King James Version

Genesis 11:1-32

1And the whole earth was of one language, and of one speech.11.1 language: Heb. lip.11.1 speech: Heb. words 2And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.11.2 from…: or, eastward 3And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.11.3 they said…: Heb. a man said to his neighbour11.3 burn…: Heb. burn them to a burning 4And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

5And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded. 6And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. 7Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech. 8So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. 9Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.11.9 Babel: that is, Confusion

10¶ These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood: 11And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters. 12And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah: 13And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters. 14And Salah lived thirty years, and begat Eber: 15And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters. 16And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:11.16 Peleg: Gr. Phalec 17And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. 18And Peleg lived thirty years, and begat Reu: 19And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters. 20And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:11.20 Serug: Gr. Saruch 21And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters. 22And Serug lived thirty years, and begat Nahor: 23And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters. 24And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:11.24 Terah: Gr. Thara 25And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters. 26And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

27¶ Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot. 28And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. 29And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife was Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. 30But Sarai was barren; she had no child. 31And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. 32And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 11:1-32

Tháp Ba-bên

1Lúc ấy, cả nhân loại đều nói một thứ tiếng. 2Khi đến phương đông,11:2 Nt đi từ phương Đông họ tìm thấy đồng bằng trong xứ Si-nê-a và định cư tại đó.

3Họ bảo nhau: “Chúng ta hãy làm gạch nung trong lửa, dùng nhựa11:3 Hắc in hoặc nhựa chai làm hồ, và khởi công xây cất.” 4Họ lại nói rằng: “Chúng ta hãy xây một thành phố vĩ đại, có cái tháp cao tận trời, danh tiếng chúng ta sẽ tồn tại muôn đời. Như thế, chúng ta sẽ sống đoàn tụ khỏi bị tản lạc khắp mặt đất.”

5Chúa Hằng Hữu xuống xem thành phố và ngọn tháp loài người đang xây. 6Ngài nói: “Vì chỉ là một dân tộc, nói cùng một thứ tiếng, nên họ đã bắt đầu công việc này, chẳng có gì ngăn cản được những việc họ định làm. 7Chúng Ta hãy xuống và làm xáo trộn ngôn ngữ, để họ không hiểu lời nói của nhau.”

8Chúa Hằng Hữu làm họ tản lạc khắp mặt đất, không tiếp tục xây thành phố được. 9Vì thế, thành phố đó gọi là Ba-bên (nghĩa là xáo trộn), vì Chúa Hằng Hữu đã làm xáo trộn tiếng nói cả thế giới và phân tán loài người khắp mặt đất.

Gia Phả của Sem đến Áp-ram

10Đây là dòng dõi Sem:

Hai năm sau nước lụt, Sem được 100 tuổi, sinh A-bác-sát. 11Sau khi sinh A-bác-sát, Sem còn sống thêm 500 năm và sinh con trai con gái.

12A-bác-sát được 35 tuổi, sinh Sê-lách. 13Sau khi sinh Sê-lách, A-bác-sát còn sống thêm 403 năm và sinh con trai con gái.

14Khi Sê-lách được 30 tuổi, ông sinh Hê-be. 15Sau khi sinh Hê-be, Sê-lách còn sống thêm 403 năm và sinh con trai con gái.

16Khi Hê-be được 34 tuổi, ông sinh Bê-léc. 17Sau khi sinh Bê-léc, Hê-be còn sống thêm 430 năm và sinh con trai con gái.

18Khi Bê-léc được 30 tuổi, ông sinh Rê-hu. 19Sau khi sinh Rê-hu, Bê-léc còn sống thêm 209 năm và sinh con trai con gái.

20Khi Rê-hu được 32 tuổi, ông sinh Sê-rúc. 21Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-hu còn sống thêm 207 năm và sinh con trai con gái.

22Khi Sê-rúc được 30 tuổi, ông sinh Na-cô. 23Sau khi sinh Na-cô, Sê-rúc còn sống thêm 200 năm và sinh con trai con gái.

24Khi Na-cô được 29 tuổi, ông sinh Tha-rê. 25Sau khi sinh Tha-rê, Na-cô còn sống thêm 119 năm và sinh con trai con gái.

26Khi Tha-rê được 70 tuổi, ông sinh Áp-ram, Na-cô, và Ha-ran.

Dòng Dõi của Tha-rê

27Đây là dòng dõi Tha-rê: Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô, và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. 28Ha-ran mất sớm tại quê hương (xứ U-rơ của người Canh-đê), khi Tha-rê hãy còn sống. 29Áp-ram và Na-cô cưới vợ. Vợ Áp-ram là Sa-rai; vợ Na-cô là Minh-ca, con gái Ha-ran. Em Minh-ca là Ích-ca. 30Sa-rai son sẻ, không có con.

31Tha-rê đem con trai là Áp-ram, con dâu Sa-rai (vợ của Áp-ram), và cháu nội là Lót (con trai Ha-ran) ra khỏi U-rơ của người Canh-đê, để đến xứ Ca-na-an. Khi đến xứ Ha-ran, họ định cư. 32Tha-rê thọ 205 tuổi và qua đời tại Ha-ran.