En Levende Bok

1. Korinter 16:1-24

Innsamlingen til de troende i Jerusalem

1Når det gjelder innsamlingen til de troende i Jerusalem, skal dere følge de instrukser jeg ga til menighetene i Galatia16:1 Galatia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.. 2Hver søndag skal hver og en ta sin del av ukens lønn og legge pengene til side hjemme hos seg selv. Legg til side så mye dere har råd til. Vent ikke med å samle pengene sammen til jeg kommer. 3Velg ut noen personer som er skikket og kan reise til Jerusalem med gaven. Når jeg kommer, skal jeg skrive et brev som de kan ta med seg til lederne i menighetene i Jerusalem. 4Dersom det er bedre at jeg også reiser dit, så kan vi gjøre selskap.

Reiseplanene for Paulus og medarbeiderne hans

5Jeg planlegger å reise gjennom Makedonia16:5 Makedonia var en romersk provins i nåværende Hellas. Den lå nord om den provins der Korint lå.. Når jeg har gjort det, tenker jeg å komme til dere. 6Sannsynligvis stanser jeg hos dere en tid, kanskje hele vinteren. Etter det kan dere hjelpe meg med det jeg behøver for min videre reise, hvor enn det måtte bli. 7Denne gangen vil jeg ikke bare gjøre et kort besøk og så reise videre, men jeg håper å kunne stanse en god stund om Herren tillater det. 8Jeg stanser her i Efesos til pinse. 9Det er store muligheter for oss til å arbeide nettopp nå, selv om vi også har fått mange fiender.

10Dersom Timoteus kommer til dere, pass da på at han får ta det litt rolig hos dere. Han arbeider for Herren Jesus slik jeg gjør. 11Derfor må dere behandle ham med respekt. Hjelp ham med det han trenger når han skal reise videre, og send gode ønsker om fred med ham på reisen, slik at han kan komme tilbake til meg. Jeg ser fram til å treffe både ham og de andre som reiser sammen med ham. 12Når det gjelder vår bror Apollos, så ba jeg ham om å reise til dere sammen med de andre, men han mente at det ikke var den rette tiden akkurat nå. Han kommer til dere seinere når han får anledning.

Avsluttende advarsler og hilsen

13Våk over dere selv, og pass på at dere holder fast ved troen. Vær modige og sterke. 14Husk på alltid å behandle hverandre med kjærlighet.

15Jeg vil be dere om en ting, kjære søsken. Dere vet jo at Stefanas og familien hans var de første i provinsen Akaia16:15 Akaia var en romersk provins i nåværende Hellas. som begynte å tro på Kristus. De bruker nå hele livet sitt til å hjelpe de troende. 16Pass på at dere virkelig viser disse personene anerkjennelse. Det samme med alle som jobbar hardt sammen med dem. 17Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikus har kommet til meg. 18Nå behøver jeg ikke savne dere like mye. De har oppmuntret meg på alle måter, og jeg vet at de har oppmuntret også dere. Slike menn skal vi virkelig sette pris på.

19Menighetene i provinsen Asia16:19 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia. hilser til dere. Akvilas og Priska og hele den menighet som samles i hjemmet deres, hilser hjertelig til alle dere som lever i fellesskap med Herren Jesus. 20Alle de troende her hilser til dere. Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.16:20 På gresk: Hilse hverandre med en hellig kyss. Det var en ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med en kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.

21Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. 22Om noen ikke elsker Herren Jesus, da skal Gud dømme ham til evig straff. Kom, Herre Jesus!16:22 I grunnteksten: Marana ta, ”Vår Herre kom” på arameisk, morsmålet til Jesus.

23Med ønsker om at alt godt og kjærligheten fra Herren Jesus skal være med dere alle. 24Min kjærlighet er med dere som lever i fellesskap med Jesus Kristus.

