King James Version

2 Samuel 17:1-29

1Moreover Ahithophel said unto Absalom, Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night: 2And I will come upon him while he is weary and weak handed, and will make him afraid: and all the people that are with him shall flee; and I will smite the king only: 3And I will bring back all the people unto thee: the man whom thou seekest is as if all returned: so all the people shall be in peace. 4And the saying pleased Absalom well, and all the elders of Israel.17.4 pleased…: Heb. was right in the eyes of, etc 5Then said Absalom, Call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he saith.17.5 what…: Heb. what is in his mouth 6And when Hushai was come to Absalom, Absalom spake unto him, saying, Ahithophel hath spoken after this manner: shall we do after his saying? if not; speak thou.17.6 his saying: Heb. his word 7And Hushai said unto Absalom, The counsel that Ahithophel hath given is not good at this time.17.7 given: Heb. counselled 8For, said Hushai, thou knowest thy father and his men, that they be mighty men, and they be chafed in their minds, as a bear robbed of her whelps in the field: and thy father is a man of war, and will not lodge with the people.17.8 chafed…: Heb. bitter of soul 9Behold, he is hid now in some pit, or in some other place: and it will come to pass, when some of them be overthrown at the first, that whosoever heareth it will say, There is a slaughter among the people that follow Absalom.17.9 overthrown: Heb. fallen 10And he also that is valiant, whose heart is as the heart of a lion, shall utterly melt: for all Israel knoweth that thy father is a mighty man, and they which be with him are valiant men. 11Therefore I counsel that all Israel be generally gathered unto thee, from Dan even to Beer-sheba, as the sand that is by the sea for multitude; and that thou go to battle in thine own person.17.11 that thou…: Heb. that thy face, or, presence go, etc 12So shall we come upon him in some place where he shall be found, and we will light upon him as the dew falleth on the ground: and of him and of all the men that are with him there shall not be left so much as one. 13Moreover, if he be gotten into a city, then shall all Israel bring ropes to that city, and we will draw it into the river, until there be not one small stone found there. 14And Absalom and all the men of Israel said, The counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel. For the LORD had appointed to defeat the good counsel of Ahithophel, to the intent that the LORD might bring evil upon Absalom.17.14 appointed: Heb. commanded

15¶ Then said Hushai unto Zadok and to Abiathar the priests, Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counselled. 16Now therefore send quickly, and tell David, saying, Lodge not this night in the plains of the wilderness, but speedily pass over; lest the king be swallowed up, and all the people that are with him. 17Now Jonathan and Ahimaaz stayed by En-rogel; for they might not be seen to come into the city: and a wench went and told them; and they went and told king David. 18Nevertheless a lad saw them, and told Absalom: but they went both of them away quickly, and came to a man’s house in Bahurim, which had a well in his court; whither they went down. 19And the woman took and spread a covering over the well’s mouth, and spread ground corn thereon; and the thing was not known. 20And when Absalom’s servants came to the woman to the house, they said, Where is Ahimaaz and Jonathan? And the woman said unto them, They be gone over the brook of water. And when they had sought and could not find them, they returned to Jerusalem. 21And it came to pass, after they were departed, that they came up out of the well, and went and told king David, and said unto David, Arise, and pass quickly over the water: for thus hath Ahithophel counselled against you.

22Then David arose, and all the people that were with him, and they passed over Jordan: by the morning light there lacked not one of them that was not gone over Jordan.

23¶ And when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass, and arose, and gat him home to his house, to his city, and put his household in order, and hanged himself, and died, and was buried in the sepulchre of his father.17.23 followed: Heb. done17.23 put his…: Heb. gave charge concerning his house 24Then David came to Mahanaim. And Absalom passed over Jordan, he and all the men of Israel with him.

25¶ And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab: which Amasa was a man’s son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab’s mother.17.25 Ithra an Israelite: or, Jether an Ishmaelite17.25 Abigail: Heb. Abigal17.25 Nahash: or, Jesse 26So Israel and Absalom pitched in the land of Gilead.

27¶ And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lo-debar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim, 28Brought beds, and basons, and earthen vessels, and wheat, and barley, and flour, and parched corn, and beans, and lentiles, and parched pulse,17.28 basons: or, cups 29And honey, and butter, and sheep, and cheese of kine, for David, and for the people that were with him, to eat: for they said, The people is hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 17:1-29

1Unya miingon si Ahitofel kang Absalom, “Tugoti ako nga magpili17:1 Tugoti ako nga magpili: o, Magapili ako. ug 12,000 ka mga tawo aron sa pagpangita kang David karong gabii. 2Sulongon namo siya samtang gikapoy siya ug giluyahan. Mataranta siya ug mangikyas ang tanan niyang mga tawo. Si David lang ang akong patyon, 3ug pabalikon ko kanimo ang tanan niyang tawo sama sa asawa nga mibalik sa iyang bana.17:3 sama sa asawa nga mibalik sa iyang bana: Mao kini sa Septuagint, apan sa Hebreo dili klaro. Kon si David lang ang patyon, ang iyang mga tawo dili na magpakiggira pa.” 4Nagustohan ni Absalom ug sa tanang tigdumala sa Israel ang maong plano.

