King James Version

2 Samuel 5:1-25

1Then came all the tribes of Israel to David unto Hebron, and spake, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh. 2Also in time past, when Saul was king over us, thou wast he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD said to thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be a captain over Israel. 3So all the elders of Israel came to the king to Hebron; and king David made a league with them in Hebron before the LORD: and they anointed David king over Israel.

4¶ David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years. 5In Hebron he reigned over Judah seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years over all Israel and Judah.

6¶ And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land: which spake unto David, saying, Except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither: thinking, David cannot come in hither.5.6 thinking…: or, saying David shall not, etc 7Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David. 8And David said on that day, Whosoever getteth up to the gutter, and smiteth the Jebusites, and the lame and the blind, that are hated of David’s soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, The blind and the lame shall not come into the house.5.8 Wherefore…: or, Because they had said, even the blind and the lame, He shall not 9So David dwelt in the fort, and called it the city of David. And David built round about from Millo and inward. 10And David went on, and grew great, and the LORD God of hosts was with him.5.10 went…: Heb. went, going and growing

11¶ And Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and carpenters, and masons: and they built David an house.5.11 masons: Heb. hewers of the stone of the wall 12And David perceived that the LORD had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for his people Israel’s sake.

13¶ And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David. 14And these be the names of those that were born unto him in Jerusalem; Shammua, and Shobab, and Nathan, and Solomon, 15Ibhar also, and Elishua, and Nepheg, and Japhia, 16And Elishama, and Eliada, and Eliphalet.

17¶ But when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines came up to seek David; and David heard of it, and went down to the hold. 18The Philistines also came and spread themselves in the valley of Rephaim. 19And David enquired of the LORD, saying, Shall I go up to the Philistines? wilt thou deliver them into mine hand? And the LORD said unto David, Go up: for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. 20And David came to Baal-perazim, and David smote them there, and said, The LORD hath broken forth upon mine enemies before me, as the breach of waters. Therefore he called the name of that place Baal-perazim.5.20 Baal-perazim: that is, the plain of breaches 21And there they left their images, and David and his men burned them.5.21 burned…: or, took them away

22¶ And the Philistines came up yet again, and spread themselves in the valley of Rephaim. 23And when David enquired of the LORD, he said, Thou shalt not go up; but fetch a compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees. 24And let it be, when thou hearest the sound of a going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself: for then shall the LORD go out before thee, to smite the host of the Philistines. 25And David did so, as the LORD had commanded him; and smote the Philistines from Geba until thou come to Gazer.5.25 Geba: also called, Gibeon

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 5:1-25

Si David Nahimong Hari sa Israel

(1 Cro. 11:1-9)

1Nangadto ang tanang tribo sa Israel kang David didto sa Hebron ug miingon, “Mga kadugo mo kami. 2Sukad pa kaniadto, bisan sa dihang si Saul pa ang among hari, ikaw na ang nangulo sa mga Israelinhon sa pagpakiggira. Ug nagaingon ang Ginoo kanimo, ‘Atimanon mo ang akong katawhan nga mga Israelinhon sama sa pag-atiman sa usa ka magbalantay sa iyang mga karnero. Ikaw ang mahimo nilang pangulo.’ ”

3Busa didto sa Hebron, naghimo si David ug kasabotan uban sa mga tigdumala sa Israel sa presensya sa Ginoo, ug gidihogan nila ug lana ang ulo ni David sa pagpaila nga siya na ang hari sa Israel. 4Nagaedad si David ug 30 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari, ug naghari siya sulod sa 40 ka tuig. 5Pito ka tuig ug unom ka bulan siyang naghari sa Juda sa dihang didto siya sa Hebron, ug 33 ka tuig siyang naghari sa tibuok Israel ug Juda sa dihang didto siya sa Jerusalem.

Ang Pag-ilog ni David sa Jerusalem

6Usa ka higayon, miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Jerusalem sa pagsulong sa mga Jebusihanon nga nagpuyo didto. Miingon ang mga Jebusihanon kang David, “Dili gayod kamo makasulod dinhi sa Jerusalem! Bisan ang mga buta ug mga bakol makababag sa inyong pagsulod.” Mao kadto ang ilang giingon kay abi nila ug dili gayod makasulod sila si David. 7Apan nailog gihapon nila ni David ang kuta sa Zion, nga gitawag usab nga Lungsod ni David.

