King James Version

2 Samuel 2:1-32

1And it came to pass after this, that David enquired of the LORD, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah? And the LORD said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And he said, Unto Hebron. 2So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal’s wife the Carmelite. 3And his men that were with him did David bring up, every man with his household: and they dwelt in the cities of Hebron. 4And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, That the men of Jabesh-gilead were they that buried Saul.

5¶ And David sent messengers unto the men of Jabesh-gilead, and said unto them, Blessed be ye of the LORD, that ye have shewed this kindness unto your lord, even unto Saul, and have buried him. 6And now the LORD shew kindness and truth unto you: and I also will requite you this kindness, because ye have done this thing. 7Therefore now let your hands be strengthened, and be ye valiant: for your master Saul is dead, and also the house of Judah have anointed me king over them.2.7 be ye…: Heb. be ye the sons of valour

8¶ But Abner the son of Ner, captain of Saul’s host, took Ish-bosheth the son of Saul, and brought him over to Mahanaim;2.8 Saul’s host: Heb. the host which was Saul’s2.8 Ish-bosheth: or, Esh-baal 9And made him king over Gilead, and over the Ashurites, and over Jezreel, and over Ephraim, and over Benjamin, and over all Israel. 10Ish-bosheth Saul’s son was forty years old when he began to reign over Israel, and reigned two years. But the house of Judah followed David. 11And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was seven years and six months.2.11 time: Heb. number of days

12¶ And Abner the son of Ner, and the servants of Ish-bosheth the son of Saul, went out from Mahanaim to Gibeon. 13And Joab the son of Zeruiah, and the servants of David, went out, and met together by the pool of Gibeon: and they sat down, the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool.2.13 together: Heb. them together 14And Abner said to Joab, Let the young men now arise, and play before us. And Joab said, Let them arise. 15Then there arose and went over by number twelve of Benjamin, which pertained to Ish-bosheth the son of Saul, and twelve of the servants of David. 16And they caught every one his fellow by the head, and thrust his sword in his fellow’s side; so they fell down together: wherefore that place was called Helkath-hazzurim, which is in Gibeon.2.16 Helkath-hazzurim: that is, The field of strong men 17And there was a very sore battle that day; and Abner was beaten, and the men of Israel, before the servants of David.

18¶ And there were three sons of Zeruiah there, Joab, and Abishai, and Asahel: and Asahel was as light of foot as a wild roe.2.18 of foot: Heb. of his feet2.18 as a wild…: Heb. as one of the roes that is in the field 19And Asahel pursued after Abner; and in going he turned not to the right hand nor to the left from following Abner.2.19 from…: Heb. from after Abner 20Then Abner looked behind him, and said, Art thou Asahel? And he answered, I am. 21And Abner said to him, Turn thee aside to thy right hand or to thy left, and lay thee hold on one of the young men, and take thee his armour. But Asahel would not turn aside from following of him.2.21 armour: or, spoil 22And Abner said again to Asahel, Turn thee aside from following me: wherefore should I smite thee to the ground? how then should I hold up my face to Joab thy brother? 23Howbeit he refused to turn aside: wherefore Abner with the hinder end of the spear smote him under the fifth rib, that the spear came out behind him; and he fell down there, and died in the same place: and it came to pass, that as many as came to the place where Asahel fell down and died stood still. 24Joab also and Abishai pursued after Abner: and the sun went down when they were come to the hill of Ammah, that lieth before Giah by the way of the wilderness of Gibeon.

