Genesis 13 – KJV & VCB

King James Version

Genesis 13:1-18

1And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. 2And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. 3And he went on his journeys from the south even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Hai; 4Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.

5¶ And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents. 6And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together. 7And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. 8And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.13.8 brethren: Heb. men brethren 9Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.

10And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. 11Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other. 12Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. 13But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.

14¶ And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward: 15For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever. 16And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. 17Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee. 18Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.13.18 plain: Heb. plains

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 13:1-18

Áp-ram và Lót Chia Rẽ Nhau

1Áp-ram và vợ rời Ai Cập đến Nê-ghép, đem theo tất cả đầy tớ và tài sản. Lót cùng đi với ông. 2(Áp-ram có rất nhiều súc vật, bạc, và vàng.) 3Từ Nê-ghép ông tiếp tục lên hướng bắc, đến gần Bê-tên, chỗ đóng trại khi trước, giữa Bê-tên và A-hi. 4Đây là nơi ông đã lập bàn thờ và cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu.

5Lót, người cùng đi với Áp-ram, cũng có nhiều chiên, bò, và đầy tớ.13:5 Trại 6Đất đai miền này không đủ chỗ cho súc vật của Áp-ram và Lót, vì chiên, bò quá nhiều; họ không thể sống chung. 7Lại có chuyện tranh chấp giữa bọn chăn chiên của Áp-ram và Lót. Lúc ấy, người Ca-na-an và người Phê-rết sống trong xứ.

8Áp-ram bảo Lót: “Nên tránh chuyện xung khắc giữa bác với cháu, giữa bọn chăn chiên của bác và của cháu, vì chúng ta là ruột thịt. 9Cháu hãy lựa chọn phần đất cháu ưa thích, và chúng ta chia tay. Nếu cháu sang phía đông, bác sẽ ở phía tây; còn nếu cháu chọn phía tây, bác sẽ qua phía đông.”

10Lót ngắm nhìn vùng đồng bằng Giô-đan phì nhiêu, nước tưới khắp nơi. Phần đất này giống như vườn của Chúa Hằng Hữu,13:10 Nt vườn Ê-đen cũng giống miền Xoa nước Ai Cập. (Lúc ấy Chúa Hằng Hữu chưa hủy diệt thành Sô-đôm và thành Gô-mô-rơ.) 11Lót liền chọn đồng bằng Giô-đan, đem bầy súc vật và đầy tớ mình sang phía đông. Thế là bác cháu chia tay. 12Áp-ram ở lại xứ Ca-na-an; còn Lót sống trong các thành phố vùng đồng bằng và dựng trại gần Sô-đôm. 13Người Sô-đôm vốn độc ác và phạm tội trọng đối với Chúa Hằng Hữu.

14Sau khi Lót từ biệt, Chúa Hằng Hữu nói với Áp-ram: “Hãy phóng tầm mắt nhìn khắp đông, tây, nam, và bắc: 15Tất cả vùng đất con thấy được, Ta sẽ cho con và dòng dõi con vĩnh viễn. 16Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như cát bụi, không thể đếm được. 17Con hãy đi dọc ngang và quan sát khắp nơi, vì Ta sẽ cho con vùng đất này.”

18Áp-ram liền dời trại đến chùm cây sồi của Mam-rê, tại Hếp-rôn, và ông lập bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu.