King James Version

Revelation 21:1-27

1And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea. 2And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. 3And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. 4And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. 5And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful. 6And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. 7He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. 8But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

9And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb’s wife. 10And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, 11Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal; 12And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel: 13On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates. 14And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb. 15And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. 16And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. 17And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. 18And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like unto clear glass. 19And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald; 20The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst. 21And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. 22And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. 23And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. 24And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it. 25And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there. 26And they shall bring the glory and honour of the nations into it. 27And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s book of life.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 21:1-27

En ny himmel och en ny jord

1Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum.

3Jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu har Gud sitt tält bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara hos dem.21:3 Enligt en del handskrifter: …ska vara hos dem som deras Gud. 4Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.”

5Han som sitter på tronen sa: ”Se, jag gör allting nytt!” Sedan sa han: ”Skriv ner detta, för dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6Han sa vidare till mig: ”Det har skett! Jag är alfa och omega,21:6 Jfr 1:8 med not. början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis.21:6 Jfr 7:17 med not.

7Den som segrar ska få ärva allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. 8Men de som är fega, trolösa, avskyvärda, mördare, ägnar sig åt sexuell omoral, är ockulta, avgudadyrkare, och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.”

Det nya Jerusalem

9Sedan kom en av de sju änglar som hade skålarna med de sju sista plågorna och sa till mig: ”Kom, så ska jag visa dig bruden, Lammets hustru.21:9 Bruden är en bild på Kristus församling.

10Sedan förde han mig i anden till ett stort och högt berg. Därifrån visade han mig den heliga staden, Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. 11Staden strålade av Guds härlighet, och den gnistrade som en dyrbar ädelsten, som en kristallklar jaspis. 12Den hade en stor och hög mur med tolv portar, som vaktades av tolv änglar. Och namnen på Israels tolv stammar stod skrivna på portarna. 13Tre av portarna låg mot öster, tre mot norr, tre mot söder och tre mot väster. 14Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod namnen på Lammets tolv apostlar21:14 Eller sändebud..

15Han som talade till mig höll en måttstock av guld i sin hand för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16Staden var byggd som en kub. Den var lika bred som den var lång. Han mätte upp den med sin måttstock, och alla mått var 12 000 stadier21:16 12 000 stadier är 220 mil. Men måttet är antagligen symboliskt. Staden var byggd som en kub, precis som det allra heligaste i templet i Jerusalem. Allt i staden har med det heliga talet 12 att göra. Murens längd är 12×1 000, murens tjocklek är 12×12, och det finns 12 grundstenar och 12 portar. Detta ska antagligen symbolisera sambandet mellan Israels folk, med sina 12 stammar, och Guds församling, med sina 12 apostlar. Jfr också Hes 48:30-35.; dess längd, bredd och höjd var lika. 17Sedan mätte han muren och fann att tjockleken var 144 alnar21:17 144 alnar är 72 m, men måttet är antagligen symboliskt, 12×12. Se not till 21:16. enligt människors sätt att mäta, som också ängeln använde.

18Muren var byggd av jaspis. Staden var av rent guld, som liknade rent glas. 19Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags vackra ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, 20den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. 21De tolv portarna var gjorda av tolv pärlor, och varje port bestod av en enda pärla. Den stora gatan genom staden var av rent guld, som liknade genomskinligt glas.

22Jag såg inget tempel i staden, för Herren Gud, den Allsmäktige, är stadens tempel, han och Lammet. 23Staden behöver varken sol eller måne för sitt ljus, för Guds härlighet strålar över den, och Lammet är dess ljus. 24Folken ska ledas av detta ljus, och jordens kungar ska komma till staden med sin härlighet. 25Portarna i staden ska aldrig stängas om dagen, och någon natt finns där inte. 26All härlighet och ära som folken äger ska föras dit. 27Men inget orent ska tillåtas att komma dit in, ingen som handlar skamligt eller ohederligt, utan bara de som har sina namn skrivna i livets bok21:27 Jfr 2 Mos 32:32 och Ps 69:29. som tillhör Lammet.