King James Version

2 Samuel 8:1-18

1And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Metheg-ammah out of the hand of the Philistines.8.1 Metheg-ammah: or, the bridle of Ammah 2And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. And so the Moabites became David’s servants, and brought gifts.

3¶ David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates.8.3 Hadadezer: or, Hadarezer 4And David took from him a thousand chariots, and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen: and David houghed all the chariot horses, but reserved of them for an hundred chariots.8.4 from…: or, of his chariots 5And when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men. 6Then David put garrisons in Syria of Damascus: and the Syrians became servants to David, and brought gifts. And the LORD preserved David whithersoever he went. 7And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem. 8And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass.

9¶ When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer, 10Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass:8.10 Joram: also called, Hadoram8.10 salute…: Heb. ask him of peace8.10 had wars…: Heb. was a man of wars with8.10 brought…: Heb. in his hand were 11Which also king David did dedicate unto the LORD, with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued; 12Of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. 13And David gat him a name when he returned from smiting of the Syrians in the valley of salt, being eighteen thousand men.8.13 smiting: Heb. his smiting

14¶ And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became David’s servants. And the LORD preserved David whithersoever he went.

15And David reigned over all Israel; and David executed judgment and justice unto all his people. 16And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder;8.16 recorder: or, remembrancer, or, writer of chronicles 17And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were the priests; and Seraiah was the scribe;8.17 scribe: or, secretary 18And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites; and David’s sons were chief rulers.8.18 chief rulers: or, princes

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 8:1-18

Ang mga Kadaogan ni David

(1 Cro. 18:1-17)

1Human niadto, napildi ni David ang mga Filistihanon ug gisakop niya sila. Nailog niya gikan kanila ang Meteg Ama. 2Napildi usab ni David ang mga Moabihanon. Gipahigda niya sila sa yuta nga naglaray ug gisukod ug pisi. Ang masakop sa kada duha ka sukod sa pisi gipamatay ug ang masakop sa ikatulo ka sukod gitugotan nga mabuhi. Ang mga Moabihanon nga wala gipamatay nahimong mga ulipon ni David ug nagbayad silag buhis kaniya.

3Napildi usab ni David ang hari sa Zoba nga si Hadadezer nga anak ni Rehob, sa dihang milakaw si Hadadezer aron sa pagbawi sa yuta duol sa Suba sa Eufrates. 4Nailog nila ni David ang 1,000 niya ka mga karwahe, 7,000 ka mga tigkarwahe,8:4 1,000 niya ka mga karwahe, 7,000 ka mga tigkarwahe: Mao kini sa Septuagint (ug sa 1 Cro. 18:4); apan sa Hebreo, 1,700 ka mga tigkarwahe. ug 20,000 ka mga sundalo. Gipangpiangan nila ni David ang mga kabayo nga tigguyod sa mga karwahe gawas lang sa 100 nga ilang gibilin aron ilang gamiton.

5Sa dihang miabot ang mga Aramehanon8:5 Aramehanon: o, Syrianhon. Mao usab sa bersikulo 6. gikan sa Damascus aron sa pagtabang kang Hadadezer, gipamatay nila ni David ang 22,000 kanila. 6Unya nagpabutang si David ug mga kampo sa Damascus, ang dapit sa mga Aramehanon. Ug nahimo niya sila nga mga sakop ug nagbayad silag buhis kaniya. Gipadaog sa Ginoo si David sa iyang mga pagpakiggira bisan asa siya moadto. 7Gikuha ni David ang bulawan nga mga taming sa mga opisyal ni Hadadezer, ug gidala kini sa Jerusalem. 8Gikuha usab niya ang daghan kaayong mga bronsi gikan sa Beta8:8 Beta: Sa ubang mga kopya sa Septuagint (ug sa 1 Cro. 18:8), Teba. ug Berotai, nga mga lungsod nga sakop ni Hadadezer.

9Pagkadungog ni Toi nga hari sa Hamat nga gipildi ni David ang tibuok kasundalohan ni Hadadezer, 10gipaadto niya ang iyang anak nga si Joram kang Haring David aron sa pagpangumusta ug sa pagpahalipay kaniya tungod sa iyang pagpildi kang Hadadezer. (Kini si Toi ug si Hadadezer daan na nga managkaaway.) Nagdala si Joram ug mga regalong hinimo sa plata, bulawan, ug bronsi. 11Gihalad kini ni Haring David ngadto sa Ginoo, sama sa iyang gihimo sa mga plata ug bulawan nga iyang nailog gikan sa ubang mga nasod nga iyang napildi: 12Edom8:12 Edom: Mao kini sa Septuagint, sa Syriac, ug sa ubang mga kopya sa Hebreo. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Aram., Moab, Ammon, Filistia, ug Amalek. Gihalad usab niya ang mga nailog nila gikan kang Hadadezer nga hari sa Zoba, nga anak ni Rehob. 13Ug nahimo pa gayong bantogan si David human niya mapatay ang 18,000 ka mga Edomihanon didto sa kapatagan nga ginganlag Asin. 14Unya nagpabutang siyag mga kampo sa tibuok Edom, ug nahimo niyang sakop ang tanang mga Edomihanon. Gipadaog sa Ginoo si David sa iyang mga pagpakiggira bisan asa siya moadto.

Ang mga Opisyal ni David

15Naghari si David sa tibuok Israel, ug gihimo niya ang matarong ug husto alang sa tanan niyang katawhan. 16Ang nangulo sa iyang mga sundalo mao si Joab nga anak ni Zeruya. Ang nagadumala sa mga kasulatan sa gingharian mao si Jehoshafat nga anak ni Ahilud. 17Ang mga pangulong pari mao si Zadok nga anak ni Ahitub ug si Ahimelec nga anak ni Abiatar. Ang sekretaryo mao si Seraya. 18Ang pangulo sa mga badigard ni David nga mga Keretnon ug mga Peletnon mao si Benaya nga anak ni Jehoyada. Ug ang iyang mga magtatambag8:18 mga magtatambag: o, mga pari. mao ang iyang mga anak nga lalaki.