King James Version

Romans 10

1Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.

For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge.

For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.

For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.

For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.

But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)

Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.)

But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach;

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.

12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.

13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.

14 How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?

15 And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!

16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?

17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.

18 But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.

19 But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you.

20 But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me.

21 But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people.

Nádej pre kazdého

List Rimanom 10

Omyl Izraela

1 Milí bratia, z celého srdca túžim a neprestajne prosím Boha, aby aj môj národ bol spasený.

Lebo môžem dosvedčiť, že nadšene a horlivo chce slúžiť Bohu, ale chýba mu správne poznanie.

Nepochopili totiž, že Kristus za nich zomrel, aby ich zmieril s Bohom. Namiesto toho si vlastným úsilím chcú získať ospravedlnenie v Božích očiach, a tak sa Božej spravodlivosti vzpierajú.

Kristus naplnil zákon, a tým ukončil jeho vládu. Kto v neho uverí, bude ospravedlnený.

Ale ak by predsa chcel niekto obstáť pred Bohom plnením zákona, na toho sa vzťahujú Mojžišove slová: Človek, ktorý plní moje ustanovenia, bude žiť."

Ale kto našiel cestu k Bohu vierou v Krista, ten môže povedať: Nezaoberaj sa myšlienkou, kto vstúpi do neba, aby Krista priviedol dolu,

ani nehovor, kto zostúpi do hlbín, aby Krista vyviedol z ríše mŕtvych."

Kto verí, ten povie: Blízko teba je slovo, je v tvojich ústach a v tvojom srdci." Je to slovo o viere v Krista, ktorého zvestujeme.

Lebo ak svojimi ústami vyznáš: Ježiš Kristus je Pán!" a ak celým srdcom uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený.

10 Lebo ak vo svojom srdci uveríme, získame ospravedlnenie pred Bohom, a ak svoju vieru vyznáme ústami, upevníme svoje spasenie.

11 Boh už ústami proroka Izaiáša povedal: Kto verí, nebude zahanbený."

12 A tu nie je nijaký rozdiel medzi Židmi a ostatnými národmi. Boh je jeden a ten istý Pán, ktorý zo svojho bohatstva štedro dáva všetkým, čo ho o to prosia.

13 Lebo každý, kto vzýva meno Pánovo, bude zachránený," predpovedal už prorok Joel.

Izrael neprijíma Božiu ponuku

14 Ale ako môže niekto Boha vzývať, ak v neho neverí? A ako môže uveriť, ak o ňom nepočul? A ako počujú, keď im Božie slovo nikto nezvestoval?

15 Už Izaiáš o tom povedal: Aké vzácne je, keď po vrchoch idú nohy toho, kto nesie posolstvo a ohlasuje pokoj a spásu."

16 Ale nie každý, kto toto radostné posolstvo počuje, ho aj prijme. Ten istý prorok Izaiáš si povzdychol: Kto uveril našej zvesti?"

17 Tak teda viera sa zrodí vtedy, keď niekto počuje radostnú zvesť. A hlásaním radostnej zvesti nás poveruje Kristus.

18 Ale ako je to so Židmi? Azda Božie slovo nikdy nepočuli? Pravdaže počuli. Veď aj žalmista Dávid napísal: Ich hlas sa rozlieha po celej zemi, a ich slová až na okraj sveta."

19 Zostáva teda otázka: Čo ak toto posolstvo nepochopili? Veď už za Mojžišových čias Boh hovoril, že prebudí vo svojom ľude žiarlivosť a popudí ho tým, že dá spasenie nerozumným národom.

20 A neskôr Izaiášovými ústami povedal: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali."

21 Ale o svojom vlastnom ľude musel povedať: Celý deň som vystieral ruky k národu neposlušnému a vzdorovitému."