King James Version

2 Samuel 11:1-27

1And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem.11.1 after…: Heb. at the return of the year, or, in the spring

2¶ And it came to pass in an eveningtide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king’s house: and from the roof he saw a woman washing herself; and the woman was very beautiful to look upon. 3And David sent and enquired after the woman. And one said, Is not this Bath-sheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?11.3 Bath-sheba: or, Bath-shuah11.3 Eliam: or Ammiel 4And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he lay with her; for she was purified from her uncleanness: and she returned unto her house.11.4 for she…: or, and when she had purified herself, etc, she returned 5And the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child.

6¶ And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. 7And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered.11.7 how Joab…: Heb. of the peace of, etc 8And David said to Uriah, Go down to thy house, and wash thy feet. And Uriah departed out of the king’s house, and there followed him a mess of meat from the king.11.8 followed…: Heb. went out after him 9But Uriah slept at the door of the king’s house with all the servants of his lord, and went not down to his house. 10And when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? why then didst thou not go down unto thine house? 11And Uriah said unto David, The ark, and Israel, and Judah, abide in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields; shall I then go into mine house, to eat and to drink, and to lie with my wife? as thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing. 12And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow. 13And when David had called him, he did eat and drink before him; and he made him drunk: and at even he went out to lie on his bed with the servants of his lord, but went not down to his house.

14¶ And it came to pass in the morning, that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah. 15And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.11.15 hottest: Heb. strong11.15 from him: Heb. from after him 16And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah unto a place where he knew that valiant men were. 17And the men of the city went out, and fought with Joab: and there fell some of the people of the servants of David; and Uriah the Hittite died also.

18¶ Then Joab sent and told David all the things concerning the war; 19And charged the messenger, saying, When thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king, 20And if so be that the king’s wrath arise, and he say unto thee, Wherefore approached ye so nigh unto the city when ye did fight? knew ye not that they would shoot from the wall? 21Who smote Abimelech the son of Jerubbesheth? did not a woman cast a piece of a millstone upon him from the wall, that he died in Thebez? why went ye nigh the wall? then say thou, Thy servant Uriah the Hittite is dead also.11.21 Jerubbesheth: also called, Jerubbaal

22¶ So the messenger went, and came and shewed David all that Joab had sent him for. 23And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate. 24And the shooters shot from off the wall upon thy servants; and some of the king’s servants be dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also. 25Then David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another: make thy battle more strong against the city, and overthrow it: and encourage thou him.11.25 displease…: Heb. be evil in thine eyes11.25 one…: Heb. so and such

26¶ And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband. 27And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the LORD.11.27 displeased: Heb. was evil in the eyes of

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 11:1-27

Si David ug si Batsheba

1Sa bag-ong tuig diin ang mga hari molakaw sa pagpakiggira, wala mouban si David. Si Joab ug ang iyang mga opisyal lang ang iyang gipalakaw, ug ang tanang kasundalohan sa Israel. Gipildi nila ni Joab ang mga Amonihanon ug gilibotan ang Raba.

2Usa niana ka hapon, sa gasalop na ang adlaw, mibangon si David gikan sa iyang higdaanan ug naglakaw-lakaw didto sa patag nga atop sa palasyo. Samtang naglantaw-lantaw siya sa ubos, may nakita siyang usa ka matahom kaayo nga babaye nga naligo. 3Nagsugo si David ug tawo nga magpakisayod kon kinsa kadtong babayhana. Ug gisultihan siya nga ang babaye mao si Batsheba, nga anak ni Eliam ug asawa ni Uria nga Hitihanon. 4Unya gipakuha ni David si Batsheba. Ug sa pag-abot ni Batsheba kang David, nagdulog sila. (Bag-o lang niadto nahuman ni Batsheba ang tulumanon sa pagpanghinlo sa binulan nga pagregla.) Human niadto, mipauli si Batsheba.

