En Levende Bok

1. Korinter 12:1-31

Gud gir oss forskjellige slags evner

1Og nå, kjære søsken, vil jeg ta opp spørsmålet om hvordan Guds Ånd virker, og om de forskjellige evner Gud har gitt oss. Det er viktig at dere kjenner til dette. 2Dere vet jo, at før dere begynte å tro på Kristus, ble dere drevet av onde ånder og tilba døde avguder.12:2 Se 10:19,20. 3Derfor vil jeg at dere nå skal lære Guds Ånd å kjenne. Grunnregelen er at den som er fylt av Guds Ånd, aldri kan forbanne Jesus, mens den som bekjenner at Jesus er Herre12:3 Det gresk ordet for Herren er det samme ordet som blir brukt om Gud i den greske oversettelsen av Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., alltid er fylt av Guds Ånd.

4Guds Ånd virker på forskjellige måter, men husk på at det bare finnes en Gud. Selv om vi har fått mange forskjellige evner, så kommer alle fra den samme Ånd. 5Selv om vi hjelper hverandre på forskjellige måter, er det den samme Herren Jesus vi tjener. 6Selv om vi utfører forskjellige slags oppgaver gjennom Åndens kraft, er det den samme Gud som virker i oss, uavhengig av oppgavenes art.

7Den evnen som Guds Ånd har gitt hver og en, er til for at vi skal hjelpe andre. 8En av oss får evner ved Guds Ånd til å tale visdomsord fra Gud, en annen får evner ved den samme Ånd til å bringe fram kunnskap fra Gud. 9En får sterk tro ved Guds Ånd, en annen får ved den samme Ånd evner til å helbrede syke. 10En får kraft til å gjøre mirakler. En får evner til å holde fram forskjellige budskap fra Gud, en annen får evner til å skille mellom ånder. En får evner til å snakke fremmede språk, og en annen får evner til å tyde det budskapet som Gud vil ha fram i fremmede språk. 11Alle disse evnene kommer altså fra en og samme Ånd, og han gir evnene til hver og en slik han selv vil.

Mange lemmer, men bare en kropp

12Den menneskelige kroppen består av mange forskjellige lemmer. Til tross for sine ulike funksjoner utgjør de bare en kropp. På samme måten er det med kroppen til Kristus, der de troende utgjør de ulike lemmene. 13Vi har alle blitt døpt med en og samme Ånd, for at vi skal tilhøre den samme kroppen. Det spiller ingen rolle om vi er jøder eller andre folk, slaver eller frie, for vi har alle blitt fylte med en og samme Ånd.

14Ja, verken den menneskelige kroppen eller kroppen til Kristus består av bare et lem, men av mange. 15Billedlig talt kan derfor ikke foten si: ”Jeg tilhører ikke kroppen, etter som jeg ikke er en hånd”. Foten er jo likevel et lem på kroppen. 16På samme måten kan ikke øret si: ”Jeg tilhører ikke kroppen, etter som jeg ikke er øye”. Øret er jo likevel et lem på kroppen. 17Dersom hele kroppen var øye, hvordan ville vi da kunne høre? Dersom hele kroppen var øre, hvordan ville vi da kunne kjenne noen lukt? 18Nå har Gud skapt kroppen vår med mange forskjellige lemmer, og hvert lem sitter nøyaktig der det skal. 19Dersom kroppen besto av bare et eneste lem, ville det jo ikke være noen kropp. 20Nå har Gud føyd sammen mange lemmer, og lar de sammen danne en kropp.

21Øyet kan ikke si til hånden: ”Jeg trenger deg ikke.” Hodet kan ikke si til føttene: ”Jeg trenger dere ikke.” 22Tvert imot, noen av de lemmene som ser ut til å være de svakeste og minst viktige, de er de mest nødvendige. 23Visse lemmer på den menneskelige kroppen mener vi er mindre fine, men nettopp de tar vi best vare på. Visse lemmer vil vi ikke vise fram, og de klær vi ekstra nøye. 24De lemmene som vi ikke skjuler, får være som de er. På samme måten vil Gud at vi som sammen utgjør kroppen til Kristus, skal vise ekstra respekt for de lemmene på kroppen som synes å være mindre viktige. 25Gud vil ikke at det skal bli splittelse mellom de forskjellige lemmene i kroppen, men at alle skal vise omsorg for hverandre. 26Dersom en del av kroppen må lide, vil dere alle kjenne smerte. Dersom en del av kroppen blir satt pris på, vil dere alle være glade.

