King James Version

Genesis 46:1-34

1And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. 2And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I. 3And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation: 4I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.

5And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him. 6And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him: 7His sons, and his sons’ sons with him, his daughters, and his sons’ daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.

8¶ And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob’s firstborn. 9And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi.

10¶ And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.46.10 Jemuel: or, Nemuel46.10 Jachin: or, Jarib46.10 Zohar: or, Zerah

11¶ And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.46.11 Gershon: or, Gershom

12¶ And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul.

13¶ And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron.46.13 Phuvah, and Job: or, Puah, and Jashub

14¶ And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel. 15These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.

16¶ And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.46.16 Ziphion: or, Zephon46.16 Ezbon: or, Ozni46.16 Arodi: or, Arod

17¶ And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel. 18These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls. 19The sons of Rachel Jacob’s wife; Joseph, and Benjamin.

20¶ And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On bare unto him.46.20 priest: or, prince

21¶ And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.46.21 Ehi: or, Ahiram46.21 Muppim: or, Shupham or, Shuppim46.21 Huppim: or, Hupham 22These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen.

23¶ And the sons of Dan; Hushim.46.23 Hushim: or, Shuham

24¶ And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem. 25These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven. 26All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob’s sons’ wives, all the souls were threescore and six;46.26 loins: Heb. thigh 27And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.

28¶ And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen. 29And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while. 30And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive. 31And Joseph said unto his brethren, and unto his father’s house, I will go up, and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren, and my father’s house, which were in the land of Canaan, are come unto me; 32And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.46.32 their trade…: Heb. they are men of cattle 33And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation? 34That ye shall say, Thy servants’ trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 46:1-34

Ang Pag-adto ni Jacob sa Ehipto

1Miadto si Jacob46:1 Jacob: sa Hebreo, Israel. Mao usab sa bersikulo 2, 5, 30. sa Ehipto uban sa iyang panimalay, dala ang tanan niyang kabtangan. Sa pag-abot niya sa Beersheba, naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. 2Nianang pagkagabii, nakigsulti ang Dios kaniya pinaagi sa usa ka panan-awon. Gitawag sa Dios si Jacob, ug mitubag siya. 3Unya miingon ang Dios, “Ako ang Dios, nga mao ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok nga moadto sa Ehipto, kay himuon ko kamo didto nga usa ka dako nga nasod. 4Mouban ako mismo kanimo sa pag-adto sa Ehipto ug dad-on ko usab ikaw pagbalik46:4 dad-on ko usab ikaw pagbalik: Ang buot ipasabot, dad-on ko usab pagbalik ang imong mga kaliwat. sa Canaan. Ug mamatay ka nga anaa si Jose sa imong kiliran.”

5Gipasakay si Jacob sa iyang mga anak sa karwahe nga gihatag sa hari sa Ehipto46:5 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. Mao usab sa bersikulo 31. para ilang sakyan. Gipasakay usab nila ang ilang mga asawa ug mga anak, ug migikan sila sa Beersheba. 6-7Gidala nila ang mga kahayopan ug kabtangan nga natigom nila didto sa Canaan. Gidala usab ni Jacob sa Ehipto ang tanan niyang kaliwatan: ang iyang mga anak ug mga apo.

8Mao kini ang mga ngalan sa mga kaliwat nga lalaki ni Israel (nga mao usab si Jacob) nga miadto sa Ehipto:

si Reuben, nga kamagulangang anak ni Jacob, 9ug ang iyang mga anak nga sila si Hanoc, Palu, Hezron, ug Carmi;

10si Simeon ug ang iyang mga anak nga sila si Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ug si Shaul nga iyang anak sa babaye nga Canaanhon;

11si Levi ug ang iyang mga anak nga sila si Gershon, Kohat, ug Merari;

12si Juda ug ang iyang mga anak nga sila si Er, Onan, Shela, Perez, ug Zera (apan si Er ug si Onan namatay didto sa Canaan), ug ang mga anak ni Perez nga si Hezron ug si Hamul;

13si Isacar ug ang iyang mga anak nga sila si Tola, Pua,46:13 Pua: o, Puva. Jashub,46:13 Jashub: o, Iob. ug Shimron;

14si Zebulun ug ang iyang mga anak nga sila si Sered, Elon, ug Jalel.

15Mao kini sila ang 33 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Lea nga natawo sa Padan Aram, walay labot ang iyang anak nga babaye nga si Dina.

16Miuban usab sa Ehipto:

si Gad ug ang iyang mga anak nga sila si Zefon,46:16 Zefon: o, Zifion. Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, ug Areli;

17si Asher ug ang iyang mga anak nga sila si Imna, Ishva, Ishvi, Beria, ug ang igsoon nila nga babaye nga si Sera, ug ang mga anak ni Beria nga sila si Heber ug si Malkiel.

18Mao kini sila ang 16 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Zilpa, ang sulugoon nga gihatag ni Laban kang Lea.

19Ang mga anak ni Jacob kang Raquel mao si Jose ug si Benjamin.

20Ang mga anak ni Jose kang Asenat nga natawo sa Ehipto mao si Manase ug si Efraim. (Si Asenat anak nga babaye ni Potifera nga pari sa lungsod sa On.)

21Miuban usab sa Ehipto:

si Benjamin ug ang iyang mga anak nga sila si Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, ug Ard.

22Mao kini sila ang 14 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Raquel.

23Miuban usab sa Ehipto:

si Dan ug ang iyang anak nga si Hushim;

24si Naftali ug ang iyang mga anak nga sila si Jazeel, Guni, Jezer, ug Shilem.

25Mao kini sila ang 7 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Bilha, ang sulugoon nga gihatag ni Laban kang Raquel.

26Ang mga anak ug mga apo ni Jacob nga miadto sa Ehipto 66 tanan, ug wala pay labot ang mga asawa sa iyang mga anak. 27Lakip ang mga anak ni Jose nga natawo sa Ehipto, 70 ang tanan nga miyembro sa panimalay ni Jacob nga natigom sa Ehipto.

28Gipauna ni Jacob si Juda ngadto kang Jose aron magiyahan sila ngadto sa Goshen. Sa nagkaduol na sila si Jacob sa Goshen, 29misakay si Jose sa iyang karwahe ug miadto aron sa pagsugat sa iyang amahan. Sa ilang pagkita, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug nagsige kinig hilak. 30Miingon si Jacob kang Jose, “Karon andam na ako nga mamatay tungod kay nakita ko na ikaw nga buhi.”

31Unya miingon si Jose sa iyang mga igsoon ug sa tibuok nga panimalay sa iyang amahan, “Molakaw ako ug sultihan ko ang hari sa Ehipto nga ania na ang akong mga igsoon ug ang tibuok nga panimalay sa akong amahan nga gikan sa Canaan. 32Ingnon ko siya nga kamo mga magbalantay sa mga kahayopan, ug gidala pa gani ninyo ang inyong mga kahayopan ug ang tanan ninyong kabtangan. 33Busa kon ipatawag niya kamo ug pangutan-on kon unsa ang inyong trabaho, 34ingna siya nga sama sa inyong mga ginikanan, magbalantay usab kamo sa kahayopan sukad pa niadtong gagmay pa kamo, aron sa ingon papuy-on niya kamo sa Goshen. Kay ubos ang pagtan-aw sa mga taga-Ehipto sa mga magbalantay ug kahayopan.”