5Unya namabdos si Batsheba. Busa nagpadala siya ug mensahe ngadto kang David nga mabdos siya. 6Nagpadala si David ug mensahe kang Joab nga paadtoon kaniya si Uria nga Hitihanon. Busa gipaadto ni Joab si Uria kang David. 7Pag-abot ni Uria, gipangutana siya ni David kon kumusta si Joab, ang mga sundalo, ug ang ilang pagpakiggira. 8Unya miingon si David kaniya, “Pauli sa imong balay, ug pahulay.11:8 pahulay: o, pakigdulog sa imong asawa. Sa literal, hugasi ang imong tiil.” Busa mibiya si Uria sa palasyo, ug gipasundan siya ni David ug mga regalo. 9Apan wala mopauli si Uria. Didto hinuon siya natulog sa pultahan sa palasyo uban sa mga sulugoon sa iyang agalon nga si David.

10Sa dihang nasayran ni David nga wala mopauli si Uria, gipatawag niya kini ug gipangutana, “Nganong wala ka mopauli? Di ba dugay ka nga wala sa inyo?” 11Miingon si Uria, “Ang Kahon sa Kasabotan ug ang mga sundalo sa Israel ug Juda atua sa mga kampo sa kapatagan, ug atua usab ang among komander nga si Joab ug ang iyang mga opisyal. Makaako ba ako sa pagpauli aron mokaon, moinom, ug makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayod kana mahimo.”

12Miingon si David kaniya, “Pabilin una dinhi ug usa ka gabii, ug pabalikon ko ikaw sa kampo ugma.” Busa nagpabilin si Uria niadtong adlawa sa Jerusalem. Pagkasunod nga adlaw, 13giagda siya ni David nga mokaon ug moinom uban kaniya, ug gihubog siya ni David. Apan niadtong gabhiona wala gihapon siya mipauli ug didto gihapon siya natulog uban sa mga sulugoon ni David.

14Pagkabuntag, nagsulat si David kang Joab ug gipadala kini kang Uria. 15Mao kini ang sulod sa iyang sulat: “Iplastar si Uria sa atubangan diin grabe kaayo ang panag-away, unya atras kamo aron maigo siya ug mamatay.” 16Busa samtang gilibotan nila ni Joab ang Raba, gibutang niya si Uria sa dapit diin anaa ang lig-on nga mga sundalo sa mga kaaway. 17Midasdas ang mga kaaway kanila ni Joab, ug namatay si Uria uban sa pipila ka mga sundalo ni David.

18Nagpadala si Joab ug balita kang David bahin sa tanang nahitabo sa gira. 19Gisultihan niya ang mensahero, “Pagkahuman mo ug sulti sa hari mahitungod sa nahitabo sa gira, 20-21tingalig masuko siya ug pangutan-on ka niya, ‘Nganong nagpaduol man gayod kamo sa lungsod sa pagpakiggira? Wala ba diay kamo mahibalo nga mapana nila kamo gikan sa ilang mga paril? Wala ba kamo makahinumdom kon sa unsang paagi namatay si Abimelec nga anak ni Jerubeshet11:20-21 Jerubeshet: Mao kini ang usa sa mga ngalan ni Gideon. sa Tebez. Dili ba nga gihulogan lang siya ug galingan nga bato sa usa ka babaye gikan sa ibabaw sa paril, ug namatay siya? Nganong nagpaduol man gayod kamo sa paril?’ Kon mangutana siya niini, ingna dayon siya, ‘Namatay usab ang imong alagad nga si Uria nga Hitihanon.’ ”

22Milakaw ang mensahero, ug pag-abot niya didto kang David gisuginlan niya kini sa tanang gipasulti ni Joab. 23Miingon siya kang David, “Gisulong kami sa mga kaaway didto sa kapatagan, apan gigukod namo sila pabalik sa pultahan sa ilang lungsod. 24Unya gipana kami sa mga tigpana nga atua sa paril, ug namatay ang uban sa imong mga sundalo apil ang imong alagad nga si Uria nga Hitihanon.”

25Miingon si David sa mensahero, “Ingna si Joab nga dili siya angayng maguol tungod sa nahitabo, kay dili man gayod matagna kon kinsa ang mamatay sa gira. Ingna siya nga pangusgan pa gayod niya ang pagsulong sa lungsod hangtod nga malaglag kini.”

26Sa pagkasayod ni Batsheba nga namatay si Uria nga iyang bana, nagsubo siya. 27Human sa panahon sa pagsubo, gipakuha siya ni David ug gidala sa palasyo. Nahimo siyang asawa ni David, ug sa paglabay sa mga adlaw, nanganak siyag lalaki. Apan wala makapahimuot sa Ginoo ang gihimo ni David.