Korean Living Bible

요한일서 1:1-10

하나님은 빛 되심

1세상이 창조되기 전부터 계신 생명의 말씀이신 그리스도에 대하여 우리는 들었 고 우리 눈으로 똑똑히 보았으며 손으로 직접 만져 보았습니다.

2이 생명이 세상에 나타나셨습니다. 우리는 영원한 생명이 되시는 그리스도를 직접 보았으므로 그분을 여러분에게 증거하며 전합니다. 그분은 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나셨습니다.

3우리가 보고 들은 것을 여러분에게 전하는 것은 여러분도 우리와 교제를 갖도록 하기 위한 것입니다. 우리의 교제는 아버지와 그분의 아들 예수 그리스도와 갖는 교제입니다.

4우리는 여러분과 함께 넘치는 기쁨을 나누려고 이 글을 써 보냅니다.

5하나님은 빛이시며 그분에게는 어두움이 전혀 없습니다. 우리는 이 말씀을 그리스도에게서 듣고 여러분에게 전합니다.

6만일 우리가 하나님과 교제한다고 하면서 죄를 짓는 어두운 생활을 그대로 한다면 우리는 진리대로 살지 않는 거짓말쟁이에 불과합니다.

7그러나 하나님이 빛 가운데 계시는 것과 같이 우리도 빛 가운데서 살면 우리는 서로 교제하게 되며 그분의 아들인 예수님의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 합니다.

8만일 우리에게 죄가 없다고 하면 우리는 자신을 속이는 것이 되며 진리가 우리 속에 있지 않습니다.

9우리가 우리 죄를 고백하면 신실하시고 의로우신 하나님은 우리 죄를 용서하시고 모든 죄악에서 우리를 깨끗하게 하실 것입니다.

10만일 우리가 죄를 짓지 않았다고 하면 우리는 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것이며 그분의 말씀이 우리 속에 있지 않습니다.

Ang Pulong Sa Dios

1 Juan 1:1-10

Ang Pulong nga Nagahatag ug Kinabuhi

1Siya nga anaa nang daan sa wala pa mamugna ang bisan unsa nga butang nadunggan ug nakita namo, ug nakagunit pa gani kami kaniya. Siya mao ang Pulong sa Dios nga naghatag ug kinabuhi nga walay kataposan. 2Siya nga tinubdan sa kinabuhi nga walay kataposan gipadayag, ug nakita namo. Gipamatud-an ug gisangyaw namo siya kaninyo. Uban siya sa Amahan, apan karon nagpakita siya kanamo. 3Gisugilon namo kaninyo ang among nakita ug nadungog aron aduna kitay panag-ambitay sa usag usa, ug sa Dios nga Amahan ug kang Jesu-Cristo nga iyang Anak. 4Busa gisulat namo kini kaninyo aron mahingpit ang atong kalipay.

Ang Pagkinabuhi Diha sa Kahayag

5Mao kini ang among nadunggan nga gitudlo ni Jesu-Cristo ug mao usab kini ang among gisangyaw kaninyo, nga ang Dios kahayag ug wala gayoy kangitngit diha kaniya. 6Busa kon moingon kita nga nakighiusa kita sa Dios, apan nagakinabuhi kita diha sa kangitngit, namakak kita, tungod kay wala kita nagakinabuhi sumala sa kamatuoran. 7Apan kon nagakinabuhi kita diha sa kahayag, ingon nga ang Dios kahayag, may panaghiusa kita, ug ang dugo ni Jesus nga Anak sa Dios nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasal-anan.

8Kon moingon kita nga wala kitay sala, gilimbongan lang nato ang atong kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran. 9Apan kon isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. 10Kon moingon kita nga wala kita makasala, gihimo natong bakakon ang Dios, ug wala kanato ang iyang pulong.