5Apan miingon si Absalom, “Tawgon usab nato si Hushai nga Arkanhon, aron madunggan ta usab kon unsay iyang ikasulti.” 6Busa sa dihang miabot si Hushai gisugilon kaniya ni Absalom ang gitambag ni Ahitofel. Unya miingon si Absalom, “Himuon ba nato ang iyang giingon? Kon dili, unsa may imong ikasulti?” 7Mitubag si Hushai kang Absalom, “Sa pagkakaron, ang gitambag ni Ahitofel dili maayo. 8Nakaila ka sa imong amahan ug sa iyang mga tawo; mga maisog sila nga sundalo ug bangis sama sa mananap nga oso17:8 oso: sa English, bear. nga giilogan ug mga anak. Gawas pa niana, ang imong amahan hanas sa pagpakig-away, ug dili siya makig-uban ug katulog sa iyang mga tawo. 9Tingali niining higayona nagatago siya sa langub o sa uban nga mga dapit. Kon maunhan ka niya sa pag-asdang ug may mangamatay sa imong mga sundalo, ang makadungog niini moingon nga napildi na ang imong mga sundalo. 10Unya bisan ang labing isog mong mga sundalo, nga sama kaisog sa liyon, mahadlok. Kay nahibalo ang tanang Israelinhon nga ang imong amahan hanas sa pagpakig-away ug isog ang iyang mga tawo. 11Busa tambagan ko ikaw nga tigoma gayod ang tanang mga Israelinhon gikan sa Dan hangtod sa Beersheba,17:11 gikan sa Dan hangtod sa Beersheba: Ang buot ipasabot, sa tibuok nasod sa Israel. nga daw sama kadaghan sa balas sa baybayon. Ug ikaw mismo ang mangulo kanila sa pagpakiggira. 12Unya atong pangitaon si David bisan asa pa siya, ug hugopan nato siya nga daw tun-og nga mihugop sa yuta; ug siya ug ang iyang mga tawo mahurot ug kamatay. 13Kon moikyas siya ngadto sa usa ka lungsod, hiktan nato ang mga paril niini ug birahon ngadto sa lugut hangtod nga malumpag kini ug walay mahibilin niini nga bato.” 14Miingon si Absalom ug ang tanang tigdumala sa Israel, “Mas maayo ang tambag ni Hushai nga Arkanhon kay sa kang Ahitofel.” Pagbuot sa Ginoo nga dili sundon ni Absalom ang maayong tambag ni Ahitofel, aron malaglag si Absalom.

15Gisultihan ni Hushai ang mga pari nga si Zadok ug si Abiatar mahitungod sa gitambag ni Ahitofel kang Absalom ug sa mga tigdumala sa Israel, ug sa iya usab nga gitambag. 16Unya miingon siya kanila, “Pahibaloa dayon si David nga dili siya magpabilin sa tabokanan sa Suba sa Jordan didto sa kamingawan karong gabhiona, kinahanglan nga motabok dayon sila sa suba aron dili sila mangamatay.”

17Niadtong higayona, nagahulat si Jonatan nga anak ni Abiatar ug si Ahimaaz nga anak ni Zadok sa En Rogel, kay dili sila gustong makit-an nga mosulod ug mogawas sa Jerusalem. May gikasabot sila nga usa ka sulugoong babaye nga maoy moadto ug mosulti kanila sa mensahe nga ilang ihatag ngadto kang David. 18Apan may nakakita kanila nga usa ka batan-ong lalaki, ug misulti kini ngadto kang Absalom. Busa nagdali-dali silang duha ug biya, ug miadto sa balay sa usa ka tawo sa Bahurim. Kining tawhana may atabay diha sa iyang tugkaran, ug nanaog sila si Jonatan ug si Ahimaaz didto aron sa pagtago. 19Mikuha ug tabon ang iyang asawa ug gitabonan ang atabay ug unya gibularan ug trigo aron walay makahunahuna nga may nagtago didto. 20Sa dihang miadto ang mga tawo ni Absalom sa balay sa tawo, gipangutana nila ang iyang asawa, “Nakita ba ninyo si Ahimaaz ug si Jonatan?” Mitubag ang asawa, “Mitabok sila sa suba.” Gipangita nila sila apan wala nila makita, busa mibalik na lang sila sa Jerusalem.

21Sa dihang nakalakaw na ang mga tawo ni Absalom, migawas dayon si Jonatan ug si Ahimaaz sa atabay ug miadto kang David ug miingon, “Tabok dayon kamo sa suba, kay nagtambag si Ahitofel nga patyon ka.” 22Busa mitabok si David ug ang iyang mga tawo sa Suba sa Jordan, ug sa pagkakaadlawon didto na silang tanan sa tabok.

23Sa dihang nahibaloan ni Ahitofel nga wala sunda ang iyang tambag, misakay siya sa iyang asno ug mipauli sa iyang lungsod. Namilinbilin siya sa iyang pamilya ug unya naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon. Gilubong siya sa gilubngan sa iyang amahan.

24Nakaabot na sila si David sa Mahanaim sa dihang mitabok si Absalom ug ang tanan niyang mga tawo sa Suba sa Jordan. 25Gipili ni Absalom si Amasa puli kang Joab ingon nga komander sa mga sundalo. Kini si Amasa anak ni Jeter nga Ishmaelinhon.17:25 Ishmaelinhon: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Israelinhon. Ang iyang inahan nga si Abigail, nga anak ni Nahash, igsoon sa inahan ni Joab nga si Zeruya. 26Nagkampo si Absalom ug ang mga Israelinhon sa Gilead.

27Sa pag-abot nila ni David sa Mahanaim, giabiabi sila nila ni Shobi nga anak ni Nahash nga Amonihanon nga taga-Raba, ni Makir nga anak ni Amiel nga taga-Lo Debar, ug ni Barzilai nga Gileadnon nga taga-Rogelim. 28May mga dala silang higdaanan, yahong, kolon, trigo, barley, harina, sinanlag nga lugas, liso nga mga utanon, batong, 29dugos, keso, karnero, ug mantikilya. Gihatag nila kini kang David ug sa iyang mga tawo, kay nasayod sila nga gigutom, gikapoy, ug giuhaw gayod sila gikan sa ilang paglakaw sa kamingawan.