سەرژمێری 2 – KSS & NVI

Kurdi Sorani Standard

سەرژمێری 2:1-34

ڕێکخستنی ئۆردوگاکانی هۆزەکان

1هەروەها یەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: 2«با نەوەی ئیسرائیل، هەریەکە لەژێر بەیداخەکەی خۆی، بە لافیتەکانی بنەماڵەکانیانەوە چادر هەڵبدەن، ڕووەو چادری چاوپێکەوتن و دەوروبەری.»

3لەلای ڕۆژهەڵات،

هۆزی یەهودا ڕووەو خۆر هەڵاتن لەژێر بەیداخی ئۆردوگاکەیان بەگوێرەی لەشکرەکانیان چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی یەهوداش نەحشۆنی کوڕی عەمینادابە. 4ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش حەفتا و چوار هەزار و شەش سەد کەسە.

5پاشان هۆزی یەساخار لەتەنیشتیانەوە چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی یەساخاریش نەتەنێلی کوڕی چوعەر. 6ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش پەنجا و چوار هەزار و چوار سەد کەسە.

7پاشان هۆزی زەبولون دێت، سەرۆکی نەوەی زەبولونیش ئەلیابی کوڕی حێلۆنە. 8ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش پەنجا و حەوت هەزار و چوار سەد کەسە.

9هەموو پیاوانی دانراویش لە ئۆردوگای یەهودا، بەگوێرەی لەشکرەکانیان سەد و هەشتا و شەش هەزار و چوار سەد کەسن، یەکەمن لە بەڕێکەوتندا.

10لەلای باشوور،

هۆزی ڕەئوبێن لەژێر بەیداخی ئۆردوگاکەیان بەگوێرەی لەشکرەکانیان چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی ڕەئوبێنیش ئەلیسوری کوڕی شەدیئورە. 11ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش چل و شەش هەزار و پێنج سەد کەسە.

12پاشان هۆزی شیمۆن لەتەنیشتیانەوە چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی شیمۆنیش شەلومیێلی کوڕی چووریشەدایە. 13ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانی پەنجا و نۆ هەزار و سێ سەد کەسە.

14پاشان هۆزی گاد دێت، سەرۆکی نەوەی گادیش ئەلیاسافی کوڕی دەعوئێلە. 15ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش چل و پێنج هەزار و شەش سەد و پەنجا کەسە.

16هەموو پیاوانی دانراویش لە ئۆردوگای ڕەئوبێن، بەگوێرەی لەشکرەکانیان سەد و پەنجا و یەک هەزار و چوار سەد و پەنجا کەسن، دووەمن لە بەڕێکەوتندا.

17ئینجا چادری چاوپێکەوتن، ئۆردوگای لێڤییەکان لەناوەندی ئۆردوگاکان بەڕێ دەکەوێت، چۆن چادر هەڵدەدەن بە هەمان شێوە بەڕێ دەکەون، هەریەکە و لە شوێنی خۆی لەژێر بەیداخەکەی.

18لەلای ڕۆژئاوا،

هۆزی ئەفرایم لەژێر بەیداخی ئۆردوگاکەیان بەگوێرەی لەشکرەکانیان چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی ئەفرایمیش ئەلیشاماعی کوڕی عەمیهودە. 19ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانی چل هەزار و پێنج سەد کەسە.

20پاشان هۆزی مەنەشە لەتەنیشتیانەوە دێت، سەرۆکی نەوەی مەنەشەش گەمالائیلی کوڕی پەداهچوورە. 21ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانی سی و دوو هەزار و دوو سەد کەسە.

22پاشان هۆزی بنیامین دێت، سەرۆک بۆ نەوەی بنیامینیش ئەبیدانی کوڕی گدعۆنییە. 23ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش سی و پێنج هەزار و چوار سەد کەسە.

24هەموو پیاوانی دانراویش لە ئۆردوگای ئەفرایم، بەگوێرەی لەشکرەکانیان سەد و هەشت هەزار و سەد کەسن، سێیەمن لە بەڕێکەوتندا.

25لەلای باکوور،

هۆزی دان لەژێر بەیداخی ئۆردوگاکەیان بەگوێرەی لەشکرەکانیان چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی دانیش ئەحیعەزەری کوڕی عەمیشەدایە. 26ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش شەست و دوو هەزار و حەوت سەد کەسە.

27پاشان هۆزی ئاشێر دێت، لەتەنیشتیانەوە چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی ئاشێریش پەگعیێلی کوڕی عۆخرانە. 28ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش چل و یەک هەزار و پێنج سەد کەسە.

