King James Version

Isaiah 19:1-25

1The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. 2And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.19.2 set: Heb. mingle 3And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards.19.3 fail: Heb. be emptied19.3 destroy: Heb. swallow up 4And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.19.4 give…: or, shut up 5And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up. 6And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither. 7The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more.19.7 and be…: Heb. and shall not be 8The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish. 9Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.19.9 networks: or, white works 10And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish.19.10 purposes: Heb. foundations19.10 for fish: Heb. of living things

11¶ Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings? 12Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt. 13The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.19.13 they that…: or, governors: Heb. corners 14The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.19.14 a perverse…: Heb. a spirit of perversities 15Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do. 16In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it. 17And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.

18¶ In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.19.18 the language: Heb. the lip19.18 of destruction: or, of Heres, or, of the sun 19In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD. 20And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them. 21And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it. 22And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them.

23¶ In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians. 24In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land: 25Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 19:1-25

Ang Mensahe bahin sa Ehipto

1Kini nga mensahe bahin sa Ehipto:

Pamati! Nagsakay ang Ginoo sa tulin nga panganod padulong sa Ehipto. Sa iyang pag-abot, mangurog sa kahadlok ang mga dios-dios sa Ehipto, ug malisang ang mga Ehiptohanon.

2Miingon ang Ginoo, “Paunayon kog away ang mga Ehiptohanon: igsoon batok sa igsoon, silingan batok sa silingan, lungsod batok sa lungsod, ug gingharian batok sa gingharian. 3Mawad-an ug kaisog ang mga Ehiptohanon, ug libogon ko sila sa ilang mga plano. Modangop sila sa mga dios-dios, sa kalag sa mga patay, sa mga mananagna, ug mga espiritista. 4Ipasakop ko sila sa gahom sa usa ka bangis nga hari.” Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios nga Makagagahom.

5Mohubas ang Suba sa Nilo hangtod nga mamad-an kini. 6Manimaho ang mga sapa, mohinay ang agas sa mga tubod ug momala. Mangalaya ang mga tag-as nga mga sagbot, 7apil ang mga tanom sa daplin sa Suba sa Nilo. Mangliki ang tanang uma duol sa Suba sa Nilo, ug mangamatay ang mga tanom niini. 8Magbangotan, manghilak, ug maminghoy ang mga mangingisda sa Suba sa Nilo, 9ug magsubo ang mga tighimo ug panapton nga lino. 10Maguol ang mga maghahabol ug ang uban pang mga trabahante.

11Mga hungog gayod ang mga opisyal sa Zoan! Giila sila nga mga maalamon nga magtatambag sa hari sa Ehipto, apan ang ilang mga tambag walay hinungdan. Unsaon man nila pag-ingon sa hari sa Ehipto, “Mga kaliwat kami sa mga maalamon nga mga tawo ug mga hari sa unang panahon?”

12Hari sa Ehipto, hain na man karon ang imong mga maalamong mga tawo? Kon maalamon gayod sila, pasultiha sila kon unsa ang plano sa Ginoo nga Makagagahom batok sa Ehipto. 13Mga buang-buang gayod ang mga opisyal sa Zoan, ug maulog-ulogan ang mga opisyal sa Memfis.19:13 Memfis: sa Hebreo, Nof. Sila nga mga pangulo mao unta ang mogiya sa mga katawhan sa Ehipto, apan sila na hinuon ang nagpahisalaag kanila. 14Gilibog sa Ginoo ang panghunahuna sa mga Ehiptohanon. Wala na silay gihimo nga tarong. Sama sila sa hubog nga nagsusapinday ug nagsuka. 15Walay usa sa Ehipto nga makatabang sa iyang nasod, adunahan man o kabos, dungganon man o yano.

16Nianang panahona, ang mga Ehiptohanon mahimong huyang sama sa babaye. Mokurog sila sa kahadlok sa silot nga ipahamtang sa Ginoo nga Makagagahom kanila. 17Mahadlok sila sa Juda, bisan ang pagsangpit lang sa ngalan niini makapalisang na kanila. Mahitabo kini tungod sa plano sa Ginoo nga Makagagahom batok kanila.

18Niana usab nga panahon, lima ka lungsod sa Ehipto ang magsunod sa Ginoo nga Makagagahom, ug mosulti sila sa pinulongan nga Hebreo.19:18 sa pinulongan nga Hebreo: sa Hebreo, sa pinulongan sa Canaan. Ang usa niining mga lungsora pagatawgon nga “Siyudad sa Adlaw.”19:18 Siyudad sa Adlaw: Mao ini sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo. Sa ubang mga kopya sa Hebreo ug sa Latin Vulgate, Lungsod sa Kalaglagan.

19Nianang adlawa, patindogon ang usa ka halaran alang sa Ginoo taliwala sa yuta sa Ehipto, ug patindogon usab ang usa ka handomanan nga bato sa utlanan niini. 20Mahimo kining timailhan ug pagpamatuod sa presensya sa Ginoo nga Makagagahom sa yuta sa Ehipto. Kon mangayo ug tabang ang mga Ehiptohanon sa Ginoo tungod kay gipaantos sila sa mga nagdaog-daog kanila, padad-an niya silag magaluwas ug magapanalipod kanila. 21Ipaila sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto kanila, ug nianang panahona ilhon nila ang Ginoo. Simbahon nila siya pinaagi sa nagkalain-laing mga halad. Mosaad sila sa Ginoo, ug tumanon nila kini. 22Silotan sa Ginoo ang mga Ehiptohanon pinaagi sa mga katalagman, apan ayohon gihapon niya sila. Modangop sila kaniya, ug dunggon niya ang ilang mga pag-ampo ug ayohon niya sila.

23Nianang panahona, adunay halapad nga dalan nga gikan sa Ehipto paingon sa Asiria. Ang mga Ehiptohanon ug mga Asirianhon magtabok-tabok sa Ehipto ug sa Asiria, ug mag-usa sila sa pagsimba. 24Nianang panahona, makighiusa ang Israel sa Ehipto ug Asiria, ug kining tulo ka nasod mahimong panalangin sa kalibotan. 25Panalanginan sila sa Ginoo nga Makagagahom nga mag-ingon, “Gipanalanginan ko ang Ehipto nga akong katawhan, ang Asiria nga akong gibuhat, ug ang Israel nga akong gipanag-iyahan.”