King James Version

Genesis 16:1-16

1Now Sarai Abram’s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. 2And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.16.2 obtain…: Heb. be built by her 3And Sarai Abram’s wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.

4¶ And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. 5And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee. 6But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face.16.6 as…: Heb. that which is good in thine eyes16.6 dealt…: Heb. afflicted her

7¶ And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. 8And he said, Hagar, Sarai’s maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. 9And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.

10And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. 11And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.16.11 Ishmael: that is, God shall hear 12And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. 13And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me? 14Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.16.14 Beer-lahai-roi: that is, The well of him that liveth and seeth me

15¶ And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son’s name, which Hagar bare, Ishmael. 16And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 16:1-16

ฮาการ์กับอิชมาเอล

1นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้แก่อับราม แต่นางมีสาวใช้ชาวอียิปต์ชื่อฮาการ์ 2นางจึงกล่าวกับอับรามว่า “ดูสิองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมให้ฉันมีลูก จงไปนอนกับสาวใช้ของฉัน บางทีฉันจะมีลูกผ่านทางนาง”

อับรามก็ฟังคำของนางซาราย 3ฉะนั้นหลังจากที่อับรามอาศัยอยู่ที่คานาอันได้สิบปี นางซารายภรรยาของเขาจึงนำนางฮาการ์สาวใช้ชาวอียิปต์มาให้สามีของนาง ให้เป็นภรรยาของเขา 4เขาก็หลับนอนกับฮาการ์และนางก็ตั้งครรภ์

เมื่อนางรู้ว่าตนตั้งครรภ์แล้วก็เริ่มดูถูกนายหญิง 5ซารายจึงพูดกับอับรามว่า “ท่านต้องรับผิดชอบต่อเรื่องแย่ๆ ที่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันมอบสาวใช้ของฉันไว้ในอ้อมอกของท่าน พอนางท้อง ท่านก็ปล่อยให้นางดูถูกฉัน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินความระหว่างท่านกับฉันว่าใครผิดใครถูก”

6อับรามจึงตอบว่า “สาวใช้ของเจ้าก็อยู่ในมือของเจ้า จงทำกับนางตามที่เจ้าเห็นควรเถิด” นางซารายจึงกดขี่ข่มเหงฮาการ์ ดังนั้นนางฮาการ์จึงหลบลี้หนีหน้าไป

7ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพบนางฮาการ์ในทะเลทรายใกล้บ่อน้ำพุซึ่งอยู่ริมทางที่จะไปเมืองชูร์ 8และทูตนั้นพูดว่า “ฮาการ์ สาวใช้ของซาราย เจ้ามาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหน?”

นางตอบว่า “ข้าพเจ้ากำลังหนีนางซารายนายหญิงของข้าพเจ้า”

9แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับนางว่า “จงกลับไปหานายหญิงของเจ้าและยอมอยู่ใต้อาณัติของนาง” 10ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวอีกว่า “เราจะเพิ่มลูกหลานของเจ้าให้มากมายจนนับไม่ถ้วน”

11ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับนางอีกว่า

“บัดนี้เจ้ากำลังตั้งครรภ์

และเจ้าจะมีบุตรชาย

เจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าอิชมาเอล16:11 แปลว่าพระเจ้าทรงได้ยิน

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินความทุกข์ระทมของเจ้า

12เขาจะเป็นดั่งลาป่าในมือมนุษย์

มือของเขาจะต่อสู้กับทุกคน

และมือของทุกคนก็จะต่อสู้กับเขา

และชีวิตของเขาจะต้องประจันหน้า

กับ16:12 หรือชีวิตของเขาจะอยู่ทางด้านตะวันออก / ของพี่น้องทั้งปวงของเขา”

13นางเรียกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสกับนางว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์” และนางพูดว่า “บัดนี้ฉันได้เห็น16:13 หรือได้เห็นข้างหลังของพระองค์ผู้ทรงเห็นฉัน” 14บ่อน้ำนั้นจึงได้ชื่อว่าเบเออร์ลาไฮรอย16:14 แปลว่าบ่อแห่งพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ ตั้งอยู่ระหว่างคาเดชกับเบเรด

15ฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่อับราม และอับรามตั้งชื่อบุตรที่นางให้กำเนิดว่าอิชมาเอล 16อับรามอายุ 86 ปีเมื่อฮาการ์ให้กำเนิดอิชมาเอลแก่เขา