29پاشان هۆزی نەفتالیش دێت، سەرۆکی نەوەی نەفتالیش ئەحیڕەعی کوڕی عێینانە. 30ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانیش پەنجا و سێ هەزار و چوار سەد کەسە.

31هەموو پیاوانی دانراویش لە ئۆردوگای دان سەد و پەنجا و حەوت هەزار و شەش سەد کەسن، لەژێر بەیداخەکانیان لە کۆتاییدا بەڕێ دەکەون.

32ئەوانە تۆمارکراوەکانی نەوەی ئیسرائیلن بەگوێرەی بنەماڵەکانیان. هەموو تۆمارکراوان لە ئۆردوگاکان بە لەشکرەکانیانەوە شەش سەد و سێ هەزار و پێنج سەد و پەنجا کەسن. 33بەڵام لێڤییەکان لەنێوان نەوەی ئیسرائیلدا تۆمار نەکران، هەروەک یەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

34جا نەوەی ئیسرائیل بەگوێرەی هەموو ئەوەی یەزدان فەرمانی بە موسا کرد، ئاوایان کرد، ئاوا لەژێر بەیداخەکانیان چادریان هەڵدا و ئاوا بەڕێکەوتن، هەریەکە بەگوێرەی خێڵەکەی خۆی لە بنەماڵەکەی.

Nueva Versión Internacional

Números 2:1-34

Disposición de las tribus en el campamento

1El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 2«Los israelitas acamparán alrededor de la Tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal.

3»Al este, por donde sale el sol, acamparán los ejércitos de Judá junto a su estandarte, según sus escuadrones.

Su jefe es Naasón, hijo de Aminadab. 4Su ejército está integrado por setenta y cuatro mil seiscientos hombres.

5A un lado de Judá acampará la tribu de Isacar. Su jefe es Natanael, hijo de Zuar. 6Su ejército está integrado por cincuenta y cuatro mil cuatrocientos hombres.

7Al otro lado acampará la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Helón. 8Su ejército está integrado por cincuenta y siete mil cuatrocientos hombres.

9Todos los que fueron asignados al campamento de Judá, según sus escuadrones, suman ciento ochenta y seis mil cuatrocientos hombres, los cuales marcharán a la cabeza.

10»Al sur acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones.

Su jefe es Elisur, hijo de Sedeúr. 11Su ejército está integrado por cuarenta y seis mil quinientos hombres.

12A un lado de Rubén acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Zurisaday. 13Su ejército está integrado por cincuenta y nueve mil trescientos hombres.

14Al otro lado acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Deuel.2:14 Deuel (mss. hebreos, Pentateuco Samaritano y Vulgata); Reuel (TM). 15Su ejército está integrado por cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta hombres.

16Todos los asignados al campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta hombres, los cuales marcharán en segundo lugar.

17»Entonces se pondrá en marcha la Tienda de reunión junto con el campamento de los levitas que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte.

18»Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín, según sus escuadrones.

Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. 19Su ejército está integrado por cuarenta mil quinientos hombres.

20A un lado de Efraín acampará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. 21Su ejército está integrado por treinta y dos mil doscientos hombres.

22Al otro lado acampará la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. 23Su ejército está integrado por treinta y cinco mil cuatrocientos hombres.

24Todos los asignados al campamento de Efraín, según sus escuadrones, suman ciento ocho mil cien hombres, los cuales marcharán en tercer lugar.

25»Al norte acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones.

Su jefe es Ajiezer, hijo de Amisaday. 26Su ejército está integrado por sesenta y dos mil setecientos hombres.

27A un lado de Dan acampará la tribu de Aser. Su jefe es Paguiel, hijo de Ocrán. 28Su escuadrón está integrado por cuarenta y un mil quinientos hombres.

29Al otro lado acampará la tribu de Neftalí. Su jefe es Ajirá, hijo de Enán. 30Su escuadrón está integrado por cincuenta y tres mil cuatrocientos hombres.

31Todos los asignados al campamento de Dan, según sus escuadrones, suman ciento cincuenta y siete mil seiscientos hombres, los cuales marcharán en último lugar, según sus estandartes».

32Estos son los israelitas asignados de entre las familias patriarcales. El total de los asignados por escuadrones suma seiscientos tres mil quinientos cincuenta hombres. 33Pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas, conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés.

34Los israelitas hicieron todo lo que el Señor mandó a Moisés: acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha, según sus clanes y familias patriarcales.