King James Version

Genesis 36:1-43

1Now these are the generations of Esau, who is Edom. 2Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite; 3And Bashemath Ishmael’s daughter, sister of Nebajoth.36.3 Bashemath: or, Mahalath 4And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel; 5And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan. 6And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.36.6 persons: Heb. souls 7For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle. 8Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.

9¶ And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:36.9 the Edomites: Heb. Edom 10These are the names of Esau’s sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau. 11And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.36.11 Zepho: or, Zephi 12And Timna was concubine to Eliphaz Esau’s son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau’s wife. 13And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau’s wife.

14¶ And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau’s wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.

15¶ These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz, 16Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.

17¶ And these are the sons of Reuel Esau’s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau’s wife.

18¶ And these are the sons of Aholibamah Esau’s wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau’s wife. 19These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.

20¶ These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, 21And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom. 22And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan’s sister was Timna.36.22 Hemam: or, Homam 23And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.36.23 Alvan: or, Alian36.23 Shepho: or, Shephi 24And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father. 25And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah. 26And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.36.26 Hemdan: or, Amram 27The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.36.27 Akan: or, Jakan 28The children of Dishan are these; Uz, and Aran. 29These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah, 30Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.

31¶ And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel. 32And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah. 33And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. 34And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead. 35And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. 36And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead. 37And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead. 38And Saul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead. 39And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.36.39 Hadar, Pau: or, Hadad, Pai: after his death was an Aristocracy 40And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,36.40 Alvah: or, Aliah 41Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon, 42Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar, 43Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.36.43 the Edomites: Heb. Edom

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 36:1-43

Dòng Dõi Ê-sau

1Đây là dòng dõi của Ê-sau (tức Ê-đôm): 2Ê-sau cưới ba vợ, đều là người Ca-na-an: A-đa, con gái của Ê-lôn người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-vi; 3và Bách-mát, con gái của Ích-ma-ên, em của Nê-ba-giốt. 4A-đa sinh Ê-li-pha cho Ê-sau. Bách-mát sinh Rê-u-ên. 5Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra. Tất cả con trai của Ê-sau ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an.

6Ê-sau đưa vợ con, gia nhân, cùng đem các bầy súc vật—tất cả tài sản gây dựng tại xứ Ca-na-an—cách xa gia đình Gia-cốp, 7vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản nên không thể sống chung được nữa; và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nỗi các nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. 8Vậy, Ê-sau (tức là Ê-đôm) ở trên núi Sê-i-rơ.

9Đây là hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ:

10Các con trai Ê-sau: Ê-li-pha con trai của A-đa; và Rê-u-ên con trai của Bách-mát.

11Con trai của Ê-li-pha là Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tam, và Kê-na. 12Thim-na, vợ lẽ của Ê-li-pha sinh A-ma-léc. Đó là các cháu của A-đa, vợ Ê-sau.

13Gia tộc Rê-u-ên, con trai của Bách-mát gồm có Na-hát, Xê-rách, Sam-ma, và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng là vợ Ê-sau.

14Ê-sau cũng còn những người con trai sinh bởi Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Tên của các con là Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.

15Đây là các cháu nội của Ê-sau trở thành đại tộc trưởng:

Các đại tộc là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa: Đại tộc Thê-man, đại tộc Ô-ma, đại tộc Xê-phô, đại tộc Kê-na, 16đại tộc Cô-ra, đại tộc Ga-tam, và đại tộc A-ma-léc.

17Các đại tộc do Rê-u-ên, thứ nam của Ê-sau và Bách-mát, sinh ra trong xứ Ca-na-an: Đại tộc Na-hát, đại tộc Xê-rách, đại tộc Sam-ma, và đại tộc Mích-xa.

18Các đại tộc thuộc dòng thứ ba, là các con trai của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na: Đại tộc Giê-úc, đại tộc Gia-lam, và đại tộc Cô-ra.

19Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là các đại tộc của họ.

Nguồn Gốc Người Ê-đôm

20Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê-i-rơ, người Hô-rít gồm Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, 21Đi-sôn, Ét-xe, và Đi-san. Đó là các con trai của Sê-i-rơ, trưởng gia tộc người Hô-rít, trong đất Ê-đôm.

22Con của Lô-than là Hô-ri và Hê-man. Em gái của Lô-than là Thim-na.

23Con của Sô-banh là Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam.

24Con của Xi-bê-ôn là Ai-gia và A-na. (Cậu này đã tìm thấy các suối nước nóng giữa hoang mạc trong lúc chăn lừa cho cha mình.)

25Con của A-na là Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma.

26Con của Đi-sôn là Hem-đan, Ếch-ban, Ích-ran, và Kê-ran.

27Con của Ét-xe là Binh-han, Xa-van, và A-can.

28Con của Đi-san là U-xơ và A-ran.

29Còn đây là các trưởng tộc người Hô-rít: Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, 30Đi-sôn, Ét-xe, Đi-san. Đó là các trưởng tộc của người Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.

Các Vua Ê-đôm

31Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê-đôm, trước thời vương quốc Ít-ra-ên được thành lập:

32Bê-la, con Bê-ô, đặt ngai vua tại thủ đô Đin-ha-ba.

33Sau khi Bê-la chết, Giô-báp, con Xê-rách, người Bốt-ra lên kế vị.

34Sau khi Giô-báp chết, Hu-sam, người Thê-man lên kế vị.

35Sau khi Hu-sam chết, Ha-đát, con Bê-đa lên kế vị. Vua này là người chỉ huy quân đội đánh bại quân Ma-đi-an tại xứ Mô-áp và dời đô về A-vít.

36Sau khi Ha-đát chết, Sam-la, ở xứ Ma-rê-ca lên kế vị.

37Sau khi Sam-la chết, Sau-lơ, ở xứ Rê-hô-bốt, gần Sông Cái lên kế vị.

38Sau khi Sau-lơ chết, Ba-anh Ha-nan, con Ách-bô lên kế vị.

39Sau khi Ba-anh Ha-nan chết, Ha-đát lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; hoàng hậu là Mê-hê-ta-bê-ên, con Mát-rết, cháu Mê-sa-háp.

40Đây là tên các đại tộc của Ê-sau và xứ họ ở, được gọi theo tên từng đại tộc: Thim-na, Anh-va, Giê-hết, 41Ô-hô-li-ba-ma, Ê-la, Phi-nôn, 42Kê-na, Thê-man, Míp-xa, 43Mác-đi-ên, và Y-ram. Tất cả các đại tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau, tổ phụ của người Ê-đôm.