King James Version

Isaiah 23:1-18

1The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them. 2Be still, ye inhabitants of the isle; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished.23.2 still: Heb. silent 3And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations. 4Be thou ashamed, O Zidon: for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins. 5As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the report of Tyre. 6Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle. 7Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? her own feet shall carry her afar off to sojourn.23.7 afar…: Heb. from afar off 8Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth? 9The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.23.9 to stain: Heb. to pollute 10Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength.23.10 strength: Heb. girdle 11He stretched out his hand over the sea, he shook the kingdoms: the LORD hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strong holds thereof.23.11 against…: or, concerning a merchantman23.11 the merchant city: Heb. Canaan23.11 strong…: or, strengths 12And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon: arise, pass over to Chittim; there also shalt thou have no rest. 13Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin. 14Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste.

15And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot.23.15 shall Tyre…: Heb. it shall be unto Tyre as the song of an harlot 16Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered.

17¶ And it shall come to pass after the end of seventy years, that the LORD will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth. 18And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD: it shall not be treasured nor laid up; for her merchandise shall be for them that dwell before the LORD, to eat sufficiently, and for durable clothing.23.18 durable: Heb. old

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 23:1-18

Ang Mensahe bahin sa Tyre ug Sidon

1Mao kini ang mensahe bahin sa Tyre:

Panghilak kamong mga naglawig sa Tarshish kay naguba na ang inyong pantalan sa Tyre! Gisugilon na kini kaninyo sa mga naggikan sa Cyprus. 2Paghilom kamo nga mga nagapuyo sa isla, apil na kamong mga negosyante sa Sidon. Ang inyong mga negosyante nga nagpaadunahan kaninyo naglawig 3sa mga kadagatan sa pagpalit ug pagbaligya sa mga abot sa Shihor nga sakop sa Suba sa Nilo. Ug nakignegosyo kaninyo ang mga kanasoran. 4Maulaw ka, Sidon! Ikaw nga dalangpanan sa mga tawo nga nagpuyo sa duol sa dagat! Gisalikway ka na sa kadagatan nga nagaingon, “Wala akoy anak. Wala akoy gisagop nga batang lalaki o babaye.”

5Magsubo ang mga Ehiptohanon kon madunggan nila ang nahitabo sa Tyre. 6Panghilak kamo nga mga nagpuyo sa isla. Tabok kamo ngadto sa Tarshish! 7Kanhi malipayon kining siyudad sa Tyre nga gitukod sa unang panahon kansang mga katawhan nakaabot ug misakop sa halayong mga dapit. Apan karon, unsa na ang nahitabo kaniya? 8Kinsa ba ang nagplano niini batok sa Tyre, ang lungsod nga misakop sa mga dapit, ug kansang mga dungganon nga mga negosyante inila sa kalibotan? 9Ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagplano niini aron ipaubos ang mga nagpasigarbo sa iyang pagkagamhanan ug ang giila nga mga bantogan sa kalibotan. 10Kamong mga lumulupyo sa Tarshish, moagi kamo nga malinawon sa Tyre sama sa Suba sa Nilo nga nagdagayday nga malinawon, tungod kay wala nay mopugong kaninyo. 11Giisa sa Ginoo ang iyang kamot ngadto sa dagat sa paglaglag niini, busa nangurog sa kahadlok ang mga gingharian. Nagmando siya nga gubaon ang mga lig-ong kuta sa Canaan. 12Miingon ang Ginoo, “Mga lumulupyo23:12 Mga lumulupyo: sa literal, Putli nga anak nga babaye. sa Sidon, human na ang inyong paglipay. Nalaglag na kamo! Bisan magpahilayo kamo ngadto sa Cyprus, wala gihapon kamoy kapahulayan didto.”

13Tan-awa ninyo ang yuta sa mga taga-Babilonia.23:13 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Mao kini ang laing tawag sa mga taga-Babilonia. Hain na karon ang katawhan niini? Gihimo sa Asiria kining dapita nga puloy-anan sa mga mananap nga ihalas. Kay gisulong nila kini, gibungkag ang lig-ong mga bahin niini, ug gipasagdan nga guba ang dapit. 14Panghilak kamong mga naglawig sa Tarshish, kay naguba na ang siyudad nga inyong dalangpanan. 15Kalimtan ang Tyre sulod sa 70 ka tuig, nga mao ang katas-on sa kinabuhi sa hari. Apan pagkahuman niana, mahimo siyang sama sa usa ka babayeng nagbaligya sa iyang dungog nga gihisgotan niini nga kanta: “Ikaw nga babayeng nagbaligya sa imong dungog, gikalimtan ka na. 16Busa kuhaa ang imong harpa, ug ayoha kini pagtukar samtang naglibot ka sa siyudad. Daghana ang imong kanta, aron ikaw mahinumdoman.”

17Pagkahuman sa 70 ka tuig, hinumdoman sa Ginoo ang Tyre. Apan himuon pag-usab sa Tyre ang gihimo niya kaniadto, sama sa ginahimo sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Himuon niya ang daotan aron makakuwarta siya gikan sa tanang mga gingharian sa kalibotan. 18Apan sa kaulahian, ang iyang ginansiya dili tipigan kondili ihalad sa Ginoo aron ipalit ug daghang pagkaon ug maayong matang sa mga bisti alang sa mga tawo nga nagaalagad sa Ginoo.