King James Version

2 Samuel 23:1-39

1Now these be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said, 2The Spirit of the LORD spake by me, and his word was in my tongue. 3The God of Israel said, the Rock of Israel spake to me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God.23.3 He…: or, Be thou ruler, etc 4And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. 5Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation, and all my desire, although he make it not to grow.

6¶ But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands: 7But the man that shall touch them must be fenced with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in the same place.23.7 fenced: Heb. filled

8¶ These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.23.8 The Tachmonite…: or, Joshebbassebet the Tachmonite, head of the three23.8 whom he…: Heb. slain23.8 1ch 11:11 he lift…: from whom he…: Heb. slain 9And after him was Eleazar the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away: 10He arose, and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword: and the LORD wrought a great victory that day; and the people returned after him only to spoil. 11And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentiles: and the people fled from the Philistines.23.11 into…: or, for foraging 12But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines: and the LORD wrought a great victory. 13And three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim.23.13 three…: or, the three captains over the thirty 14And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Beth-lehem. 15And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Beth-lehem, which is by the gate! 16And the three mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Beth-lehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto the LORD. 17And he said, Be it far from me, O LORD, that I should do this: is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? therefore he would not drink it. These things did these three mighty men. 18And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three.23.18 and slew them: Heb. slain 19Was he not most honourable of three? therefore he was their captain: howbeit he attained not unto the first three. 20And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man, of Kabzeel, who had done many acts, he slew two lionlike men of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow:23.20 who…: Heb. great of acts23.20 lionlike…: Heb. lion of God 21And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian’s hand, and slew him with his own spear.23.21 a goodly…: Heb. a man of countenance, or, sight: also called, a man of great stature 22These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among three mighty men. 23He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. And David set him over his guard.23.23 more…: or, honourable among the thirty23.23 guard: or, council: Heb. at his command 24Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Beth-lehem, 25Shammah the Harodite, Elika the Harodite, 26Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite, 27Abiezer the Anethothite, Mebunnai the Hushathite, 28Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite, 29Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin, 30Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash,23.30 brooks: or, valleys 31Abi-albon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite, 32Eliahba the Shaalbonite, of the sons of Jashen, Jonathan, 33Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite, 34Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maachathite, Eliam the son of Ahithophel the Gilonite, 35Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite, 36Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite, 37Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah, 38Ira an Ithrite, Gareb an Ithrite, 39Uriah the Hittite: thirty and seven in all.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 23:1-39

Ang Kataposang mga Pulong ni David

1Si David nga anak ni Jesse gihimong bantogan sa Labing Halangdong Dios. Gipili siya sa Dios ni Jacob nga mahimong hari, ug siya ang nagsulat sa maanindot nga mga awit sa taga-Israel. Mao kini ang kataposan niyang mga pulong:

2“Nagsulti ang Espiritu sa Ginoo pinaagi kanako;

ang iyang mga pulong anaa sa akong baba.

3Miingon kanako ang Dios, ang salipdanan nga bato sa Israel:

‘Ang tawong nagadumala nga matarong ug may kahadlok sa Dios,

4sama siya sa kahayag sa adlaw nga nagasidlak kon buntag nga walay panganod,

nga mopasidlak sa mga sagbot nga giulanan!’

5Ingon gayod niana ang akong pamilya23:5 pamilya: o, pagdumala. sa panan-aw sa Dios,

kay naghimo siyag kasabotan nga walay kataposan uban kanako.

Kini nga kasabotan maayo ang pagkahan-ay ug dili mausab.

Busa sigurado ako nga luwason ako kanunay sa Dios

ug ihatag niya kanako ang tanan kong gipangandoy.

6-7Apan ang daotang mga tawo sama sa tunokon nga mga sagbot nga angay ilabay.

Dili sila maibot pinaagi sa kamot lang kondili kinahanglan pa nga mogamit ug puthaw o kahoy.

Ug sunogon sila sa dapit mismo nga ilang nahimutangan.”

Ang Maisog nga mga Tawo ni David

(1 Cro. 11:10-41)

8Mao kini ang maisog nga mga tawo ni David:

Si Josheb Bashebet nga taga-Takemon, nga mao ang nagapangulo sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David. Sa usa lang ka gira, nakapatay siyag 800 ka mga tawo pinaagi sa iyang bangkaw.

9Ang sunod kaniya mao si Eleazar nga anak ni Dodai nga kaliwat ni Ahoa, nga usa usab sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David. Usa siya sa mga kauban ni David nga mihagit sa mga Filistihanon nga nagtigom sa Pas Damim23:9 sa Pas Damim: sa Hebreo, didto. Tan-awa sa 1 Cro. 11:13. aron sa pagpakiggira. Nangikyas ang mga Israelinhon, 10apan siya nagpabilin ug gipamatay niya ang mga Filistihanon hangtod nga gikapoy ang iyang kamot ug namikog kini nga daw dili na makabuhi sa espada. Gipadaog sila sa Ginoo niadtong adlawa. Ang nangikyas nga mga Israelinhon namalik didto kang Eleazar aron pagkuha na lang sa mga armas sa mga nangamatay.

