ئاشکراکردن 22 – KSS & MTDS

Kurdi Sorani Standard

ئاشکراکردن 22:1-21

ڕووباری ژیان

1پاشان فریشتەکە ڕووباری ئاوی ژیانی پیشاندام، پڕشنگدار وەک کریستاڵ، لە تەختی خودا و بەرخەکە و 2بە ناوەڕاستی شەقامی شارەکەدا دەڕوات. لە هەردوو ڕۆخی ڕووبارەکەدا درەختی ژیان ڕوابوو کە دوازدە جار بەرهەم دەدات، هەر مانگە و بەرهەمێک. گەڵای درەختەکەش بۆ چاکبوونەوەی نەتەوەکانە. 3ئیتر هیچ نەفرەتێک نامێنێت. تەختی خودا و بەرخەکەش لەناو شارەکەدا دەبن، بەندەکانی خزمەتی دەکەن و 4ڕووی دەبینن و ناوی لەسەر نێوچەوانیانە. 5لەوێ شەو دانایەت و پێویستییان بە چرا و ڕووناکی خۆر نابێت، چونکە یەزدانی پەروەردگار بەسەریاندا دەدرەوشێتەوە و بۆ هەتاهەتایە فەرمانڕەوایەتی دەکەن.

6پاشان پێی فەرمووم: «ئەم وشانە ڕاست و جێی متمانەن. خودای پەروەردگاری ڕۆحی پێغەمبەران، فریشتەکەی خۆی نارد تاکو ئەو شتانە پیشانی بەندەکانی خۆی بدات کە دەبێت زوو ڕووبدەن.»

من بە پەلە دێم

7«ئەوەتا بە پەلە دێم! خۆزگە دەخوازرێت بەوەی پێشبینییەکانی ئەم پەڕتووکە وشە بە وشە پەیڕەو دەکات.»

8من یۆحەنام، ئەوەی کە ئەم شتانەم بینی و بیستم. کاتێک بینیم و بیستم، کەوتم بۆ ئەوەی لەبەرپێی ئەو فریشتەیە کڕنۆش ببەم کە ئەم شتانەی پیشاندەدام. 9جا پێی گوتم: «وا مەکە! منیش وەک تۆ بەندەی هاوکارتم، لەگەڵ خوشک و برا پێغەمبەرەکانت و ئەوانەی پەیامی ئەم پەڕتووکە پەیڕەو دەکەن. کڕنۆش بۆ خودا ببە!»

10هەروەها پێی گوتم: «پەیامی پێشبینییەکانی ئەم پەڕتووکە مەشارەوە، چونکە کاتەکە نزیکە. 11ئەوەی ستەمکارە با هەر ستەم بکات، ئەوەی گڵاوە با هەر گڵاو بێت، ئەوەی ڕاستودروستە با هەر کاری ڕاستودروست بکات، ئەوەی پیرۆزیشە با هەر پیرۆز بێت.

بەشی کۆتایی: بانگهێشت و ئاگاداری

12«ئەوەتا بە پەلە دێم! پاداشتی خۆم پێیە، تاکو پاداشتی هەرکەسێک بەگوێرەی کارەکەی بدەمەوە. 13من ئەلف و یێم، یەکەمین و دواهەمینم، سەرەتا و کۆتاییم.

14«خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی جلەکانیان دەشۆن، تاکو مافیان لە درەختی ژیان هەبێت و لە دەرگاکانەوە بچنە ناو شارەکە. 15سەگەکان و جادووگەران و داوێنپیسان و بکوژان و بتپەرستان و هەموو درۆزن و ئەوانەی حەز لە درۆ دەکەن لە دەرەوە دەبن.

16«من عیسام، فریشتەکەمم نارد تاکو بەم شتانە شایەتی بۆ کڵێساکان بدەم. من لە ڕەگ و نەوەی داودم، ئەستێرەی بەیانی پڕشنگدار.»

17ڕۆحی پیرۆز و بووک دەفەرموون: «وەرە!» ئەوەی گوێی لێیە با بڵێت: «وەرە!» ئەوەی تینوویەتی با بێت، ئەوەی دەیەوێت با بەخۆڕایی ئاوی ژیان ببات.

18من هەموو ئەوانە ئاگادار دەکەمەوە کە گوێیان لە وشەکانی پێشبینیی ئەم پەڕتووکە دەبێت، هەرکەسێک وشەیەک بۆ ئەم پێشبینییانە زیاد بکات ئەوا خودا ئەو دەردانەی لەسەر زیاد دەکات کە لەم پەڕتووکەدا نووسراون. 19ئەگەر کەسێکیش وشەیەکی پێشبینییەکانی ئەم پەڕتووکە بسڕێتەوە، خودا لە درەختی ژیان و لە شارە پیرۆزەکە بێبەشی دەکات، ئەوەی لەم پەڕتووکەدا نووسراوە.

