King James Version

2 Samuel 10:1-19

1And it came to pass after this, that the king of the children of Ammon died, and Hanun his son reigned in his stead. 2Then said David, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father shewed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David’s servants came into the land of the children of Ammon. 3And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?10.3 Thinkest…: Heb. In thine eyes doth David 4Wherefore Hanun took David’s servants, and shaved off the one half of their beards, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away. 5When they told it unto David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed: and the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.

6¶ And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Beth-rehob, and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ish-tob twelve thousand men.10.6 Ish-tob: or, the men of Tob 7And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men. 8And the children of Ammon came out, and put the battle in array at the entering in of the gate: and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ish-tob, and Maacah, were by themselves in the field. 9When Joab saw that the front of the battle was against him before and behind, he chose of all the choice men of Israel, and put them in array against the Syrians: 10And the rest of the people he delivered into the hand of Abishai his brother, that he might put them in array against the children of Ammon. 11And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will come and help thee. 12Be of good courage, and let us play the men for our people, and for the cities of our God: and the LORD do that which seemeth him good. 13And Joab drew nigh, and the people that were with him, unto the battle against the Syrians: and they fled before him. 14And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.

15¶ And when the Syrians saw that they were smitten before Israel, they gathered themselves together. 16And Hadarezer sent, and brought out the Syrians that were beyond the river: and they came to Helam; and Shobach the captain of the host of Hadarezer went before them.10.16 the river: that is, Euphrates10.16 Shobach: or, Shophach 17And when it was told David, he gathered all Israel together, and passed over Jordan, and came to Helam. And the Syrians set themselves in array against David, and fought with him. 18And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there.10.18 horsemen: also called, footmen 19And when all the kings that were servants to Hadarezer saw that they were smitten before Israel, they made peace with Israel, and served them. So the Syrians feared to help the children of Ammon any more.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 10:1-19

Gipildi ni David ang mga Amonihanon ug mga Aramehanon

(1 Cro. 19:1-19)

1Milabay ang panahon ug namatay si Nahash nga hari sa mga Amonihanon. Ang iyang anak nga si Hanun mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. 2Miingon si David, “Pakitaan ko sa kaayo si Hanun tungod kay maayo ang iyang amahan kanako.” Busa nagpadala si David ug mga opisyal aron sa pagpaabot sa iyang pahasubo kang Hanun tungod sa pagkamatay sa amahan niini.

Apan sa pag-abot sa mga opisyal ni David sa yuta sa mga Amonihanon, 3miingon ang mga opisyal sa mga Amonihanon kang Hanun nga ilang agalon, “Nagtuo ka ba nga pasidunggan ni David ang imong amahan pinaagi sa pagpadalag mga tawo sa pag-unong sa imong kasubo? Wala kaha niya sila ipadala aron maniid sa atong lungsod ug unya laglagon kini?” 4Busa gipadakop ni Hanun ang mga opisyal ni David ug gikiskisan ang katunga sa ilang mga bangas. Giputlan ang ilang mga bisti gikan sa hawak hangtod sa bat-ang, ug unya gipapauli. 5Naulawan gayod sila pag-ayo. Sa dihang nabalitaan ni David ang nahitabo, nagpadala siyag mga mensahero sa pagsulti sa iyang mga opisyal nga magpabilin lang una sila sa Jerico hangtod nga motubo ang ilang mga bangas, ayha mamauli.

6Nakaamgo ang mga Amonihanon nga gipalagot nila pag-ayo si David, busa nagsuhol silag 20,000 ka mga sundalong Aramehanon10:6 Aramehanon: o, Syrianhon. nga taga-Bet Rehob ug taga-Zoba, 1,000 ka mga sundalo gikan sa hari sa Maaca, ug 12,000 ka mga sundalo gikan sa Tob. 7Sa pagkadungog ni David niini, gipadala niya si Joab ug ang tibuok kasundalohan aron sa pagpakiggira. 8Mipahimutang ang mga Amonihanon sa pultahan sa ilang lungsod aron sa pagpakiggira, samtang ang mga Aramehanon nga taga-Zoba ug taga-Rehob ug ang mga sundalo gikan sa Tob ug Maaca didto sa kapatagan.

9Sa dihang nakita ni Joab nga may mga kaaway diha sa iyang atubangan ug sa iyang likod, gipili niya ang labing maayong mga sundalo sa Israel, ug gipangulohan niya sila sa pagpakiggira sa mga Aramehanon. 10Ang nahibiling mga sundalo gipapangulohan niya kang Abishai nga iyang igsoon sa pagpakiggira sa mga Amonihanon. 11Miingon si Joab kang Abishai, “Kon makita mo nga morag mapildi na kami sa mga Aramehanon, tabangi ninyo kami, apan kon kamo ang morag mapildi sa mga Amonihanon tabangan namo kamo. 12Pagmaisogon kamo! Makiggira kita nga may kaisog alang sa atong katawhan ug sa mga lungsod sa atong Dios. Himuon sa Ginoo kon unsa ang maayo sumala sa iyang kabubut-on.” 13Unya misulong si Joab uban sa iyang mga tawo, ug nangikyas ang mga Aramehanon gikan kanila. 14Pagkakita sa mga Amonihanon nga nangikyas ang mga Aramehanon, nangikyas usab sila gikan kang Abishai ug nanulod sa ilang lungsod. Busa mipauli si Joab sa Jerusalem gikan sa pagpakiggira sa mga Amonihanon.

15Sa dihang nakita sa mga Aramehanon nga napildi sila sa mga Israelinhon, nagtigom sila pag-usab. 16Gitabangan sila sa ubang mga Aramehanon nga gipatawag ni Hadadezer gikan sa tabok sa Suba sa Eufrates. Miadto sila sa Helam ubos sa pagpangulo ni Shobac nga komander sa mga sundalo ni Hadadezer.

17Sa pagkahibalo ni David niini, gipatigom niya ang tanang sundalo sa Israel aron sa pagpakiggira. Unya mitabok sila sa Suba sa Jordan ug miadto sa Helam. Mipahimutang ang mga Aramehanon sa pagpakiggira kanila ni David, ug naggira sila. 18Apan nangikyas ang mga Aramehanon gikan sa mga Israelinhon. Nakapatay sila si David ug 700 ka mga tigkarwahe ug 40,000 ka mga tigkabayo.10:18 tigkabayo: Mao kini sa Hebreo. Sa ubang mga kopya sa Griego (ug sa 1 Cro. 19:18), sundalo nga nagalakaw lang. Napatay usab nila si Shobac nga komander sa mga sundalo. 19Sa dihang nakita sa mga hari sa mga Aramehanon, nga sakop ni Hadadezer, nga napildi na sila sa mga Israelinhon, nagpasakop sila sa mga Israelinhon ug mialagad kanila. Busa sukad niadto nahadlok na ang mga Aramehanon nga motabang sa mga Amonihanon.