25¶ And the children of Benjamin gathered themselves together after Abner, and became one troop, and stood on the top of an hill. 26Then Abner called to Joab, and said, Shall the sword devour for ever? knowest thou not that it will be bitterness in the latter end? how long shall it be then, ere thou bid the people return from following their brethren? 27And Joab said, As God liveth, unless thou hadst spoken, surely then in the morning the people had gone up every one from following his brother.2.27 in the…: Heb. from the morning2.27 gone…: or, gone away 28So Joab blew a trumpet, and all the people stood still, and pursued after Israel no more, neither fought they any more. 29And Abner and his men walked all that night through the plain, and passed over Jordan, and went through all Bithron, and they came to Mahanaim. 30And Joab returned from following Abner: and when he had gathered all the people together, there lacked of David’s servants nineteen men and Asahel. 31But the servants of David had smitten of Benjamin, and of Abner’s men, so that three hundred and threescore men died.

32¶ And they took up Asahel, and buried him in the sepulchre of his father, which was in Beth-lehem. And Joab and his men went all night, and they came to Hebron at break of day.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 2:1-32

Si David Gihimong Hari sa Juda

1Human niadto, nangutana si David sa Ginoo, “Motungas ba ako sa usa sa mga lungsod sa Juda?” Mitubag ang Ginoo, “Oo.” Nangutana si David, “Asa dapit?” Mitubag ang Ginoo, “Sa Hebron.” 2Busa mitungas didto si David uban sa iyang duha ka asawa nga si Ahinoam nga taga-Jezreel ug si Abigail nga asawa kanhi ni Nabal nga taga-Carmel. 3Giuban usab ni David ang iyang mga tawo apil ang ilang mga pamilya, ug namuyo sila sa Hebron ug sa mga lungsod sa libot niini. 4Unya, miadto sa Hebron ang mga pangulo sa Juda ug gidihogan nila si David sa pagpaila nga siya na ang hari sa Juda.

Sa dihang gisultihan nila si David nga ang mga taga-Jabes Gilead ang naglubong kang Saul, 5nagpadala si David ug mga mensahero ngadto sa taga-Jabes Gilead sa pagsulti niini kanila, “Hinaut nga panalanginan kamo sa Ginoo tungod sa kaayo nga inyong gipakita ngadto kang Saul nga inyong agalon pinaagi sa paglubong kaniya. 6Hinaut nga ipakita sa Ginoo ang iyang kaayo ug pagkamatinumanon diha kaninyo, ug ipakita ko usab ang akong kaayo kaninyo tungod sa inyong gihimo. 7Pagmalig-on ug pagmaisogon kamo bisan patay na si Saul nga inyong agalon. Ako ang gipili sa mga taga-Juda ingon nga ilang hari.”

Nagaaway ang mga Pamilya ni David ug ni Saul

8Unya, si Abner nga komander sa mga sundalo ni Saul, nga anak ni Ner, miadto sa Mahanaim uban si Ishboshet nga anak ni Saul. 9Didto giproklamar ni Abner si Ishboshet nga hari sa tibuok Israel, apil na dinhi ang mga dapit sa Gilead, Ashuri, Jezreel, Efraim, Benjamin. 10Nagaedad si Ishboshet ug 40 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari sa Israel, ug naghari siya sulod sa duha ka tuig. Apan si David ang giila nga hari sa mga taga-Juda. 11Ug naghari si David sa Juda sulod sa pito ka tuig ug unom ka bulan. Didto siya magpuyo sa Hebron.

12Usa niana ka higayon, migikan si Abner sa Mahanaim aron pag-adto sa Gibeon uban sa mga tawo ni Ishboshet. 13Gitagbo sila ni Joab nga anak ni Zeruya ug sa mga tawo ni David didto sa bangag nga pundohanan ug tubig sa Gibeon. Nanglingkod ang grupo ni Abner sa usa ka bahin sa pundohanan ug tubig ug ang grupo ni Joab didto usab sa atbang. 14Unya miingon si Abner kang Joab, “Pasangkaon nato sa atong atubangan ang pipila nato ka maayong mga sundalo.” Misugot si Joab, 15ug nanindog sa pagpakig-away ang 12 ka tawo ni Ishboshet nga gikan sa tribo ni Benjamin ug ang 12 usab ka tawo ni David. 16Ug naggunitay ang matag usa sa ulo sa ilang kaaway ug nagdinunggabay sa isigka-kilid, ug nangamatay silang tanan. Busa gitawag kadtong dapita sa Gibeon ug Helkat Hazurim.2:16 Helkat Hazurim: Ang buot ipasabot, dapit diin may nagaaway pinaagi sa espada. 17Unya naggira ang duha ka grupo sa hilabihan gayod. Ug niadtong adlawa napildi si Abner ug ang mga tawo sa Israel sa mga tawo ni David.

