gud, skal gå evig fortapt.

8Ikke glem, kjære venner, at for Gud er en dag som 1 000 år, og 1 000 år som en dag.3:8 Salmenes bok 90:4. 9Det er ikke slik som mange tror, at han er forsinket med å innfri løftet om at Herren Jesus skal komme igjen. Nei, sannheten er at han venter for deres skyld, etter som han vil at alle mennesker skal få tid til å vende om til ham så ingen går evig fortapt. 10Herren Jesus kommer igjen for å dømme alle. Han kommer like uventet som en tyv, som dukker opp om natten. Ja, på dommens dag skal himmelen forsvinne i fryktelig larm, solen, månen og stjernene skal bli oppløst i ild, jorden og alt som er på den, skal bli brent opp3:10 Andre håndskrifter har: …skal bli dømt av Gud. Eller: …skal forsvinne..3:10 Se Salmenes bok 102:26-27 og Jesaja 51:5.

11Jorden vi bor på, skal altså bli totalt tilintetgjort. Se derfor til at dere lever helt og fullt for Gud og følger hans vilje, 12mens dere venter på dagen Gud skal dømme verden. Gjør alt for at den snart skal komme. På den dagen skal Gud ikke bare la himmelen bli oppløst i ild og solen, månen og stjernene smelte av hete. 13Da skal han også innfri løftet sitt, om at vi skal få en ny himmel og en ny jord, der Guds vilje skal bestemme for evig.3:13 Se Jesaja 65:17 og 66:22.

Avsluttende advarsler

14Når dere nå venter på at Herren Jesus skal komme igjen, kjære venner, må dere gjøre alt for å leve i fred med Gud for at dere en dag kan stå for ham uten synd og skyld.

15-16At vår Herre ikke kommer igjen nå straks, skal dere se på som noe positivt, etter som det betyr at flere kan bli frelst. Det har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere om, med den visdom han har fått fra Gud. Ja, hver gang han skriver noe i sine brev om at Herren Jesus skal komme tilbake, da nevner han akkurat dette. Noe av det Paulus underviser, er vanskelig å forstå, og det finnes uerfarne mennesker med en usikker tro, som forvrenger det han skriver. Akkurat på samme måten forvrenger de også andre ting som står i Skriften3:15-16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Men nå hadde de troende også begynt bruke deler av Det nye testamente.. På grunn av dette vil de gå evig fortapt.

17Nå har jeg på forhånd advart dere, kjære venner, for at dere kan være på vakt når disse onde personene kommer med sin falske undervisning. La dere ikke bli bedratt og miste troen på Jesus. 18Hold i stedet fast ved den kjærlighet og tilgivelse dere har fått oppleve. Pass på at dere for hver dag mer og mer lærer vår Herre Jesus Kristus å kjenne, han som har frelst oss. Hans er æren, både nå og i evighet. Ja, det er sant!3:18 På gresk: Amen!

La Parola è Vita

2 Pietro 3:1-18

Cristo tornerà!

1Cari fratelli, questa è già la seconda lettera che vi scrivo. In tutte e due ho cercato di tener desta la vostra mente pura, riportando alla vostra memoria fatti che già conoscete. 2Ripensate alle parole già dette dai santi profeti e da noi apostoli, da noi che vi abbiamo portato il comandamento del nostro Signore e Salvatore!

3-4Per prima cosa, voglio ricordarvi che negli ultimi tempi si faranno avanti degli individui cinici e beffardi, uomini che vivono secondo i loro desideri malvagi e diranno: «Dovʼè dunque questo Gesù che, secondo voi, aveva promesso di ritornare? Non verrà mai, perché, a memoria dʼuomo, tutte le cose sono rimaste esattamente comʼerano fin dai primi giorni della creazione!»

5-6Costoro, di proposito, dimenticano questo fatto e cioè che, molto tempo fa, per mezzo della sua parola, Dio creò i cieli e la terra. Il Signore separò la terra dallʼacqua da cui rimase circondata. Ma, causa lʼincredulità degli uomini, il mondo da allora finì sommerso. 7Anche i cieli e la terra di adesso sono conservati per mezzo della parola di Dio, ma sono riservati al fuoco del giorno del giudizio, giorno in cui saranno distrutti gli uomini malvagi.

8Non dimenticate, miei cari fratelli, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un solo giorno. 9Non è vero, come pensano certuni, che il Signore tardi a ritornare, come ha promesso. Piuttosto, egli è paziente con voi e aspetta, perché non vuole che nessuno si perda, perciò concede a tutti i peccatori il tempo di pentirsi. 10Il giorno del Signore, però, è in arrivo, inaspettato come un ladro. Allora i cieli, stridendo, spariranno; gli astri del cielo si dissolveranno nel fuoco; e la terra, con tutto ciò che contiene, sarà bruciata. 11Dato che tutte le cose che ci circondano devono scomparire, pensate un poʼ in che modo santo e pio dovreste vivere! 12Dovete aspettare con impazienza quel giorno e fare in modo che venga presto. Quel giorno, i cieli si consumeranno nel fuoco e gli astri del cielo si fonderanno nel calore! 13Ma, secondo la promessa di Dio, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, dove non ci sarà che giustizia.

14Perciò, carissimi fratelli, mentre siamo in attesa di questi fatti e del ritorno di Cristo, fate di tutto per vivere in pace e senza peccare, affinché, al suo ritorno, egli sia contento di voi.

15-16E tenete sempre presente il motivo per cui Dio sta aspettando: per darci il tempo di comunicare il suo messaggio di salvezza a tutti gli altri. Anche il nostro caro fratello Paolo ve ne ha parlato in molte sue lettere, servendosi di tutta la saggezza che Dio gli ha dato. In esse ci sono certi punti difficili da capire, che gli ignoranti e glʼinstabili interpretano in modo sbagliato, proprio come fanno con altre parti delle Scritture. Ma, così facendo, si preparano la strada per la perdizione con le proprie mani.

17Vi avviso in tempo cari fratelli, state attenti a non lasciarvi sviare dagli errori di questi uomini malvagi, perdendo così la fermezza della vostra fede. 18Crescete, invece, nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. A lui sia tutta la gloria e lʼonore, ora e sempre. Amen. Pietro.