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 16:1-24

Ang Tabang alang sa mga Taga-Judea

1Bahin sa inyong pagtabang sa mga tumutuo sa Judea, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga tumutuo sa Galacia. 2Kada Dominggo, ang matag usa kaninyo maggahin ug kantidad gikan sa inyong kinitaan. Tigoma ninyo kini aron sa pag-abot ko diha maandam na ang inyong hinabang. 3Inig-abot ko diha ipadala ko sa Jerusalem ang mga tawo nga inyong gipili nga modala sa inyong mga hinabang ug ang akong sulat nga magpaila kanila. 4Apan kon kinahanglanon gayod nga moadto usab ako didto sa Jerusalem, mouban na lang sila kanako.

Ang Plano ni Pablo

5Molahos ako diha sa Corinto pagkagikan ko sa Macedonia, tungod kay moagi ako didto. 6Ug posibleng magdugay ako diha uban kaninyo. Basin kon diha pa ako magpalabay sa tingtugnaw aron matabangan ako ninyo sa akong mga kinahanglanon sa akong pagbiyahe kon asa man ako moadto. 7Dili ko gusto nga kadiyot lang ako diha. Gusto ko nga magdugay ako diha sa inyo, kon itugot sa Ginoo.

8Apan karon magpabilin una ako dinhi sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes, 9tungod kay daghan dinhi ang gustong maminaw sa Maayong Balita, ug nagatuo ako nga daghan ang motuo dinhi bisan tuod ug daghan ang nagabatok.

10Kon moabot diha si Timoteo, abi-abiha ninyo siya aron dili siya mataha, tungod kay sama man usab siya kanako nga nagaalagad sa Ginoo. 11Tahora ninyo siya. Ug kon mobiya na siya diha, tabangi usab ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon sa iyang paglakaw aron makabalik siya dinhi kanako. Magpaabot ako kaniya kuyog sa uban pa nga mga igsoon kang Cristo.

12Bahin sa atong igsoon nga si Apolos, gihangyo ko gayod siya nga mobisita diha kaninyo kuyog sa uban nga mga igsoon kang Cristo. Apan dili pa kuno siya makaanha karong mga panahona. Moanha siya kon may higayon.

Ang Kataposan nga mga Pahimangno

13Pagbantay kamo kanunay ug barogi ang inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Pagmaisogon ug pagmalig-on, 14ug bisan unsa ang inyong buhaton, buhata ninyo kini nga may paghigugma.

15Mga igsoon, nasayran ninyo nga ang unang mga Kristohanon diha sa Acaya walay lain kondili si Estefanas ug ang iyang pamilya. Gihalad nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumutuo. Mao kana nga nagahangyo ako kaninyo 16nga magpasakop kamo kanila ug sa tanang sama kanila nga nagahago alang sa Ginoo.

17Nalipay gayod ako sa pag-anhi nilang Estefanas, Fortunato, ug Akaicus. Kay bisan wala kamo, ania sila puli kaninyo. 18Nakahatag silag kadasig kanako ug ingon man kaninyo. Ang mga tawo nga sama kanila angayng pasidunggan.

19Ang mga tumutuo dinhi sa probinsya sa Asia nangumusta kaninyo. Si Aquila ug si Priscila ug ang mga tumutuo nga nagatigom sa ilang balay nangumusta gayod kaninyo tungod kay managsama kamo nga anaa sa Ginoo. 20Nangumusta usab kaninyo ang tanang mga tumutuo dinhi.

Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.16:20 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo: sa literal, Pagkumustahay kamo nga may balaan nga halok.

21Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat niini nga pagpangumusta:16:21 Gisulat mismo ni Pablo kini aron masayran nila nga sa iya gayod naggikan kini nga sulat. Kumusta kaninyong tanan.

22Hinaut nga silotan sa Dios si bisan kinsa nga wala mahigugma kaniya.

Ginoo, balik na!

23Hinaut nga panalanginan kamo ni Ginoong Jesus. 24Gihigugma ko kamong tanan sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Amen.