King James Version

Revelation 13:1-18

1And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. 2And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. 3And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. 4And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him? 5And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months. 6And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. 7And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. 8And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. 9If any man have an ear, let him hear. 10He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. 11And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. 12And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. 13And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, 14And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. 15And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. 16And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: 17And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. 18Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 13:1-18

Odjuret från havet

1Jag såg nu ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2Odjuret jag såg var som en leopard, men hade en björns fötter och ett lejons gap.13:2 Jfr Dan 7:2-7. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.

3Ett av odjurets huvuden såg ut att vara svårt skadat, men det dödliga såret hade läkts. Hela världen greps av beundran för odjuret och följde det. 4De tillbad draken för att han hade gett odjuret en sådan makt, och de tillbad odjuret och sa: ”Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”

5Sedan fick det en mun som skröt och hånade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader13:5 Se not till 12:6.. 6Det öppnade sitt gap för att häda Gud, hans boning och alla som bor i himlen. 7Det tilläts också att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. 8Alla jordens invånare ska tillbe odjuret, alla som inte har sina namn skrivna i livets bok13:8 Se not till 3:5. som tillhör Lammet som var slaktat sedan världens skapelse.

9Den som har öron ska höra.

10Den som måste bort i fångenskap,

han går i fångenskap,

och den som måste dödas med svärd

ska dödas med svärd.

Här krävs det uthållighet och tro av de heliga.

Odjuret från jorden

11Sedan såg jag ett annat odjur, som kom upp ur jorden. Det hade två horn som liknade ett lamms horn, och det talade som en drake. 12Det utövar det första odjurets makt inför det. Det får jordens invånare att tillbe det första odjuret som hade det dödliga sår som läkts. 13Det utför stora tecken, det kan till och med få eld att falla ner på jorden från himlen medan människorna ser på. 14Genom alla dessa tecken som det gör på det första odjurets uppdrag bedrar det jordens invånare. Det säger till dem att göra en bild åt odjuret som hade fått ett svärdshugg men blivit levande igen. 15Det får också makt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden till och med kan tala och ge order om att den som inte tillber bilden ska dödas.

16Det får alla – både små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta ett märke på högra handen eller på pannan, 17så att ingen kan köpa eller sälja något om man inte har odjurets märke, dess namn eller dess namns tal.

18Här krävs vishet. Den som har förstånd kan räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal, och talet är 66613:18 Detta tal är svårtolkat, men det kan vara en symbol, antingen för en människas namn, eller för trefaldig ondska och ofullkomlighet (talet 6 når inte upp till det fullkomliga talet 7)..