King James Version

Isaiah 35:1-10

1The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose. 2It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.

3¶ Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees. 4Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.35.4 fearful: Heb. hasty

5Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. 6Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert. 7And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.35.7 grass…: or, a court for reeds, etc 8And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.35.8 but…: or, for he shall be with them 9No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon, it shall not be found there; but the redeemed shall walk there: 10And the ransomed of the LORD shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 35:1-10

Ang Kalipay sa mga Linuwas

1Magmaya ang disyerto nga daw sa tawo. Mamulak35:1 Mamulak: Sa uban nga Binisaya, Mobuskad. ang mga bulak sa kamingawan. 2Mag-awit ug maghugyaw kini sa kalipay nga daw sa tawo, ug mobukhad ang daghang mga bulak niini. Mahimo kining matahom sama sa Bukid sa Lebanon ug mabungahon sama sa uma sa Carmel ug Sharon. Ug makita ang gahom ug pagkahalangdon sa Ginoo nga atong Dios.

3Busa lig-ona ninyo ang mga nagmaluyahon. 4Sultihi kadtong nangahadlok, “Pagmalig-on kamo ug ayaw kahadlok. Moabot ang inyong Dios aron sa pagpanimalos sa inyong mga kaaway, ug luwason niya kamo.” 5Unya makakita ang buta ug makadungog ang bungol. 6Maglukso-lukso ang bakol sama sa usa, ug mosinggit sa kalipay ang amang. Mobugwak ang tubig sa disyerto, ug modagayday ang mga sapa ngadto sa kamingawan. 7Ang mainit nga balas mahimong katubigan, ug ang malang yuta mahimong tuboran. Motubo ang nagkalain-laing mga sagbot ug tanom nga pafiros sa mga dapit nga gipuy-an kaniadto sa ihalas nga mga iro.35:7 ihalas nga mga iro: sa English, jackals. 8Butangan ug halapad nga dalan ang maong disyerto, ug tawgon kining, “Balaan nga Dalan.” Walay makasasala ug buang-buang nga makaagi didto. Alang lang kadto sa mga tawo nga nagasunod sa mga pamaagi sa Dios. 9Walay mga liyon o bisan unsang matang sa mabangis nga mga mananap nga makaagi didto. Ang mga linuwas35:9 linuwas: o, gitubos. lang sa Ginoo ang makaagi didto. 10Kining mga tinubos sa Ginoo mobalik sa Zion35:10 Zion: mao usab ang Jerusalem. nga nagaawit. Mawala na ang ilang mga kasubo ug kasakit. Magmalipayon sila hangtod sa hangtod.