Korean Living Bible

요한계시록 10

하나님의 계획이 실현됨

1나는 또 힘 센 다른 천사가 구름에 싸여 하늘에서 내려오는 것을 보았습 니다. 그의 머리 위에는 무지개가 있고 그의 얼굴은 해와 같았으며 발은 불기둥과 같았습니다.

그 천사는 작은 책을 펴 들고 오른발로 바다를 밟고 왼발로는 땅을 밟고 있었습니다.

그가 사자처럼 큰 소리로 부르짖자 일곱 천둥이 각각 제 소리로 말하였습니다.

일곱 천둥이 말할 때 내가 그것을 기록하려고 했으나 하늘에서 “일곱 천둥이 말한 것은 인봉하고 기록하지 말아라” 하는 음성이 들려왔습니다.

내가 본 그 천사는 바다와 육지를 밟고 서서 오른손을 하늘로 쳐들고

하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 창조하시고 영원히 살아 계신 하나님의 이름으로 맹세하며 이렇게 말했습니다. “더 이상 지체하지 않을 것이다.

일곱째 천사가 나팔을 불려고 할 때 하나님의 비밀이 그분의 종들인 예언자들에게 전해진 그대로 이루어질 것이다.”

하늘에서 들리던 그 음성이 나에게 다시 말했습니다. “너는 가서 바다와 땅을 밟고 섰는 천사의 손에 펴 놓인 책을 가져라.”

그래서 내가 천사에게 가서 조그마한 그 책을 달라고 했더니 그는 “가져다가 먹어라. 배에 들어가면 쓰겠지만 입 안에서는 꿀처럼 달 것이다” 하고 말했습니다.

10 내가 천사의 손에서 조그마한 그 책을 가져다가 먹어 보니 입 안에서는 꿀처럼 달았으나 먹은 후 뱃속에서는 썼습니다.

11 그때 “너는 많은 민족과 나라와 언어와 왕들에 대하여 다시 예언해야 한다” 는 음성이 들렸습니다.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 10

Shuj angelmi uchilla librota Juanman cushca

1Chai q'uipaca, shuj jatun sinchi angeltami, jahua pachamantaca, p'uyuhuan pillurishca uriyacujta ricurcani. Paica, cuichita uma jahuata churashca, intiman rijchaj ñahuiyuj, nina lunyacuj chaquicunayujmi carca. Chai angelca, pascashca uchilla librotami maquipi charicurca. Chashnami alli lado chaquihuanca, mama cucha yacu jahuapi, lluqui chaquihuanca allpa jahuapi shayarirca. Chaipi shayarishpami, león huacaricuj shina sinchita caparirca. Pai chashna caparijpica, canchis c'ulun nishcacunami uyarirca. Chashna canchis c'ulun nishcapi imata nishcata quillcangapaj allichirishpa, ña quillcagrijpimi, jahua pachamanta shuj rimashpaca: «Chai canchis c'ulun nijcuna rimashcataca pacailla, ama quillcaichu» nijta uyarcani.

Jatun cucha jahuapipish, allpa jahuapipish shayacuj angelca, paipaj alli maquitami jahua pachaman huichi chutarca. Chashna maquita chutashcami, jahua pachata, cai pachata, mama cuchata, chaicunapi tucui imalla tiyajcunatapish Ruraj, huiñai huiñaita Causacuj Diospaj shutipi cashna nirca: «Cunantajca, ña mana ashtahuan shuyagrinchu. Taita Diosca, Pai imallata rurana tucushcataca, sujtapaj cati ángel rimai callarishpa, trompetapi tocai punllami pajtachinga. Pai pacalla charicushcataca, Pai ima nishcata huillaj, Paita servijcunahuan huillachishca shinatajmi ruranga» nircami.

Ñaupaman jahua pachamanta rimajta ñuca uyashca angelllatajmi, cutin ñucataca: «Mama cucha yacu jahuapipish, allpa jahuapipish sarushpa shayacuj angelpajman ri. Pascashcata pai charicuj uchilla librota paipaj maquimanta japigri» nirca.

Chashna nijpi angelpajman rishpa: «Uchilla librota cuhuai» nishpa mañajpica, chai angelca: «Jaica, japishpa micui. Cambaj shimipica, abejapaj mishqui shina mishquijlla cashpapish, huijsapica jayajmi tucunga» nircami.

10 Shina nijpi chai uchilla librota angelpaj maquimanta japishpa micurcani. Chaica ñuca shimipica, abejapaj mishqui shina, mishquijllami carca. Micushca q'uipaca, huijsapica jayajmi tucurca. 11 Ñuca micushca q'uipaca, chai angelca: «Cunanca, achca pueblocuna, llajtacuna, ch'ican ch'ican rimaita rimajcuna, jatun mandajcuna imalla tucuna cashcatami, cutin huillana cangui» nircami.