En Levende Bok

1. Korinter 16:1-24

Innsamlingen til de troende i Jerusalem

1Når det gjelder innsamlingen til de troende i Jerusalem, skal dere følge de instrukser jeg ga til menighetene i Galatia16:1 Galatia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.. 2Hver søndag skal hver og en ta sin del av ukens lønn og legge pengene til side hjemme hos seg selv. Legg til side så mye dere har råd til. Vent ikke med å samle pengene sammen til jeg kommer. 3Velg ut noen personer som er skikket og kan reise til Jerusalem med gaven. Når jeg kommer, skal jeg skrive et brev som de kan ta med seg til lederne i menighetene i Jerusalem. 4Dersom det er bedre at jeg også reiser dit, så kan vi gjøre selskap.

Reiseplanene for Paulus og medarbeiderne hans

5Jeg planlegger å reise gjennom Makedonia16:5 Makedonia var en romersk provins i nåværende Hellas. Den lå nord om den provins der Korint lå.. Når jeg har gjort det, tenker jeg å komme til dere. 6Sannsynligvis stanser jeg hos dere en tid, kanskje hele vinteren. Etter det kan dere hjelpe meg med det jeg behøver for min videre reise, hvor enn det måtte bli. 7Denne gangen vil jeg ikke bare gjøre et kort besøk og så reise videre, men jeg håper å kunne stanse en god stund om Herren tillater det. 8Jeg stanser her i Efesos til pinse. 9Det er store muligheter for oss til å arbeide nettopp nå, selv om vi også har fått mange fiender.

10Dersom Timoteus kommer til dere, pass da på at han får ta det litt rolig hos dere. Han arbeider for Herren Jesus slik jeg gjør. 11Derfor må dere behandle ham med respekt. Hjelp ham med det han trenger når han skal reise videre, og send gode ønsker om fred med ham på reisen, slik at han kan komme tilbake til meg. Jeg ser fram til å treffe både ham og de andre som reiser sammen med ham. 12Når det gjelder vår bror Apollos, så ba jeg ham om å reise til dere sammen med de andre, men han mente at det ikke var den rette tiden akkurat nå. Han kommer til dere seinere når han får anledning.

Avsluttende advarsler og hilsen

13Våk over dere selv, og pass på at dere holder fast ved troen. Vær modige og sterke. 14Husk på alltid å behandle hverandre med kjærlighet.

15Jeg vil be dere om en ting, kjære søsken. Dere vet jo at Stefanas og familien hans var de første i provinsen Akaia16:15 Akaia var en romersk provins i nåværende Hellas. som begynte å tro på Kristus. De bruker nå hele livet sitt til å hjelpe de troende. 16Pass på at dere virkelig viser disse personene anerkjennelse. Det samme med alle som jobbar hardt sammen med dem. 17Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikus har kommet til meg. 18Nå behøver jeg ikke savne dere like mye. De har oppmuntret meg på alle måter, og jeg vet at de har oppmuntret også dere. Slike menn skal vi virkelig sette pris på.

19Menighetene i provinsen Asia16:19 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia. hilser til dere. Akvilas og Priska og hele den menighet som samles i hjemmet deres, hilser hjertelig til alle dere som lever i fellesskap med Herren Jesus. 20Alle de troende her hilser til dere. Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.16:20 På gresk: Hilse hverandre med en hellig kyss. Det var en ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med en kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.

21Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. 22Om noen ikke elsker Herren Jesus, da skal Gud dømme ham til evig straff. Kom, Herre Jesus!16:22 I grunnteksten: Marana ta, ”Vår Herre kom” på arameisk, morsmålet til Jesus.

23Med ønsker om at alt godt og kjærligheten fra Herren Jesus skal være med dere alle. 24Min kjærlighet er med dere som lever i fellesskap med Jesus Kristus.

Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 16:1-24

Bulig Para sa mga Taga-Judea

1Kon parte sa inyo inugbulig sa mga katawhan sang Dios didto sa Judea, himuon man ninyo ang akon ginpahimo sa mga iglesya sa Galacia. 2Kada Domingo, ang kada isa sa inyo magpain sang kantidad suno sa inyo kinitaan. Dayon tipunon ninyo ini agod sa pag-abot ko dira preparado na ang inyo inughatag. 3Pag-abot ko dira ipadala ko sa Jerusalem ang mga tawo nga inyo ginpili nga magdala sang inyo mga inugbulig kag ang akon sulat nga magapakilala sa ila. 4Pero kon kinahanglan gid nga magkadto man ako didto sa Jerusalem, magaupod na lang sila sa akon.

Ang Plano ni Pablo

5Maderetso ako dira sa Corinto paghalin ko sa Macedonia, tungod nga maagi ako didto. 6Mahimo nga magadugay ako dira sa inyo. Basi kon dira pa ako magpaligad sang tigtulugnaw, agod mabuligan ninyo ako sa akon mga kinahanglanon sa akon pagbiyahe kon diin man ako magakadto. 7Indi ko gusto nga mag-agi lang ako sa inyo sing madali, kundi gusto ko nga kon dira na ako sa inyo, makatiner ako sing madugay, kon itugot sang Ginoo.

8Pero karon matiner ako anay diri sa Efeso hasta sa adlaw sang Pentecostes, 9tungod nga madamo diri ang gusto magpamati sang Maayong Balita, kag nagapati ako nga madamo ang magatuo diri bisan madamo ang nagakontra.

10Kon mag-abot dira si Timoteo, abiabihon ninyo siya agod indi siya magkatahap, tungod nga pareho man siya sa akon nga nagapangabudlay sa Ginoo. 11Tahura ninyo siya. Kag kon maghalin na siya dira, buligi man ninyo siya sa iya mga kinahanglanon sa iya paglakat agod makabalik siya diri sa akon. Ginapaabot ko siya upod sang iban pa nga mga utod kay Cristo.

12Kon parte sa aton utod nga si Apolos, ginpangabay ko gid siya nga magbisita dira sa inyo upod sang iban nga mga utod kay Cristo. Pero indi pa siya kuno makakadto dira sa sini nga mga tinion. Makadto lang siya dira ugaling kon may kahigayunan siya.

Katapusan nga mga Bilin

13Magbantay kamo permi kag magpakalig-on sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Magpakaisog kag magpakabakod kamo. 14Kag bisan ano ang inyo ginahimo, himua ninyo ini nga may paghigugma.

15Mga utod, nahibaluan ninyo nga ang una gid nga mga Kristohanon dira sa Acaya wala sing iban kundi si Stefanas kag ang iya pamilya. Ginhalad nila ang ila kaugalingon sa pag-alagad sa mga katawhan sang Dios. Amo ina nga nagapangabay ako sa inyo 16nga magpasakop kamo sa ila kag pati man sa tanan nga pareho sa ila nga nagapangabudlay para sa Ginoo.

17Nalipay gid ako sang pag-abot nila ni Stefanas, Fortunatus, kag Acaicus. Kay bisan wala kamo diri, ari man sila, gani nahimo nila sa akon ang indi ninyo mahimo. 18Nagahatag sila sang kalipay sa akon kag pati man sa inyo. Ang mga tawo nga pareho sa ila dapat nga pasalamatan sa ila mga ginahimo.

19Ang mga iglesya diri sa probinsya sang Asia nagapangamusta sa inyo. Si Aquila kag si Priscila kag ang mga tumuluo nga nagatipon16:19 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya. sa ila balay sa pagsimba sa Dios nagapangamusta gid sa inyo, tungod nga pareho kamo nga ara sa Ginoo. 20Nagapangamusta man sa inyo ang tanan nga utod kay Cristo diri.

Magkamustahanay kamo bilang mag-ulutod kay Cristo.16:20 bilang mag-ulutod kay Cristo: sa literal, nga may balaan nga halok.

21Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat sini nga pagpangamusta:16:21 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat. Kamusta sa inyo tanan.

22Kabay pa nga silutan sang Ginoo ang bisan sin-o nga wala nagahigugma sa iya.

Ginoo, balik na!

23Kabay pa nga pakamaayuhon kamo ni Ginoong Jesus.

24Ginahigugma ko kamo tanan sa aton paghiusa kay Cristo Jesus.