27Dere som tilhører Gud utgjør altså sammen kroppen til Kristus, og hver for seg er dere viktige og nødvendige lemmer på denne kroppen. 28Her er noen av de lemmene som Gud plasserer i sin menighet: Han har gjort noen til disipler som skal grunnlegge menigheter på nye steder. Andre til profeter som skal holde fram budskap fra ham. Noen har fått oppgaven til å undervise andre.12:28 På gresk: har Gud gjort noen til apostler, andre til profeter eller lærere. Så har også noen fått evner til å gjøre mirakler, helbrede syke, til å hjelpe mennesker i nød, organisere arbeidet i menigheten eller å snakke i fremmede språk. 29Kan alle være disipler? Kan alle holde fram budskapet fra Gud? Kan alle undervise? Kan alle gjøre mirakler? 30Kan alle helbrede syke? Kan alle snakke i fremmede språk, eller kan alle tyde disse språkene? 31Nei, hvert lem i kroppen har sin oppgave. Be Gud å gi dere de evnene som er til størst nytte i menigheten.

Nå skal jeg vise dere en egenskap vi alle må ha dersom de evnene Gud har gitt oss skal bli til nytte for andre.

Swedish Contemporary Bible

1 Korintierbrevet 12:1-31

Olika slags nådegåvor

1Och nu, syskon, vill jag ta upp frågan om de andliga gåvorna, som jag vill att ni känner till. 2Ni vet ju att så länge ni var hedningar, så drevs ni till stumma avgudar.12:2 Jfr 10:19-20. 3Därför vill jag att ni nu ska inse att ingen som talar genom Guds Ande kan förbanna Jesus, och ingen som inte är fylld av helig Ande kan bekänna att Jesus är Herren12:3 Det grekiska ordet för Herren är här, liksom på många andra ställen i Nya testamentet, samma ord som används om Gud i Septuaginta (den grekiska översättningen av Gamla testamentet) och motsvarar det heliga gudsnamnet JHWH (Jahve) i hebreiskan..

4Det finns olika nådegåvor, Anden är en och densamme. 5Det finns olika tjänster, men en och samma Herre. 6Uppgifterna är olika, men det är samma Gud som verkar allt och i alla.

7Hos var och en manifesterar sig Anden så att den blir till det gemensamma bästa. 8En får av Anden vishetens ord, en annan får av samma Ande förmågan att meddela kunskap. 9En får tron genom Anden, en annan får av samma Ande gåvor att bota sjuka, 10och en får kraft att göra under. En får förmågan att profetera, en förmågan att bedöma olika andar. En får förmågan att tala olika språk, och en annan får förmågan att tolka språk. 11Men allt detta verkar en och samma Ande, och han ger gåvor till var och en så som han själv vill.

Många delar, men bara en kropp

12Kroppen är en men består av många olika delar, och trots att dess lemmar är många utgör de en enda kropp. På samma sätt är det med Kristus. 13Vi har ju alla blivit döpta i en och samma Ande, för att vi ska tillhöra samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, för vi har alla fått dricka av en och samma Ande.

14Kroppen består inte av bara en del, utan av många. 15Om foten skulle säga: ”Jag tillhör inte kroppen, eftersom jag inte är en hand”, är den ju ändå en del av kroppen. 16Om örat skulle säga: ”Jag tillhör inte kroppen, eftersom jag inte är ett öga”, är det ju ändå en del av kroppen. 17Om hela kroppen var ett öga, hur skulle man då kunna höra? Och om hela kroppen var ett öra, hur skulle man då kunna känna någon lukt? 18Men nu har Gud satt varje kroppsdel exakt där han vill ha den. 19Om allt bara var en enda del, då skulle det väl inte vara en kropp? 20Men nu är det många delar, men en enda kropp.

21Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte.” Och huvudet kan inte säga till fötterna: ”Jag behöver er inte.” 22Tvärtom, några av de delar som verkar vara svagast och minst viktiga, är de mest nödvändiga. 23Vissa delar av kroppen tycker vi är värda mindre ära, men dem klär vi med desto större omsorg. Vissa delar vill vi inte visa upp, och dem skyler vi extra anständigt, 24medan de delar som vi vill visa upp får vara som de är. På samma sätt har Gud sammansatt kroppen så att de delar av kroppen som tycks vara mindre viktiga får större ära, 25för att det inte ska bli någon splittring i kroppen, utan att alla ska visa omsorg om varandra. 26Om en del av kroppen får lida, lider också alla andra. Och om en del av kroppen blir ärad, gläds också alla de andra.

27Ni utgör alltså Kristus kropp, och var för sig är ni delar av den. 28Gud har gjort några i församlingen till apostlar, andra till profeter eller lärare, några har fått förmågan att göra under, gåvor att bota sjuka, hjälpa, leda eller tala andra språk. 29Kan alla vara apostlar? Kan alla profetera? Kan alla undervisa? Kan alla göra under? 30Kan alla bota sjuka? Kan alla tala andra språk, eller kan alla tolka dessa språk? 31Nej. Men sök efter de största nådegåvorna.

Och nu ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.