King James Version

2 Samuel 9:1-13

1And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan’s sake? 2And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. 3And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may shew the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. 4And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lo-debar.

5¶ Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lo-debar. 6Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant!9.6 Mephibosheth: also called Merib-baal

7¶ And David said unto him, Fear not: for I will surely shew thee kindness for Jonathan thy father’s sake, and will restore thee all the land of Saul thy father; and thou shalt eat bread at my table continually. 8And he bowed himself, and said, What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?

9¶ Then the king called to Ziba, Saul’s servant, and said unto him, I have given unto thy master’s son all that pertained to Saul and to all his house. 10Thou therefore, and thy sons, and thy servants, shall till the land for him, and thou shalt bring in the fruits, that thy master’s son may have food to eat: but Mephibosheth thy master’s son shall eat bread alway at my table. Now Ziba had fifteen sons and twenty servants. 11Then said Ziba unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table, as one of the king’s sons. 12And Mephibosheth had a young son, whose name was Micha. And all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth. 13So Mephibosheth dwelt in Jerusalem: for he did eat continually at the king’s table; and was lame on both his feet.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 9:1-13

Si David ug si Mefiboshet

1Usa niana ka adlaw, nangutana si David, “May nahibilin pa ba sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan ug kaayo tungod ug alang kang Jonatan?” 2Gipatawag niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ziba, nga sulugoon sa pamilya ni Saul kaniadto. Pag-abot ni Ziba gipangutana siya ni David, “Ikaw ba si Ziba?” Mitubag siya, “Oo, sir.” 3Nangutana ang hari, “May nahibilin pa ba sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan sa kaayo sa Dios?” Mitubag siya sa hari, “Aduna pa, ang bakol nga anak nga lalaki ni Jonatan.” 4Nangutana ang hari, “Hain siya?” Mitubag si Ziba, “Atua siya sa Lo Debar, sa balay ni Makir nga anak ni Amiel.” 5Busa nagsugo si David nga kuhaon siya didto.

6Ang ngalan sa anak ni Jonatan mao si Mefiboshet ug apo siya ni Saul. Pag-abot niya didto kang David miyukbo siya sa pagtahod kaniya. Miingon si David, “Ikaw diay si Mefiboshet!” Mitubag siya, “Oo, sir.” 7Miingon si David kaniya, “Ayaw kahadlok, kay pakitaan ko gayod ikaw ug kaayo tungod ug alang sa imong amahan nga si Jonatan. Iuli ko kanimo ang tanang kayutaan sa imong lolo nga si Saul. Ug dili kay kana lang, kanunay ka nga mokaon uban kanako.” 8Miyukbo si Mefiboshet ug miingon, “Kinsa ba ako nga imong hatagan ug pagtagad nga sama niini? Sama lang ako sa patay nga iro.”

9Unya gipatawag sa hari si Ziba, nga sulugoon kaniadto ni Saul, ug giingnan, “Gihatag ko kang Mefiboshet, nga apo sa imong agalon nga si Saul, ang tanang kabtangan ni Saul ug sa iyang pamilya. 10Ikaw, ang imong mga anak, ug ang imong mga sulugoon ang mag-uma sa yuta alang kaniya, ug dad-on mo kaniya ang mga abot, aron may pagkaon ang iyang panimalay. Apan si Mefiboshet kanunay nga mokaon uban kanako.” (Si Ziba may 15 ka mga anak nga lalaki ug 20 ka mga sulugoon.)

11Miingon si Ziba sa hari, “Mahal nga Hari, tumanon ko ang bisan unsa nga imong isugo kanako nga imong sulugoon.” Sukad niadto, kanunay nang ikauban ni David si Mefiboshet sa pagpangaon ingon nga usa sa iyang mga anak.

12May anak si Mefiboshet nga lalaki nga ang ngalan si Mica. Ang tanang miyembro sa panimalay ni Ziba nahimong sulugoon ni Mefiboshet. 13Si Mefiboshet nga bakol didto na nagpuyo sa Jerusalem tungod kay kanunay nang ikauban ni Haring David sa pagpangaon.