En Levende Bok

1. Tessaloniker 1:1-10

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, Silvanus1:1 Samme person ble kalt Silas i Apostlenes gjerninger, historien om de første troende. og Timoteus.

Til menigheten i Tessaloniki som lever i fellesskap med Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.. Vi ber at Gud vil vise godhet og fylle dere med fred.

Paulus takker Gud for menighetens tro

2Vi takker alltid Gud for dere alle og ber stadig for dere. 3Vi tenker på alt det dere gjør. Deres tro har blitt omsatt til praktisk handling, deres kjærlighet har vist seg i hardt arbeid, og dere holder fast ved håpet om at vår Herre Jesus Kristus skal frelse dere for evig. Derfor må vi takke vår Gud og Far i himmelen for dere.

4Kjære søsken1:4 På gresk: Brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet., Gud elsker dere, og vi vet at dere har takket ja til innbydelsen hans om å tilhøre ham. 5-6Da vi kom til dere med det glade budskapet om Jesus, tok dere imot det. Vi kom ikke bare med ord til dere. Guds Hellige Ånd ga oss kraft til å gjøre mirakler, slik at dere så at vi virkelig selv trodde på budskapet. Dere vet alt vi gjorde blant dere for å frelse dere. Dette overbeviste dere, slik at dere tok imot budskapet om Jesus med den glede som Guds Hellige Ånd gir. Det gjorde dere til tross for de forfølgelsene dere ble utsatt for. Dere fulgte vårt eksempel, og dermed også eksemplet til Herren Jesus, ved at dere var villige til å lide. 7På den måten ble dere selv et ideal for alle de troende i Makedonia og Akaia1:7 Makedonia og Akaia var to romerske provinser i nåværende Hellas.. 8Dere har ført budskapet om Herren Jesus videre til andre, ikke bare i Makedonia og Akaia, men langt utenfor grensene til disse provinsene. Hvor vi enn kommer, har folkene hørt snakk om deres tro på Gud. Vi trenger ikke si noe som helst. 9Alle forteller selv om hvordan dere tok imot oss og budskapet vårt. Hvordan dere vendte dere bort fra avgudene for å tjene den eneste Guden som lever og er virkelig. 10De forteller at dere venter på at Guds sønn skal komme tilbake fra Gud i himmelen, Jesus, som Gud vakte opp fra de døde, og som er den som frelser oss når Gud straffer resten av verden.

Swedish Contemporary Bible

1 Thessalonikerbrevet 1:1-10

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna. och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

Nåd och frid åt er.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

2Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er, 3för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.

4Vi vet, syskon1:4 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet., Guds älskade, att han har utvalt er. 5Det evangelium vi förkunnar kom inte till er bara med ord, utan med kraft och den heliga Anden och fullt övertygande. Ni vet ju vad vi gjorde bland er och för er. 6Ni följde vårt exempel, och därmed också Herrens exempel, genom att ni var villiga att lida, då ni nu tagit emot ordet med den glädje som den heliga Anden ger. 7På det sättet blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Achaia1:7 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland., 8för ni har låtit Herrens ord höras, inte bara i Makedonien och Achaia, utan er tro har blivit känd överallt. Vi behöver inte säga någonting, 9för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden 10och vänta på hans Son från himlen – Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.