11Ang sunod mao si Shama nga anak ni Agee nga taga-Harar. Usa ka higayon, nagtigom ang mga Filistihanon sa Lehi, ug gisulong nila ang mga Israelinhon dapit sa uma nga puno sa balatong. Nangikyas ang mga Israelinhon, 12apan si Shama nagpabilin taliwala sa uma ug iya kining gipanalipdan. Gipatay niya ang mga Filistihanon ug gipadaog sila sa Ginoo niadtong adlawa.

13Usa ka higayon sa panahon sa ting-ani, miadto kang David ang tulo niya ka tawo didto sa langub sa Adulam. Kining tulo ka tawo miyembro sa 30 ka maisog nga mga tawo ni David. Nagkampo ang mga Filistihanon sa Kapatagan sa Refaim 14ug nailog nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa kuta, 15giuhaw siya. Miingon siya, “Maayo unta kon may mokuha alang kanako ug tubig nga mainom didto sa atabay duol sa pultahan sa Betlehem.” 16Busa hilom nga misulod kadtong tulo ka maisog nga mga tawo sa kampo sa mga Filistihanon sa Betlehem, ug mikuha ug tubig gikan sa atabay ug gidala kang David. Apan wala moinom si David, iya hinuon kining giyabo ingon nga halad sa Ginoo. 17Miingon siya, “Ginoo, dili ko gayod kini mainom tungod kay sama kini kamahal sa dugo sa mga tawo nga misugal sa ilang kinabuhi aron lang sa pagkuha niini.” Busa wala gayod moinom si David.

Mao kadto ang gipanghimo sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David.

18Si Abishai nga igsoon ni Joab, nga anak ni Zeruya mao ang pangulo sa 3023:18 30: Mao kini sa Syriac ug sa ubang mga kopya sa Hebreo. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, tulo. ka maisog nga mga tawo ni David. Nakapatay siya ug 300 ka mga Filistihanon pinaagi sa iyang bangkaw. Busa nahimo siyang bantogan sama sa tulo ka maisog nga mga tawo. 19Ug tungod kay mas bantogan siya kay sa 30,23:19 30: Mao kini sa Syriac; apan sa Hebreo, tulo. nahimo siyang ilang komander, apan dili siya kauban niadtong tulo ka maisog.

20May usa pa ka maisog nga tawo nga ginganlan ug Benaya. Taga-Kabsel siya, ug ang iyang amahan si Jehoyada. Nakahimo siya ug pinasahi nga mga buhat, apil na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga sundalo sa Moab. Sa usa usab ka higayon, gigukod niya ang usa ka liyon. Bisan nagasnow ug danlog, nanaog siya sa bangag ug gipatay niya ang liyon. 21Sa lain usab nga higayon, gipatay niya ang usa ka Ehiptohanon nga labihan kadako. Ang armas sa Ehiptohanon bangkaw, apan ang iyang armas bunal lang. Giilog niya ang bangkaw sa Ehiptohanon ug maoy gipatay niya sa Ehiptohanon. 22Mao kadto ang mga binuhatan ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nahimo usab siyang sama kabantugan niadtong tulo ka maisog nga mga sakop ni David, 23apan dili siya usa kanila. Nahimo siyang mas bantogan kay sa iyang 30 ka mga kauban, ug gihimo siya ni David nga pangulo sa iyang mga personal nga guwardya.

24Mao kini sila ang ubang mga miyembro sa 30 ka kinaisogan nga mga tawo ni David:

si Asahel nga igsoon ni Joab;

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem;

25si Shama ug si Elika nga mga taga-Harod;

26si Helez nga taga-Palti;

si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa;

27si Abiezer nga taga-Anatot;

si Mebunai23:27 Mebunai: o, Sibecai. nga taga-Husha;

28si Zalmon nga taga-Ahoa;

si Maharai nga taga-Netofa;

29si Heleb23:29 Heleb: o, Heled. nga anak ni Baana nga taga-Netofa;

si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sa Benjamin;

30si Benaya nga taga-Piraton;

si Hidai nga nagapuyo sa mga lugut sa Gaash;

31si Abi Albon nga taga-Araba;

si Azmavet nga taga-Bahurim;

32si Eliaba nga taga-Shaalbon;

ang mga anak ni Jashen;

33si Jonatan nga anak ni Shama23:33 si Jonatan nga anak ni Shama: o, si Jonatan, si Shama. nga taga-Harar;

si Ahiam nga anak ni Sharar nga taga-Harar;

34si Elifelet nga anak ni Ahasbai nga taga-Maaca;

si Eliam nga anak ni Ahitofel nga taga-Gilo;

35si Hezro nga taga-Carmel;

si Paarai nga taga-Arba;

36si Igal nga anak ni Natan nga taga-Zoba;

ang anak ni Hagadi;23:36 anak ni Hagadi: o, Bani nga taga-Gad.

37si Zelek nga taga-Ammon;

si Naharai nga taga-Beerot, nga maoy tigdala sa armas ni Joab nga anak ni Zeruya;

38si Ira ug si Gareb nga mga taga-Jatir;23:38 taga-Jatir: o, kaliwat ni Itra.

39ug si Uria nga Hitihanon.

37 silang tanan.