Korean Living Bible

열왕기하 1:1-18

엘리야와 아하시야왕

1아합왕이 죽은 후에 모압이 독립하고자 이스라엘에 반기를 들었다.

2이스라엘의 아하시야왕이 사마리아에 있는 자기 왕궁 다락 난간에서 떨어져 심한 부상을 입자 그는 블레셋 땅에 사람을 보내 에그론의 신 바알 – 세붑에게 자기가 회복될 것인지 물어 오라고 명령하였다.

3그러나 여호와의 천사는 디스베 사람 엘리야에게 아하시야왕이 보낸 그 사람들을 만나 이렇게 말하라고 지시하였다. “이스라엘에 하나님이 없어서 너희가 에그론 신 바알 – 세붑에게 물으러 가느냐?

4너희는 왕에게 여호와께서 이렇게 말씀하신다고 일러라. ‘너는 네가 누운 침대에서 일어나지 못하고 반드시 죽고 말 것이다!’ ” 엘리야가 가서 그들에게 그대로 말하자

5그들은 즉시 왕에게 돌아갔다. 그러자 왕이 그들에게 물었다. “너희가 어째서 벌써 돌아왔느냐?”

6“가는 도중에 어떤 사람이 우리에게 와서 왕에게 돌아가 여호와의 말씀을 이렇게 전하라고 했습니다. ‘이스라엘에 하나님이 없어서 네가 에그론 신 바알 – 세붑에게 물어 오라고 사람을 보내느냐? 너는 누운 침대에서 일어나지 못하고 반드시 죽고 말 것이다.’ ”

7“그놈이 어떻게 생겼더냐?”

8“그는 1:8 또는 ‘털이 많은 사람인데’털옷을 입고 허리에 가죽 띠를 두르고 있었습니다.” “그는 디스베 사람 엘리야가 틀림없다.”

9그러고서 아하시야왕은 1:9 또는 ‘오십부장’소대장 한 사람과 그의 부하 50명을 보내며 엘리야를 데려오라고 지시하였다. 그래서 그 소대장이 산언덕에 앉아 있는 엘리야를 보고 그에게 가서 “하나님의 사람이여, 왕이 당신을 데려오라고 명령하셨습니다” 하자

10엘리야는 “내가 하나님의 사람이라면 불이 하늘에서 내려와 너와 50명의 네 부하들을 태워 죽이기를 바란다” 하고 대답하였다. 그러자 즉시 하늘에서 불이 내려와 그들을 모두 태워 버렸다.

11그래서 왕은 다른 소대장과 그의 부하 50명을 보냈다. 그래서 그 소대장도 엘리야에게 “하나님의 사람이여, 왕이 당신을 빨리 데려오라고 명령하셨습니다” 하자

12이번에도 엘리야는 “내가 하나님의 사람이라면 불이 하늘에서 내려와 너와 50명의 네 부하들을 태워 죽이기를 바란다” 하고 대답하였다. 그러자 즉시 하늘에서 불이 내려와 그들을 모조리 태워 버렸다.

13왕은 세 번째 소대장과 그의 부하 50명을 보냈다. 그러자 그 소대장은 올라가서 엘리야 앞에 무릎을 꿇고 엎드려 이렇게 간청하였다. “하나님의 사람이여, 나와 내 부하들의 목숨을 구해 주십시오.

14앞서 온 두 소대장과 그 부하들을 하늘의 불로 죽이셨으나 제발 저희들만은 불쌍히 여기셔서 살려 주십시오.”

15그때 여호와의 천사가 엘리야에게 “두려워하지 말고 그와 함께 내려가거라” 하시므로 엘리야는 그 소대장과 함께 왕에게 가서

16여호와의 말씀을 이렇게 전하였다. “어째서 너는 에그론 신 바알 – 세붑에게 사람을 보내 물어 보려고 하였느냐? 이스라엘에 그것을 물어 볼 하나님이 없었기 때문이냐? 너는 이 일로 네가 누운 침대에서 일어나지 못하고 반드시 죽을 것이다!”

17그래서 아하시야왕은 여호와께서 엘리야를 통해 말씀하신 대로 죽고 말았다. 그에게는 아들이 없었으므로 그의 동생 1:17 또는 ‘여호람’요람이 그의 뒤를 이어 왕이 되었는데 그 때는 여호사밧의 아들인 유다 왕 여호람 2년이었다.

18그 밖에 아하시야왕이 행한 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있다.

Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 1:1-18

Si Elias kag si Haring Ahazia

1Pagkatapos nga napatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel.

2Isa ka adlaw, nahulog si Ahazia halin sa rehas-rehas sang ibabaw nga kuwarto sang iya palasyo sa Samaria, kag nabalda siya. Gani nagpadala siya sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub, ang dios sang Ekron, kon bala maulian pa siya sa iya pagkabalda.

3Karon, nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias nga taga-Tishbe nga sugataon niya ang mga mensahero sang hari sang Samaria kag ihambal ini sa ila: “Ngaa makadto kamo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? 4Gani karon, silinga ninyo si Ahazia nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa iya, ‘Indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ” Gani naglakat si Elias.

5Sang mahambalan ni Elias ang mga mensahero, nagbalik sila sa hari. Gani ginpamangkot sila sang hari, “Ngaa nagbalik kamo?” 6Nagsabat sila, “May tawo nga nagsugata sa amon kag nagsiling siya nga magbalik kami sa imo kag ihambal sa imo ining ginsiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpasugo ka sang mga tawo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

7Nagpamangkot ang hari sa ila, “Ano ang hitsura sang tawo nga nagsugata kag nagsiling sina sa inyo?” 8Nagsabat sila, “Nagabayo siya sang bayo nga hinimo halin sa bulbol sang sapat kag nagapaha sang panit.” Nagsiling ang hari, “Si Elias ato nga taga-Tishbe.” 9Dayon ginpakadto sang hari ang isa ka opisyal1:9 opisyal: ukon, kapitan. Amo man sa bersikulo 10, 11, 13. kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Pag-abot sang opisyal kay Elias, nga nagapungko sadto sa ibabaw sang bukid, nagsiling siya, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka sa iya.” 10Nagsabat si Elias sa opisyal, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

11Nagpadala liwat ang hari sang isa naman ka opisyal kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Nagsiling ang opisyal kay Elias, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka gilayon sa iya!” 12Nagsabat si Elias, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo sang Dios halin sa langit kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

13Nagpadala pa gid liwat ang hari sang ikatatlo nga opisyal kaupod ang 50 ka tawo. Pag-abot sang opisyal kay Elias nagluhod siya kay Elias bilang pagtahod, kag nagpakitluoy, “Alagad sang Dios, maluoy ka sa akon kag sa akon mga tawo. Indi kami pagpatya nga imo mga alagad. 14Nahibaluan ko nga ginsunog sang kalayo nga halin sa langit ang duha ka nahauna nga opisyal kag ang tanan nila nga mga tawo. Pero kami iya kaluoyi!”

15Nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias, “Upod ka sa iya, kag indi ka magkahadlok.” Gani nag-upod si Elias sa opisyal pakadto sa hari.

16Pag-abot ni Elias sa hari nagsiling siya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpadala ka sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel nga imo mapamangkutan? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

17Gani napatay ang hari suno sa ginhambal sang Ginoo paagi kay Elias. Tungod kay wala sing anak nga lalaki si Ahazia, si Joram1:17 Joram: ukon, Jehoram. nga iya utod amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Naghari si Joram sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Jehoram nga anak ni Haring Jehoshafat sang Juda. 18Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Ahazia, kag ang iya mga ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel.