Korean Living Bible

마태복음 1:1-25

예수 그리스도의 족보

1이것은 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스도의 족보이다:

2아브라함은 이삭을 낳았다. 이삭은 야곱을, 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳았다.

3유다는 다말에게서 베레스와 세라를, 베레스는 헤스론을, 헤스론은 1:3 헬 ‘아람’람을 낳았다.

4람은 1:4 헬 ‘아미나답’암미나답을, 암미나답은 나손을, 나손은 살몬을 낳았다.

5살몬은 라합에게서 보아스를, 보아스는 룻에게서 오벳을, 오벳은 이새를,

6이새는 다윗왕을 낳았다. 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을,

7솔로몬은 르호보암을, 르호보암은 아비야를, 1:7 헬 ‘아삽’아비야는 3아사를 낳았다.

8아사는 여호사밧을, 여호사밧은 요람을, 요람은 웃시야를 낳았다.

9웃시야는 요담을, 요담은 아하스를, 아하스는 히스기야를 낳았다.

10히스기야는 므낫세를, 므낫세는 1:10 헬 ‘아모스’아몬을, 아몬은 요시야를 낳았다.

11요시야는 바빌론으로 잡혀갈 무렵 1:11 또는 ‘여호야긴’여고냐와 그의 형제들을 낳았다.

12바빌론에 잡혀간 후 여고냐는 1:12 헬 ‘살라디엘’스알디엘을, 스알디엘은 스룹바벨을 낳았다.

13스룹바벨은 아비훗을, 아비훗은 엘리아김을, 엘리아김은 아소르를 낳았다.

14아소르는 사독을, 사독은 아킴을, 아킴은 엘리웃을 낳았다.

15엘리웃은 엘르아살을, 엘르아살은 맛단을, 맛단은 야곱을,

16야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았다. 그리고 1:16 아람어의 ‘메시아’ 와 같은 말이며 ‘기름 부음을 받은 자’ 라는 뜻이다.그리스도라는 예수님은 마리아에게서 태어나셨다.

17그러므로 아브라함으로부터 다윗까지 모두 열네 대이며 다윗으로부터 바빌론으로 잡혀갈 때까지 열네 대이며 바빌론으로 잡혀간 때부터 그리스도까지 열네 대이다.

예수 그리스도의 탄생

18예수 그리스도의 태어나신 일은 이렇다: 예수님의 어머니 마리아는 요셉과 약혼하였으나 아직 결혼 전이었다. 그런데 성령으로 임신한 사실이 알려졌다.

19그러나 의로운 사람인 약혼자 요셉은 마리아를 부끄럽게 하고 싶지 않아서 남 몰래 파혼하려고 마음 먹었다.

20요셉이 이 일을 곰곰이 생각하고 있을 때 꿈에 주님의 천사가 나타나 이렇게 말하였다. “다윗의 후손 요셉아, 마리아를 아내로 맞아들이는 것을 주저하지 말아라. 그녀가 임신한 것은 성령으로 된 것이다.

21마리아가 아들을 낳을 것이다. 그의 이름을 ‘예수’ 라고 불러라. 그가 자기 백성을 죄에서 구원하실 것이다.”

22이 모든 일이 일어나게 된 것은 1:22 원문에는 ‘주께서’하나님이 예언자를 통해서 말씀하신 예언이 이루어지도록 하기 위해서였다.

231:23 사7:14“처녀가 임신하여 아들을 낳을 것이며 그의 이름을 ‘임마누엘’ 이라 부를 것이다.” 임마누엘은 하나님께서 우리와 함께 계신다는 뜻이다.

24요셉은 잠에서 깨어나 주님의 천사가 일러 준 대로 마리아를 아내로 맞아들였다.

25그러나 그는 마리아가 아들을 낳을 때까지 그녀와 잠자리를 같이하지 않았다. 마리아가 아들을 낳자 요셉은 이름을 ‘예수’ 라 하였다.

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 1:1-25

Ang mga Katigulangan ni Jesu-Cristo

(Luc. 3:23-38)

1Amo ini ang mga katigulangan ni Jesu-Cristo1:1 Cristo: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. nga kaliwat ni David. Si David nga ini kaliwat ni Abraham.

2Si Abraham amay ni Isaac, si Isaac amay ni Jacob, kag si Jacob amay ni Juda kag sang iya mga utod nga lalaki. 3Si Juda amay ni Perez kag ni Zera, kag si Tamar ang ila iloy. Si Perez amay ni Hezron, kag si Hezron amay ni Ram.1:3 Ram: Amo ini sa Hebreo. Sa Griego, Aram. 4Si Ram amay ni Aminadab, si Aminadab amay ni Nashon, kag si Nashon amay ni Salmon. 5Si Salmon amay ni Boaz, kag si Rahab ang iya iloy. Si Boaz amay ni Obed, kag si Ruth ang iya iloy. Si Obed amay ni Jesse, 6kag si Jesse amay ni Haring David.

Si Haring David amay ni Solomon kag ang iya iloy asawa anay ni Uria. 7Si Solomon amay ni Rehoboam, si Rehoboam amay ni Abia, kag si Abia amay ni Asa. 8Si Asa amay ni Jehoshafat, si Jehoshafat amay ni Joram, kag si Joram amay ni Uzia. 9Si Uzia amay ni Jotam, si Jotam amay ni Ahaz, kag si Ahaz amay ni Hezekia. 10Si Hezekia amay ni Manase, si Manase amay ni Amos,1:10 Amos: ukon, Amon. si Amos amay ni Josia, 11kag si Josia amay ni Jeconia1:11 Jeconia: ukon, Jehoyakin. kag sang iya mga utod nga lalaki. Sang sadto nga panahon, ginbihag ang mga taga-Israel pa-Babilonia.

12Amo ini ang lista sang mga katigulangan ni Jesus sa tapos mabihag ang mga taga-Israel pa-Babilonia: si Jeconia amay ni Shealtiel, si Shealtiel amay ni Zerubabel, 13si Zerubabel amay ni Abiud, si Abiud amay ni Eliakim, kag si Eliakim amay ni Azor. 14Si Azor amay ni Zadok, si Zadok amay ni Akim, kag si Akim amay ni Eliud. 15Si Eliud amay ni Eleazar, si Eleazar amay ni Matan, si Matan amay ni Jacob, 16si Jacob amay ni Jose nga bana ni Maria. Si Maria amo ang iloy ni Jesus nga ginatawag Cristo. 17Gani may 14 ka henerasyon halin kay Abraham hasta kay David. Kag may 14 man ka henerasyon halin kay David hasta sa pagbihag sa mga taga-Israel pa-Babilonia. Halin sa pagbihag pa-Babilonia may 14 pa gid ka henerasyon hasta kay Cristo.

Ang Pagkatawo ni Cristo

(Luc. 2:1-7)

18Amo ini ang estorya sang pagkatawo ni Jesu-Cristo: Si Maria nga iya iloy kalaslon na kay Jose. Pero sa wala pa sila mag-upod nasapwan ni Maria nga nagabusong na siya paagi sa Espiritu Santo. 19Karon, si Jose nga mangin iya bana isa ka matarong nga tawo kag indi siya luyag nga mahuy-an si Maria sa mga tawo. Gani ginpakamaayo niya nga bulagan si Maria sa tago lang. 20Samtang ginahunahuna ni Jose ang iya himuon, nagpakita sa iya sa damgo ang anghel sang Ginoo nga nagasiling, “Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok nga magpangasawa kay Maria, kay nagabusong siya paagi sa Espiritu Santo. 21Magabata siya sing lalaki kag ngalanan mo ang bata nga Jesus,1:21 Jesus: buot silingon sang sini nga ngalan sa Hebreo, Nagaluwas ang Ginoo. kay luwason niya ang iya katawhan sa ila mga sala.” 22Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta nga nagsiling, 23“Magabusong ang isa ka birhen kag magabata sing lalaki. Kag pagatawgon ang ini nga bata nga Emmanuel”1:23 Isa. 7:14. (nga kon sayuron, “Ang Dios kaupod naton”). 24Gani pagbugtaw ni Jose gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo, kag ginpangasawa niya si Maria. 25Pero wala niya gintandog si Maria samtang wala pa ini makabata. Sang nakabata na si Maria, gin-ngalanan ni Jose ang bata nga Jesus.