King James Version

Philippians 3:1-21

1Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.

2Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. 3For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. 4Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more: 5Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee; 6Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless. 7But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. 8Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, 9And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith: 10That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death; 11If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. 12Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. 13Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, 14I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 15Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. 16Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. 17Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. 18(For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ: 19Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.) 20For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ: 21Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

Ang Pulong Sa Dios

Filipos 3:1-21

Ang Tinuod nga Pagkamatarong

1Karon, mga igsoon ko kang Cristo, paglipay kamo diha sa Ginoo! Dili ako pul-an sa paghisgot pag-usab niini kaninyo, kay alang man kini sa inyong kaayohan. 2Pagbantay kamo sa mga Judio nga mamugos nga magpatuli kamo. Sama sila sa mga iro, mga tawo nga nagabuhat ug daotan. 3Apan kita ang may tinuod nga ilhanan nga mga sumusunod kita sa Dios, tungod kay nagasimba kita kaniya pinaagi sa Espiritu Santo ug malipayon kita sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga tulumanon o sa atong mga binuhatan aron kita maluwas. 4Sa laing bahin, kon may moingon nga siya maluwas tungod sa iyang pagtuman sa mga tulumanon, labaw na ako. 5Tungod kay sa walo pa lang ako ka adlaw gituli na ako. Israelinhon ako. Sakop ako sa tribo ni Benjamin. Busa kon ang pagka-Judio ang hisgotan, Judio gayod ako. Kon bahin sa pagtuman sa Kasugoan sa mga Judio, gituman ko gayod kay Pariseo ako kaniadto. 6Kon kakugi ang hisgotan, labaw ako, kay gilutos ko pa man gani ang mga tumutuo kang Cristo. Ug kon bahin sa pagtuman sa Kasugoan, walay ikasaway kanako. 7Kining tanan giisip ko kaniadto nga mahinungdanon, apan karon kini walay kapuslanan tungod kang Cristo. 8Tinuod gayod nga ang tanan walay kapuslanan kon itandi sa akong pag-ila kang Cristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan, ug giisip ko kini nga basura, aron maako si Cristo, 9ug maanaa ako kaniya. Wala na ako magsalig nga mahimong matarong pinaagi sa akong kaugalingon nga paningkamot sa pagtuman sa Kasugoan. Gipakamatarong ako sa Dios tungod sa iyang gibuhat ug pinaagi sa akong pagtuo kang Cristo. 10Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pa gayod si Cristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon, 11aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako.

Padayon sa Pagkab-ot sa Ganti

12Wala ako mag-ingon nga natuman ko na ang tanan, o hingpit na ako. Apan nagapadayon ako sa pagpaningkamot nga makab-ot ko kini, kay mao kini ang katuyoan ni Cristo Jesus kon nganong gipili niya ako. 13Mga igsoon ko kang Cristo, wala ako maghunahuna nga nakab-ot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang paghikalimot sa mga nangagi, ug ang pagpaningkamot nga makab-ot ko ang akong gitinguha. 14Nagapadayon gayod ako sa pagpaningkamot nga makab-ot ko ang akong gitinguha, aron madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Cristo Jesus nga magpuyo kita didto sa langit.

15Ingon unta niini ang angay natong tinguhaon isip mga hamtong na sa pagtuo. Apan kon dili kamo uyon, pasabton kamo sa Dios niini. 16Kinahanglan lang gayod nga padayonon nato ang pagsunod sa kamatuoran nga atong nakat-onan.

17Mga igsoon, sunda ninyo ang akong pagkinabuhi. May mga tawo nga sama usab kanamo ang ilang pagkinabuhi. Sunda usab ninyo sila. 18Kay daghan ang nagasunod kunohay kang Cristo apan makita sa ilang kinabuhi nga nagabatok sila sa mga pagtudlo bahin sa kamatayon ni Cristo sa krus. Kapila ko na kamo sultihi bahin niining mga tawhana, ug karon nagahilak ako sa pagpahinumdom pag-usab niini kaninyo. 19Ang dangatan niini nga mga tawo mao ang kalaglagan, kay ang ilang tiyan mao ang ilang gipakadios. Gipasigarbo pa nila ang mga butang nga angay unta nilang ikaulaw. Ang ginahunahuna nila mao lang ang mga butang dinhi sa kalibotan. 20Apan alang kanato, ang langit mao ang atong tinuod nga pinuy-anan, ug didto gikan ang atong gipaabot nga Manluluwas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21Pag-abot niya dinhi, bag-ohon niya kining atong lawas nga may kamatayon aron mahisama sa iyang lawas nga langitnon, pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kaniya sa paghari sa tanan.