2 Timothy 2 – NIV & NTLR

New International Version

2 Timothy 2:1-26

The Appeal Renewed

1You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 3Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 4No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. 5Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules. 6The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. 7Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.

8Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, 9for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained. 10Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

11Here is a trustworthy saying:

If we died with him,

we will also live with him;

12if we endure,

we will also reign with him.

If we disown him,

he will also disown us;

13if we are faithless,

he remains faithful,

for he cannot disown himself.

Dealing With False Teachers

14Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen. 15Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 16Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. 17Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, 18who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. 19Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”

20In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. 21Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.

22Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. 23Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. 24And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 25Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, 26and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 2:1-26

1Așadar, tu, copilul meu, întărește‑te în harul care este în Cristos Isus. 2Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să‑i învețe pe alții. 3Ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Cristos Isus! 4Nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții, ca astfel să placă celui ce strânge o armată. 5Dacă cineva participă la competiție5 Pavel folosește, în cazul de față, un termen tehnic (athleo), ceea ce arată că era un foarte bun cunoscător al jocurilor sportive. Educat fiind într‑o școală în care se practicau și metodele de învățare grecești, se poate să fi practicat atletismul și luptele. Verbul athleo se referă la ansamblul de probe, lupte și teste fizice care erau parte din competiții., nu este încununat dacă nu participă după reguli. 6Fermierul care se ostenește trebuie să aibă primul parte din roade. 7Înțelege ce‑ți spun! Domnul îți va da pricepere în toate.

8Adu‑ți aminte de Isus Cristos, din sămânța lui David, Care a fost înviat dintre cei morți, potrivit cu Evanghelia mea, 9pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un răufăcător. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să ajungă la mântuirea care, împreună cu slava veșnică, este în Cristos Isus. 11Acest cuvânt este vrednic de încredere:

„Căci, dacă am murit împreună cu El,

vom și trăi împreună cu El.

12Dacă răbdăm,

vom și domni împreună cu El.

Dacă ne lepădăm de El,

și El Se va lepăda de noi.

13Dacă suntem necredincioși,

El rămâne credincios,

pentru că nu Se poate nega pe Sine.“

Un lucrător după voia lui Dumnezeu

14Amintește‑le aceste lucruri! Roagă‑i fierbinte14 Lit.: Mărturisește (fierbinte). Termenul diamartyromai este compus din verbul care înseamnă a mărturisi și un preverb care dă o valoare intensivă expresiei. Această expresie semnifică mai mult decât o rugăminte puternică. Dumnezeu Însuși va fi chemat ca martor la ceea ce Timotei este îndemnat de Pavel să le ceară cu tărie credincioșilor. Vezi și 4:1. înaintea lui Dumnezeu, să nu se certe cu privire la cuvinte, pentru că aceasta nu este de niciun folos, ci duce la pieirea celor ce ascultă. 15Străduiește‑te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat15 Gr.: dokimos, care, pe lângă sensul redat în text, înseamnă și: testat, aprobat., ca un lucrător care nu are de ce să‑i fie rușine, care explică drept Cuvântul adevărului. 16Evită vorbăriile goale și lumești, căci cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre neevlavie, 17iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. Dintre aceștia sunt și Hymenaios și Filetos, 18care s‑au abătut de la adevăr, spunând că învierea a avut deja loc18 Comentatorii au sugerat mai multe posibile variante ale acestei învățături false: (1) ea promova faptul că învierea a fost doar una spirituală, și nicidecum fizică; (2) ea învăța că învierea este obținerea vieții spirituale când omul își mărturisește credința; (3) ea sugera implicit că nu va fi nicio înviere viitoare a trupului; (4) cei ce promovau această erezie echivalau învierea cu ceea ce Pavel învăța despre moartea și învierea noastră spirituală împreună cu Cristos (vezi Rom. 6:1-11 și Col. 2:20–3:4); (5) ea învăța că singura „înviere“ pe care omul o poate obține este cunoașterea lucrurilor divine. și răsturnând astfel credința unora. 19Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne tare, având sigiliul aceasta: „Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui“19 Pavel citează din Num. 16:5 în versiunea LXX, singura diferență fiind aceea că LXX redă Dumnezeu în loc de Domnul. și „Oricine rostește Numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate.“19 Sursa din care citează Pavel rămâne necunoscută. Citatul se aseamănă într‑o mică măsură cu textul din Is. 52:11.

20Într‑o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de necinste. 21Așadar, dacă cineva se curățește de acestea21 Cu referire la cele menționate în v. 14-19., va fi un vas de cinste, sfințit și folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care‑L cheamă pe Domnul dintr‑o inimă curată. 23Evită controversele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri! 24Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să dea învățătură, îngăduitor, 25corectându‑i25 Sau: disciplinându‑i. cu blândețe pe cei ce se împotrivesc, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința și25 Lit.: spre. cunoașterea adevărului 26și își vor veni în fire, scăpând din capcana diavolului26 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator., în care au fost prinși ca să‑i facă voia.