18-19Didto niadtong higayona ang tulo ka anak ni Zeruya nga si Joab, Abishai, ug Asahel. Kini si Asahel sama kakusog modagan sa mananap nga usa, ug wala siyay lingi-lingi nga migukod kang Abner. 20Sa dihang milingi si Abner, nakita niya si Asahel ug miingon, “Ikaw ba kana Asahel?” Mitubag si Asahel, “Oo.” 21Miingon si Abner kaniya, “Ayaw na akog gukda. Dakpa na lang ang usa sa mga sundalo ug kuhaa ang iyang mga gamit.” Apan wala gayod miundang si Asahel sa paggukod kaniya.

22Miingon pag-usab si Abner kang Asahel, “Ayaw na akog gukda! Ayaw ako pugsa sa pagpatay kanimo. Unsa pa may nawong nga akong ikaatubang sa imong igsoon nga si Joab kon mapatay ko ikaw?” 23Apan wala gayod miundang si Asahel sa paggukod kaniya, busa giduslak siya ni Abner sa pulohan sa iyang bangkaw ug milapos kini sa iyang likod. Natumba siya ug namatay. Ug ang mga tawo nga makaagi niadtong dapita manghunong.

24Sa dihang nahibaloan ni Joab ug ni Abishai ang nahitabo, gigukod nila si Abner. Nagasalop na ang adlaw sa dihang nakaabot sila sa bungtod sa Ama duol sa Gia, sa dalan paingon sa kamingawan sa Gibeon. 25Mipaluyo kang Abner ang mga sundalo nga gikan sa tribo ni Benjamin ug nagtigom sila didto sa ibabaw sa bungtod aron sa pagpangandam sa pagpakiggira. 26Misinggit si Abner kang Joab, “Magpinatyanay na lang ba kita hangtod sa hangtod? Wala ka ba maghunahuna nga ang sangpotan niini mao ang pagdinumtanay? Kanus-a mo man paundangon ang imong mga tawo sa paggukod sa ilang mga kadugo?”

27Unya mitubag si Joab, “Ipanumpa ko atubangan sa buhi nga Dios, nga kon wala ka mosulti niini, magpadayon sa paggukod kaninyo ang akong mga tawo hangtod mabuntag.” 28Busa gipatingog ni Joab ang budyong ug miundang ang tanan niyang mga tawo sa paggukod sa mga taga-Israel, ug naundang ang gira. 29Tibuok gabii nga nagbaklay si Abner ug ang iyang mga tawo agi sa Kapatagan sa Jordan.2:29 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. Unya mitabok sila sa Suba sa Jordan ug nagpadayon sa paglakaw sa tibuok buntag hangtod nakaabot sila sa Mahanaim.

30Miundang si Joab sa paggukod kang Abner, ug mipauli siya uban sa iyang mga tawo. Sa dihang gitigom niya sila, nasayran niya nga gawas kang Asahel, may 19 pa nga namatay kanila. 31Apan 360 ang ilang napatay sa mga tawo ni Abner, ug tanan gikan sa tribo ni Benjamin. 32Gikuha nila ni Joab ang patayng lawas ni Asahel ug gilubong sa lubnganan sa amahan niini didto sa Betlehem. Unya tibuok gabii silang nagbaklay, ug nakaabot sila sa Hebron sa pagkabuntag.