En Levende Bok

1. Timoteus 1:1-20

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, som er utsending1:1 Kalles også apostel. for Jesus Kristus1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”. på oppdrag fra Gud. Gud er den som har frelst oss og gitt oss håp om evig liv, gjennom det som Jesus Kristus gjorde.

2Til Timoteus, som har blitt min ekte sønn ved troen på Jesus. Jeg ber at Gud, vår Far i himmelen og Jesus Kristus, vår Herre, vil vise deg godhet og omsorg og fylle deg med fred.

Advarsel mot falsk lære

3Jeg vil at du stanser i Efesos, slik jeg ba deg om før jeg reiste til Makedonia. Visse personer i Efesos har nemlig begynt å spre falsk lære. Jeg vil at du gir råd til dem som gjør slikt at de må slutte med dette. 4De skal ikke fortsette med å forske i myter og endeløse slektstavler. Den slags leder bare til uenighet og hjelper ikke noen til å forstå at det bare er Guds plan som kan redde dem gjennom troen på Jesus. 5Målet for dine advarsler må være at de troende blir fylt av kjærlighet, mens de av et helt hjerte søker Gud og har rene motiv og en ærlig tro.

6Noen av dem som underviser, har helt forlatt det sanne budskapet og lar seg hele tiden bruke til å snakke om meningsløse dumheter. 7De vil bli oppfattet og kjent for å være lærere i Moseloven1:7 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.. Til tross for sin selvsikkerhet har de ingen anelse om hva de snakker om. 8Vi vet at loven er nyttig for oss, dersom den bare blir brukt slik Gud hadde tenkt. 9Loven ble ikke skrevet i første hånd for dem som følger Guds vilje, men for de som ikke bryr seg om loven og bryter den. Loven er til for gudløse og syndige mennesker, for dem som håner Gud og ikke vil tro på ham, for slike som dreper foreldrene sine eller andre. 10Loven er til for dem som lever i seksuell løssluppenhet og homoseksualitet, for de som handler med mennesker, for dem som lyver eller vitner falskt, og for alle andre som gjør slikt som strider mot den sunne læren. 11Det vil si læren om det glade budskapet som vår vidunderlige Gud har gitt meg i oppdrag å spre. Han er den som er verd å bli hyllet.

Paulus takker Jesus for kjærlighet og tilgivelse

12Jeg takker Jesus Kristus, vår Herre, for at han har gitt meg kraft, og for at han syntes jeg var verd å bli hans utsending. 13Dette til tross for at jeg tidligere hånte ham og på voldsom måte forfulgte alle som trodde på ham. Likevel hadde Herren Jesus kjærlighet til meg, etter som jeg ikke forsto hvem han var og derfor ikke kunne tro. 14Han var god mot meg og tilga meg alt ondt jeg hadde gjort, til tross for at jeg ikke fortjente det. Jeg begynte å tro på Jesus Kristus og fikk oppleve den kjærligheten som finnes hos ham. 15Jeg som var den verste av alle syndere, jeg forsto at Jesus Kristus hadde kommet hit til verden for å frelse syndere. Dette budskapet om frelse er sant, og alle burde tro på det. 16Ja, Herren hadde kjærlighet til meg og tilga meg, og gjennom dette ville han vise hvilken uendelig tålmodighet han også har med den som har begått fryktelige synder. På denne måten vil andre forstå at også de kan få evig liv ved å tro på ham. 17Æren og herligheten tilhører Gud for alltid. Han er konge i all evighet. Han er den usynlige som aldri dør, og den som alene er Gud! Ja, det er sant!1:17 I grunnteksten: Amen!

Oppdraget til Timoteus

18Timotheos, min sønn, jeg gir deg oppdraget med å gi de troende råd om å holde seg til Gud og ikke å høre på falsk undervisning. Åndelige personer har også tidligere holdt fram budskap fra Gud om at han har gitt nettopp deg evner til å gi råd til andre. La derfor disse budskapene gi deg mot til å fortsette kampen for Jesus. 19Hold fast ved troen når du kjemper, og ha rene motiv for alt du gjør. Noen har med vilje og vitende ikke brydd seg om sin gode samvittighet. Derfor har de til slutt helt forlatt troen på Jesus. 20Blant dem er Hymeneus og Aleksander, som jeg har ekskludert av menigheten,1:20 I den gresk grunnteksten: overlatt til Satan. for at de skal lære å ikke spotte1:20 Å spotte er å håne og snakke dårlig om noe hellig. Gud.

Het Boek

1 Timotheüs 1:1-20

Waarschuwing tegen een verkeerde leer

1Van: Paulus, een apostel van Christus Jezus, uitgezonden in opdracht van God, onze bevrijder, en van Christus Jezus, op wie onze hoop gevestigd is. 2Aan: Timotheüs, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

3Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok: blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen, ervan af die uit te dragen. 4Zij houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen. In plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden, roepen zij moeilijkheden op. 5Het doel van elke terechtwijzing is liefde, die uit een zuiver hart komt, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. 6Deze valse leraren zijn het spoor bijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat. 7Zij zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, maar ze weten niet waar ze het over hebben en begrijpen niets van wat ze met stelligheid beweren. 8Die wetten zijn goed als zij worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft. 9Zij zijn er niet voor rechtvaardige mensen, maar voor gewetenloze en onreine mensen, voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden, voor mensen die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschrikken, 10die ontucht plegen met volwassenen én met kinderen, die anderen als slaven verkopen, die zich schuldig maken aan leugens en meineed en allerlei dingen doen die in gaan tegen de gezonde leer, 11die in overeenstemming is met het geweldige nieuws van onze goede God, van wie ik een boodschapper ben.

12Wat ben ik dankbaar dat onze Here Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven, 13hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft Zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. 14Wat is de Here goed voor mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. 15Het is een onomstotelijk feit—en iedereen zou dat moeten geloven—dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal.

16Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen.

17Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de Koning van alle eeuwen, de Onzichtbare, die nimmer sterft. Alleen Hij is God. Amen.

18Timotheüs, mijn zoon, ik geef je deze instructie overeenkomstig hetgeen de profeten over je gezegd hebben: neem deel aan de goede strijd voor de Here. 19Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd een zuiver geweten. Want sommige- mensen hebben hun geweten geweld aangedaan door, hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te doen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus kwijtgeraakt. 20Hymeneüs en Alexander zijn daar een voorbeeld van. Ik moest hen aan Satan overleveren om hun te leren dat zij niet ongestraft met Christus kunnen spotten.