Korean Living Bible

창세기 5:1-32

아담에서 노아까지

1이것은 아담 자손들의 족보이다. 하나님이 사람을 창조하실 때에 자기 모습 을 닮은

2남자와 여자를 창조하여 그들을 축복하시고 그들의 이름을 5:2 히 ‘아담’‘사람’ 이라고 부르셨다.

3아담은 130세에 자기를 닮은 아들을 낳아 그 이름을 셋이라고 지었다.

4그 후에도 그는 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

5930세에 죽었다.

6셋은 105세에 에노스를 낳았고

7그 후에도 807년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

8912세에 죽었다.

9에노스는 90세에 게난을 낳았고

10그 후에도 815년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

11905세에 죽었다.

12게난은 70세에 마할랄렐을 낳았고

13그 후에도 840년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

14910세에 죽었다.

15마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고

16그 후에도 830년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

17895세에 죽었다.

18야렛은 162세에 에녹을 낳았고

19그 후에도 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

20962세에 죽었다.

21에녹은 65세에 므두셀라를 낳았고

22-23그 후에도 300년 동안 하나님과 5:22-23 원문에는 ‘동행하며’깊은 교제를 나누며 자녀를 낳고 지내다가 365세까지 살았다.

24그가 하나님과 깊은 교제를 나누며 사는 중에 하나님이 그를 데려가시므로 그가 사라지고 말았다.

25므두셀라는 187세에 라멕을 낳았고

26그 후에도 782년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

27969세에 죽었다.

28라멕이 182세에 아들을 낳아

29그 이름을 5:29 ‘위로함’ 이라는뜻.‘노아’ 라 짓고 “여호와께서 저주한 땅에서 수고하며 고되게 일하는 우리에게 이 아들이 위안을 줄 것이다” 하였다.

30라멕은 노아를 낳은 후에도 595년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

31777세에 죽었다.

32그리고 노아는 500세가 지난 후에 셈과 함과 야벳을 낳았다.

Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 5:1-32

Adam Asefoɔ

1Sɛdeɛ Adam asefoɔ nnidisoɔ teɛ nie.

Ɛberɛ a Onyankopɔn nwonoo onipa no, ɔnwonoo no sɛ ɔno ara ne sɛso. 2Ɔbɔɔ ɔbaa ne ɔbarima, na ɔhyiraa wɔn. Ɔbɔɔ wɔn wieeɛ no, ɔtoo wɔn edin onipa.

3Adam dii mfeɛ ɔha aduasa no, ɔwoo ɔbabarima sɛ ɔno ara ne bɔbea ne ne sɛso. Ɔtoo no edin Set. 4Ɔwoo Set no, Adam tenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe a, ɔwowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 5Sɛ wɔka Adam mfeɛ nyinaa bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduasa, ansa na ɔrewu.

6Set dii mfeɛ ɔha ne enum no, ɔwoo Enos. 7Set woo Enos akyiri no, ɔtenaa ase, dii mfeɛ aha nwɔtwe ne nson, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 8Sɛ wɔka Set mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne dumienu, ansa na ɔrewu.

9Enos dii mfeɛ aduɔkron no, ɔwoo Kenan. 10Enos woo Kenan akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe ne dunum, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 11Sɛ wɔka Enos mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne enum, ansa na ɔrewu.

12Kenan dii mfeɛ aduɔson no, ɔwoo Mahalalel. 13Kenan woo Mahalalel akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe aduanan, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 14Sɛ wɔka Kenan mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne edu, ansa na ɔrewu.

15Mahalalel dii mfeɛ aduosia enum no, ɔwoo Yared. 16Mahalalel woo Yared akyiri no, ɔtenaa ase, dii mfeɛ aha nwɔtwe aduasa, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 17Sɛ wɔka Mahalalel mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nwɔtwe aduɔkron enum, ansa na ɔrewu.

18Yared dii mfeɛ ɔha aduosia mmienu no, ɔwoo Henok. 19Yared woo Henok akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 20Sɛ wɔka Yared mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduosia mmienu, ansa na ɔrewu.

21Henok dii mfeɛ aduosia enum no, ɔwoo Metusela. 22Henok woo Metusela akyiri no, Henok de ne ho bataa Awurade ho mfeɛ ahasa, na ɔwowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 23Sɛ wɔka Henok mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ ahasa aduosia enum. 24Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhunu no bio, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn faa no kɔeɛ.

25Metusela dii mfeɛ ɔha aduɔwɔtwe nson no, ɔwoo Lamek. 26Metusela woo Lamek akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ ahanson aduɔwɔtwe mmienu, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 27Sɛ wɔka Metusela mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduosia nkron, ansa na ɔrewu.

28Lamek dii mfeɛ ɔha ne aduɔwɔtwe mmienu no, ɔwoo ɔbabarima. 29Ɔtoo no edin Noa, na ɔkaa sɛ, ɔno na ɔbɛma yɛanya ahomegyeɛ afiri kuayɛ mu adwumaden wɔ asase a Awurade adome no so. 30Lamek woo Noa akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ ahanum aduɔkron enum, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 31Sɛ wɔka Lamek mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ ahanson aduɔson nson, ansa na ɔrewu.

32Noa dii mfeɛ ahanum no, ɔwoo mmammarima baasa a, wɔfrɛ wɔn Sem, Ham ne Yafet.