En Levende Bok

Matteus 16:1-28

De religiøse lederne vil se tegn fra Gud

1Fariseerne og saddukeerne16:1 Fariseer og sadukeere var to religiøse partier blant jødene. kom til Jesus, og forlangte at han skulle gi dem et tegn fra Gud som bevis på hvem han var.

2-3Men han svarte: ”Dere er flinke til å tyde de tegnene dere ser på himmelen: Om himmelen er rød når kvelden kommer, da vet dere at det blir fint vær på morgenen. Om himmelen er rød og skyet på morgenen, da vet dere at det snart blir uvær. Nå vil dere altså at himmelens Gud skal vise dere et tegn, likevel forstår dere ikke de tingene som skjer midt foran øynene på dere. 4Denne onde og gudløse slekten vil se tegn fra Gud. Det eneste tegnet de kommer til å få se, er det som skjedde med Jona.16:4 Jona lå i fisken i tre døgn. Like lenge skulle Jesus ligge i graven. Se 12:39-41. Se også Jona bok i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.” Så dro Jesus fra dem og gikk derfra.

Jesus advarer mot falsk undervisning

5Da de var på vei over til den andre siden av sjøen, oppdaget disiplene at de hadde glemt å ta med seg brød.

6Jesus sa da til dem: ”Ta dere i vare for den gjæren som fariseerne og saddukeerne16:6 Fariseere og sadukeere var to religiøse partier blant jødene. sprer.”

7”Hva mener han?” spurte disiplene hverandre. De trodde at han sa dette fordi de hadde glemt å ta med seg brød.

8Da Jesus hørte de diskutere dette, sa han til dem: ”Så svak tro dere har! Hvorfor er dere så urolige for at dere ikke har noe brød? 9Forstår dere fortsatt ingenting? Husker dere ikke den gangen jeg mettet mer enn 5 000 personer med fem brød, og hvor mange kurver dere da fikk til overs? 10Husker dere ikke den andre gangen da jeg mettet mer enn 4 000 personer med sju brød, og hvor mange kurver dere da fikk til overs? 11Hvordan kan dere tro at jeg snakket om brød? Jeg sier på nytt til dere: Ta dere i være for den gjæren som fariseerne og saddukeerne sprer om seg.”

12Da forsto de endelig at han med ”gjær” mente den falske undervisningen til fariseerne og saddukeerne, og at det var den han advarte dem mot.

Peter bekjenner at Jesus er Messias, den lovede kongen

13Da Jesus kom til området rundt Cæsarea Filippi16:13 Cæsarea Filippi var en by nord for Galilea som ikke var bosatt av jøder., spurte han disiplene: ”Hvem sier folk at jeg, Menneskesønnen16:13 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., er?”

14De svarte: ”Noen sier døperen Johannes, noen sier Elia og andre Jeremia eller en av de andre profetene som før i tiden bar fram Guds budskap.16:14 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Elia kan vi lese om i Første og Andre Kongebok, og Jeremia som er en egen bok.

15Da spurte han dem: ”Hvem tror dere at jeg er?”

16Simon Peter svarte: ”Du er Messias, den lovede kongen, Sønn til den Gud som er og blir.”

17”Du kan virkelig kjenne deg lykkelig, Simon, sønn av Jonas”, sa Jesus, ”for min Far i himmelen har selv vist deg dette. Ingen kan på egen hånd få innsikt i den saken. 18Du er Peter16:18 Navnet Peter kommer av det greske ordet ”petra” som betyr ”fjellet”., en klippe, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Helvetes krefter skal ikke kunne beseire den. 19Jeg skal gi deg nøklene inn til Guds nye verden16:19 På gresk: himmelriket.. Du skal få i oppdrag å fortelle menneskene at Gud har erklært dem skyldige, men du skal også fortelle dem at de har blitt fri fra sin skyld.16:19 Peter oppdraget sitt var å forkynne for menneskene, om at den som aksepterer den frelse Jesus gir, han får tilgivelse for syndene sine, mens de øvrige ikke blir tilgitt.

20Han forbød disiplene å si til andre at han var Messias, den lovede kongen.

Jesus forutsier for første gangen at han skal dø

21Etter dette begynte Jesus å snakke åpent ut med disiplene om at han skulle gå til Jerusalem, og alt som skulle skje der. Han forklarte at folkets ledere, øversteprestene og de skriftlærde16:21 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., ville gjøre det slik at han måtte lide mye og til slutt bli drept, men at han på den tredje16:21 I det greske språket, og på mange andre språk, regner de den dag som noe skjer som dag nummer en. Jesus døde på en fredag og sto opp på søndagen. dagen skulle stå opp fra de døde igjen.