20شایەتی ئەمانە دەفەرموێ: «بەڵێ، بە پەلە دێم.»

ئامین! وەرە، عیسای خاوەن شکۆ.

21با نیعمەتی عیسای خاوەن شکۆ لەگەڵ هەمووتان بێت. ئامین.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 22:1-21

Causaita cuj jatun yacutami ricuchishca

1Chai qʼuipaca angelca, causaita cuj chuyajlla jatun yacutami ricuchirca. Chai yacuca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinamantami, cristal shina chuyajlla yacu llujshicurca. 2Chai yacuca, pueblopaj jatun calletami callpacurca. Chai jatun yacu ishqui lado uripica huatapi chunga ishqui cutin pʼucuj, causaita cuj yurami tiyarca. Chai yuraca, quillantami mushuj granota pʼucurca. Pʼangacunapish, tucui llajtacunapi causajcunata alliyachij jambimi carca. 3Chaipica, juchamanta Dios mana alli nishca canaca, ña mana tiyangachu. Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinacunami chaipi canga. Paicunata servijcunallami, Paita servingacuna. 4Paitaca, ñahui ñahuimi ricungacuna. Paipaj shutitapish, paicunapaj frentepimi charingacuna. 5Chaipica, tutaca mana tiyangachu. Mandaj Taita Dios paicunata achijyachicunga. Chaimantami achijyachij lamparapish, achijyachij intipish ña mana imapaj tiyanga. Paicunaca, huiñai huiñaitami mandangacuna.

6Chai qʼuipami angelca, cashna nirca: «Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi. Cai huillashcacunaca ñallami pajtanga. Chaimantami Diosca, Pai ima nishcata huillajcunataca, huillana yuyaita cushpa, huillachun cachashca. Chaitami Paita servijcunaman ricuchichun, Paipaj angelta cacharca.»

Jesucristoca ñallami shamunga

7«‘¡Riqui, ñallami shamusha! Imalla tucuna cashcata cai libropi quillcashcata caźujca, achcata cushicungami’ ninmi» nircami.

8Juanmi, ñuca quiquintaj caicunataca uyarcani, ricurcani. Chashna uyashca, ricushca qʼuipaca, ñucaman ricuchij angelta adorasha nishpami, paipaj ñaupajpi pambacama cumurircani. 9Ashtahuanpish paica: «¡Riqui, ama chashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Dios ima nishcata huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, cai libropi quillcashcata caźucujcuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai!» nircami.

10Cashnapishmi nirca: «Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcataca, ama pacangui. Caicunaca, ñallami pajtanga. 11Imatapish mana ruranata rurajca, chaita ashtahuan ruracuchunlla, millaita rurajpish ashtahuan millaita ruracuchunlla. Shinallataj cashcata rurajpish, chaita ashtahuan ruracuchunlla, Diospajlla cajpish ashtahuan Diospajlla causacuchunlla.»

12«Riqui, ñallami shamusha. Tucuicunapajmi imallata rurashcamantaca, japina cashcata cungapaj apashpa shamusha. 13Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpish, Puntapish, Tucuripishmi cani.

14Causaita cuj yuramanta micungapajpish, pueblo pungucunata yaicungapajpish tajshashca churanahuan puricujcunaca, cushicuichij. 15Ashtahuanpish allcu shinacuna, brujiajcuna, huainayajcuna, huañuchijcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, llullashpa cushicujcunaca, tucuicunami canllapi saquiringacuna.

16Ñuca, Jesustajmi crij tandanacushcacunaman caicunata huillachunca, ñuca angelta cacharcani. Ñucaca, Davidpaj sapimi cani. Paimanta miramushca huahua huahuami cani. Ñucaca, tutamanta pacarimujpi achijlla llujshij Luźeromi cani» nircami.

17Diospaj Espiritupish, Malta Ovejapaj huarmipish: «¡Shamui!» ninmi. Maijan caita uyajpish: «¡Shamui!» nichij. Pipish yacunaihuan cashpaca, shamuichijlla, causaita cuj yacumantaca imata mana cushpa, japishpa ubyaichijlla.

18Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcacunata uyajcunataca, cashnami nini: Maijanpish cai huillashcacunata mirachijpica, Taita Diosca cai libropi Pai quillcachishca llaquicunallatatajmi apachinga. 19Cai Libropica, Dios imallata rurana tucushcata quillcachishca Shimicunami tiyacun. Caimanta ima shimicunata anchuchijtaca Diosca, causanaman rina libromantapish, causaita cuj yuramantapish, Diospaj pueblomantapish anchuchingami. Chaicunamantami cai libropica quillcashca tiyacun.

20Tucui caicunata Huillajca: «Ari, ñallamari shamucuni» ninmi.

Chashna cachun. ¡Ari, shamuilla, Apunchij Jesús!

21Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.