Ephesians 6 – KJV & HCB

King James Version

Ephesians 6:1-24

1Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 2Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 4And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. 5Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ; 6Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart; 7With good will doing service, as to the Lord, and not to men: 8Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. 9And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.

10Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might. 11Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. 12For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 13Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. 14Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; 15And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; 16Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. 17And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: 18Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; 19And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel, 20For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.

21But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things: 22Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.

23Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. 24Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.

Hausa Contemporary Bible

Afisawa 6:1-24

’Ya’ya da iyaye

1Ku ’ya’ya, ku yi biyayya ga iyayenku, gama ku na Ubangiji, abin da ya dace ku yi ke nan. 2Doka ta farko wadda aka haɗa da alkawari ita ce, “Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, 3don ka zauna lafiya, ka kuma yi tsawon rai a duniya.”6.3 M Sh 5.16

4Ku kuma iyaye, kada ku tsokane ’ya’yanku. Ku yi musu reno mai kyau. Ku koyar da su, ku kuma gargaɗe su game da Ubangiji.

Bayi da iyayengiji

5Ku bayi, ku yi biyayya ga iyayengijinku na duniya. Ku nuna musu halin bangirma, kuna kuma yin musu biyayya cikin dukan abu, da zuciya ɗaya kamar ga Kiristi kuke yi. 6Ku yi aiki sosai, ba don kawai ku gamshe su sa’ad da suke kallonku ba. Da yake ku bayin Kiristi ne, ku aikata nufin Allah da dukan zuciyarku. 7Ku yi aikinku da kyakkyawar niyya, sai ka ce ga Ubangiji kuke yi, ba mutane ba. 8Gama kun san cewa Ubangiji zai ba da lada ga kowa gwargwadon kowane aiki nagarin da ya yi, ko shi bawa ne, ko ’yantacce.

9Ku kuma masu bayi, dole ku bi da bayinku da kyau. Ku daina ba su tsoro. Ku tuna, ku da su, Maigida ɗaya kuke da shi a sama, kuma ba ya nuna bambanci.

Kayan yaƙi na Allah

10A ƙarshe, bari ƙarfin ikon Ubangiji yă ba ku ƙarfi. 11Ku yafa dukan kayan yaƙin da Allah yake bayarwa, don ku iya kāre kanku daga dabarun Shaiɗan. 12Gama ba da mutane da suke nama da jini ne muke yaƙi ba. Muna yaƙi ne da ikoki, da hukumomi, da masu mulkin duhu, da kuma a ikokin da suke cikin a sararin sama. 13Saboda haka sai ku yafa dukan kayan yaƙi na Allah, domin sa’ad da ranar mugun nan ta zo, ku iya yin tsayin daka, bayan kuma kuka gama kome, ku dāge. 14Saboda haka fa ku dāge, ku sa gaskiya tă zama ɗamararku, adalci yă zama sulkenku, 15shirin kai bisharar salama yă zama kamar takalmi a ƙafafunku. 16Ban da waɗannan kuma, ku ɗauki garkuwar bangaskiya, wadda za ku iya kashe dukan kibiyoyin wutar Mugun nan da ita. 17Ku kuma ɗauki hular kwano na ceto, da takobin Ruhu, wato, Maganar Allah.

18A koyaushe ku kasance kuna addu’a da roƙo ta wurin ikon Ruhu ba fasawa. A kan wannan manufa ku zauna a faɗake da matuƙar naci, kuna yin wa dukan mutanen Ubangiji addu’a. 19Ku kuma yi addu’a domina, don duk sa’ad da na buɗe bakina, in sami kalmomi babu tsoro, don in sanar da asirin bishara, 20wadda nake jakadanta cikin sarƙoƙi. Ku yi addu’a don in iya yin shelarta babu tsoro, yadda ya kamata in yi.

Gaisuwar ƙarshe

21Tikikus, ƙaunataccen ɗan’uwa da kuma amintaccen bawa cikin Ubangiji, zai faɗa muku kome, domin ku ma ku san yadda nake, da kuma abin da nake yi. 22Na aike shi gare ku musamman don wannan, domin ku san yadda muke, yă kuma ƙarfafa ku.

23’Yan’uwa, salama tare da ƙauna da kuma bangaskiya daga Allah Uba da Ubangiji Yesu Kiristi su kasance tare da ku.

24Alheri yă tabbata ga dukan masu ƙaunar Ubangiji Yesu Kiristi da ƙauna marar ƙarewa.