8Nianang adlawa, sa wala pa masulod ni David ang Jerusalem, miingon siya sa iyang mga tawo, “Didto kamo agi sa imbornal sa tubig aron makasulod kamo sa Jerusalem ug mapildi ninyo kanang mga bakol ug mga buta nga mga Jebusihanon. Kaaway ko gayod sila!5:8 Kaaway ko gayod sila: o, Kontra nila ako.” Mao kana nga may panultihon nga nagaingon, “Dili makasulod ang mga buta ug mga bakol sa balay sa Ginoo.”

9Human nailog ni David ang kuta, didto siya mipuyo. Ug gitawag niya kini nga Lungsod ni David. Gipadugangan niya ug paril ang palibot niini gikan sa mubong bahin sa lungsod.5:9 mubong bahin sa lungsod: sa Hebreo, Millo. Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. 10Misamot ang pagkagamhanan ni David, tungod kay gitabangan siya sa Ginoong Dios nga Makagagahom.

11Unya si Hiram nga hari sa Tyre nagpadalag mga mensahero ngadto kang David uban sa mga panday ug mga mason, apil ang mga kahoyng sedro, aron tukoran si David ug palasyo. 12Ug nasabtan ni David nga ang Ginoo ang nagpahiluna kaniya ingon nga hari sa Israel, ug nagpauswag sa iyang gingharian alang sa iyang katawhan nga mga Israelinhon.

13Human mibalhin si David sa Jerusalem gikan sa Hebron, nangasawa pa gayod siyag daghang mga babaye; ang uban kanila iyang mga sulugoon, ug midaghan usab ang iyang mga anak. 14Mao kini ang mga ngalan sa iyang mga anak nga lalaki nga natawo sa Jerusalem: Shamua, Shobab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16Elishama, Eliada, ug Elifelet.

Gipildi ni David ang mga Filistihanon

(1 Cro. 14:8-17)

17Sa dihang nabalitaan sa mga Filistihanon nga si David ang gipili nga hari sa Israel, gitigom nila ang ilang tibuok kasundalohan aron sa pagdakop kaniya. Apan nabalitaan kadto ni David, busa miadto siya sa kuta. 18Karon, nagkampo ang mga Filistihanon sa Kapatagan sa Refaim. 19Busa nangutana si David sa Ginoo, “Sulongon ba namo ang mga Filistihanon? Itugyan mo ba sila kanamo?” Mitubag ang Ginoo kaniya, “Oo, lakaw kamo, kay tugyan ko gayod sila kaninyo.”

20Busa miadto sila si David sa Baal Perazim, ug didto gipildi nila ang mga Filistihanon. Unya miingon si David, “Gilaglag sa Ginoo ang akong mga kaaway nga daw gibanlas sila sa bul-og sa baha, ug nakita ko gayod kini.” Mao kini ang hinungdan kon nganong gitawag kadtong dapita nga Baal Perazim.5:20 Baal Perazim: Ang buot ipasabot, ang Ginoo nga misulong. 21Gibiyaan sa mga Filistihanon ang ilang mga dios-dios didto, ug gidala kini ni David ug sa iyang mga tawo.

22Namalik ang mga Filistihanon ug nagkampo sa Kapatagan sa Refaim. 23Busa nangutana pag-usab si David sa Ginoo, ug mitubag ang Ginoo, “Ayaw kamog diretso ug sulong kanila. Libot kamo ug didto ninyo sila atakiha atbang sa mga kahoy nga balsam. 24Inigkadungog ninyo sa kasaba nga daw pagmartsa sa mga sundalo ibabaw sa mga kahoy nga balsam, sulong dayon kamo kay mao kana ang timailhan nga nagauna na ako kaninyo sa pagsulong sa mga Filistihanon.” 25Busa gituman ni David ang gisugo sa Ginoo kaniya, ug gipamatay nila ang mga Filistihanon gikan sa Geba5:25 Geba: Mao kini sa Hebreo; apan sa Septuagint, Gibeon. hangtod sa Gezer.