22Peter tok ham da til siden, protesterte og sa: ”Gud kommer til å ta hånd om deg, Herre! Dette skal aldri skje med deg!”

23Men Jesus vendte seg mot Peter og sa: ”Gå bort fra meg, Satan! Du forsøker å få meg til å synde, for det du tenker, er mennesketanker og kommer ikke fra Gud.”

24Jesus sa til disiplene: ”Om noen vil bli disiplene mine, da kan han ikke lenger tenke på seg selv, men han må følge mitt eksempel og være beredt til å dø. 25Ja, den som klamrer seg fast til livet, vil til slutt miste det, men den som mister livet sitt for min skyld, vil finne det. 26Hvilken gevinst får et menneske om det blir gitt hele verden i hendene, men samtidig mister det evige livet? Alle pengene i hele verden kan ikke hjelpe et menneske til å få livet tilbake. 27Jeg, Menneskesønnen16:27 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., skal komme i min Fars herlighet med mine engler og dømme hvert enkelt menneske for det de har gjort. 28Men tro meg: Noen av dere som nå står her, skal ikke dø før de har sett meg, Menneskesønnen, komme med kongelig makt.16:28 På gresk: komme i mitt rike. I kap.17 viser Jesus sin kongelige makt for Peter, Jakob og Johannes.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 16:1-28

Религиозные вожди требуют знамения с неба

(Мк. 8:11-13; Лк. 12:54-56)

1Там Ису обступили блюстители Закона и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. 2Иса ответил:

– На закате, увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», 3а на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. 4Злое и неверное Аллаху поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса16:4 См. 12:40..

И, оставив их, Иса ушёл.

Предостережение от ложных учений

(Мк. 8:14-21)

5Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба.

6Иса же сказал им:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев.

7Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба.

8Иса, зная, о чём они говорят, сказал:

– Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? 9Неужели вы ещё не поняли? Разве вы не помните, как пяти лепёшек хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 10А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек наелись семью лепёшками? 11Как вы не можете понять, что, говоря: «Берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев», Я говорю не о хлебе?

12Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения блюстителей Закона и саддукеев.

Петир признаёт Ису аль-Масихом

(Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21)

13Когда Иса пришёл в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников:

– За кого люди принимают Ниспосланного как Человек?

14Ученики ответили:

– Одни принимают за пророка Яхию, другие – за пророка Ильяса, а третьи – за пророка Иеремию или за одного из других пророков.

15– А вы кем считаете Меня? – спросил их Иса.

16Шимон Петир ответил:

– Ты – обещанный Масих16:16 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., Сын живого Бога.

17Тогда Иса сказал:

– Счастлив ты, Шимон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18И Я говорю тебе: ты – Петир («скала»), и на этой скале Я построю вселенскую общину Моих последователей16:18 Вселенская община последователей аль-Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы аль-Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие с Аллахом на небесах., и даже силы ада16:18 Букв.: «мира мёртвых». не одолеют её. 19Я дам тебе ключи от Царства Аллаха, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено Аллахом, Который на небесах, и всё, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Аллахом, Который на небесах.

20Затем Иса велел ученикам никому не говорить о том, что Он – аль-Масих.

Иса аль-Масих впервые говорит о своей смерти и воскресении

(Мк. 8:31-33; Лк. 9:22)

21С этого времени Иса начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, главных священнослужителей и учителей Таурата, что Он будет убит, но на третий день воскреснет. 22Тогда Петир отвёл Его в сторону и стал возражать:

– Да помилует Тебя Аллах! Пусть не случится с Тобой этого, Повелитель!

23Иса же, обернувшись, сказал Петиру:

– Прочь от Меня, Шайтан! Ты препятствие на Моём пути, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Аллах.

Цена следования за Исой аль-Масихом

(Мк. 8:34–9:1; Лк. 9:23-27)

24Потом Иса сказал ученикам:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, возьмёт свой крест16:24 См. сноску на 10:38. и последует за Мной. 25Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретёт её. 26Ведь что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27Когда Ниспосланный как Человек придёт в славе Своего Отца, окружённый Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам16:27 См. Заб. 61:13.. 28Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят Ниспосланного как Человек, пришедшего в Своём царском величии16:28 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исы служат первые восемь стихов следующей главы (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, что Иса говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования..