1. Tessaloniker 4 – LB & APSD-CEB

En Levende Bok

1. Tessaloniker 4:1-18

Lev til ære for Gud

1Kjære søsken, la meg legge til dette: Dere vet hvordan vi lever til Guds ære. Dere har hørt vår undervisning og lever allerede på det måten vi lærer. Vi henstiller til dere for Herren Jesu skyld, at dere mer og mer lever til Guds ære. 2De reglene vi ga dere, kommer fra Herren Jesus selv, det vet dere. 3Dette er Guds vilje: At dere skal leve fullt og helt for ham. Dere skal holde dere borte fra all seksuell løssluppenhet. 4Hver og en må lære seg å beherske sin egen kropp og respektere og ære den.4:4 På gresk: vite hvordan han skal behandle sitt eget kar. En annen tolkning: Hver og en skal skaffa sin egen kone og respektere og ære henne. 5Ikke lev i begjær og lidelser på samme måten som dem som ikke kjenner Gud.

6Pass på at dere ikke bedrar eller utnytter andre troende på det seksuelle området. Herren Jesus straffer slike overgrep. Det har vi allerede klart og tydelig snakket med dere om. 7Gud har ikke innbudt oss til å leve i seksuell umoral, men til å leve fullt og helt for ham. 8Den som nekter å leve i tråd med disse reglene, er ikke bare ulydig mot mennesker, men mot Gud som gir dere sin Hellige Ånd.

9Når det gjelder å elske hverandre som medlemmer av Guds folk, trenger jeg ikke å skrive til dere. Gud selv har lært dere å elske hverandre. 10Deres kjærlighet til alle de troende i hele Makedonia har allerede vokst seg sterk. Til tross for det, kjære søsken, ber vi dere å elske dem enda mer. 11Sett deres ære i å leve et stillferdig liv, forsørge dere selv og skjøtt arbeidet deres, slik vi tidligere har undervist dere. 12Da vil dere bli respektert av folk utenfor menigheten og blir ikke avhengige av noen.

Vi skal stå opp fra de døde

13Kjære søsken, vi vil også at dere skal vite hvordan det går med dem som dør. Innsikten i dette gjør at dere ikke skal bli lammet av den samme sorgen som rammer dem som ikke har noe håp. 14Vi tror at Jesus har vært død og stått opp igjen. Derfor kan vi være sikre på at Gud også vil føre alle troende som har vært døde, til seg. De vil bli ført til Gud sammen med Jesus når han kommer igjen.

15Vi vil fortelle dere det som Herren Jesus selv har lært oss: Vi som fortsatt lever når Herren kommer igjen, skal ikke møte ham før de døde. 16Nei, Herren selv skal komme igjen fra Gud i himmelen. Fanfaren skal gjalle, stemmen til overengelen og lyden fra Guds trompet skal bli hørt over jorden. Da skal alle de som døde mens de trofast fulgte Kristus, først stå opp fra døden. 17Etter det skal vi, som fortsatt lever og finnes igjen på jorden, bli ført bort i skyene sammen med dem for å møte Herren i luften. For alltid skal vi da være med ham. 18Trøst og oppmuntre hverandre med disse ordene.

Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 4:1-18

Ang Kinabuhi nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Mga igsoon, gitudloan namo kamo kon unsaon pagkinabuhi nga makahatag ug kalipay sa Dios, ug mao na gani kini ang inyong gibuhat. Apan hangyoon namo kamo, pinaagi sa katungod nga gihatag kanamo ni Ginoong Jesus, nga dugangan pa gayod ninyo ang inyong gibuhat. 2Kay nasayran na man ninyo ang among pahimangno kaninyo nga naggikan kang Ginoong Jesus. 3Kabubut-on sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo, busa likayi ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. 4Kamong mga lalaki, kon magminyo kamo, himoa kini sa diosnon nga pamaagi ug dili salawayon. 5Ayaw kamo pagsunod sa inyong unodnon nga mga pagbati sama sa gibuhat sa mga wala nakaila sa Dios, 6aron dili kamo makalapas sa katungod o makapanglimbong sa inyong isigka-tawo pinaagi sa pagpanapaw sa iyang asawa. Gisulti na namo kini kaninyo kaniadto ug gipahimangnoan gayod namo kamo nga ang nagabuhat niini silotan sa Ginoo. 7Kay gitawag kita sa Dios aron mahimong hinlo ang atong kinabuhi, ug dili sa pagbuhat ug daotan. 8Busa kon diha kaninyo anaay dili mosunod niini, dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway kondili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo.

9Karon, kon mahitungod sa paghigugmaay ingon nga managsoon diha kang Cristo, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo, kay ang Dios ang nagtudlo kaninyo nga maghigugmaay kamo. 10Ug mao na gani kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsoonan diha sa tibuok nga Macedonia. Apan hangyoon namo kamo nga dugangan pa ninyo ang inyong paghigugma. 11Tinguhaa ninyo nga magkinabuhi diha sa kalinaw. Ayaw ninyo hilabti ang kinabuhi sa uban, ug sama sa among giingon kaninyo kaniadto, ang matag usa kaninyo kinahanglang magtrabaho aron may kaugalingon siya nga panginabuhian. 12Kon mao kini ang inyong buhaton, dili na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa uban alang sa inyong panginabuhian, ug tahoron kamo sa mga dili tumutuo.

Bahin sa Pagbalik sa Ginoo

13Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang tinuod mahitungod sa mga nangamatay na, aron dili kamo maguol sama sa uban nga walay paglaom. 14Nagatuo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagatuo usab kita nga mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga mituo kaniya. Pagbalik dinhi ni Jesus dad-on sila sa Dios uban kaniya.

15Isugilon namo kaninyo ang gitudlo sa Ginoo: nga kitang mga buhi pa sa pagbalik niya dili mag-una niadtong nangamatay na. 16Nianang panahona ang Ginoo mismo ang mokanaog gikan sa langit nga nagamando. Madunggan nato ang pagtawag sa pangulong anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios. Ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Cristo banhawon ug una; 17ug dayon, kitang mga buhi pa nianang panahona kalit lang nga kuhaon uban kanila didto sa kapanganoran sa pagsugat sa Ginoo. Ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay kataposan. 18Busa dasiga ninyo ang usag usa pinaagi niini nga mga pagtulon-an.