King James Version

1 Corinthians 4:1-21

1Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. 2Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful. 3But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man’s judgment: yea, I judge not mine own self. 4For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord. 5Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God. 6And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. 7For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? 8Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you. 9For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. 10We are fools for Christ’s sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised. 11Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwellingplace; 12And labour, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it: 13Being defamed, we intreat: we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day. 14I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you. 15For though ye have ten thousand instructers in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. 16Wherefore I beseech you, be ye followers of me. 17For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church. 18Now some are puffed up, as though I would not come to you. 19But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power. 20For the kingdom of God is not in word, but in power. 21What will ye? shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness?

Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 4:1-21

Mga Apostoles ni Cristo

1Gani dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagad kami ni Cristo nga ginasaligan sang Dios nga magbalita sang iya mga tinago nga kamatuoran. 2Kag ang tawo nga ginasaligan dapat magpakita nga masaligan gid siya.

3Wala sing kaso sa akon kon ano ang pagkabig ninyo ukon ang pagkabig sang bisan sin-o sa akon. Ako mismo wala nagasiling nga ang akon pag-alagad sa Dios maayo ukon indi. 4Kon sa bagay limpyo ang akon konsensya, pero wala ina nagakahulugan nga wala na ako sing sala. Ang Ginoo gid lang ang makasiling kon husto ukon indi ang akon ginahimo. 5Gani indi kamo maghukom sa wala pa mag-abot ang husto nga panahon. Hulata ninyo ang pag-abot sang Ginoo. Amo ina ang tion nga ipaguwa niya ang tanan nga sekreto kag motibo sang kada isa. Dayon ang kada isa magabaton sang pagdayaw nga halin sa Dios nga bagay gid sa iya mga ginhimo.

6Mga utod, gin-gamit ko nga halimbawa para sa inyo ang akon kaugalingon kag si Apolos, agod matun-an ninyo ang ginasiling nga “Indi magpasobra sa ginasiling sang Kasulatan.” Gani indi ninyo pag-ipabugal ang isa kag magsiling nga mas maayo siya sang sa isa. 7Ngaa nagahunahuna kamo nga mas maayo gid kamo sang sa iban? Ano ang ara sa inyo nga wala naghalin sa Dios? Kag kon sa Dios naghalin, ti ngaa ginapabugal ninyo nga daw inyo gid?

8Nagahunahuna kamo nga wala na sing kulang sa inyo, nga bugana na kamo kag nagahari na sa ginharian sang Dios bisan kami amon wala pa. Kuntani nagahari na kamo agod makahari man kami upod sa inyo. 9Kon sa akon lang, kami nga mga apostoles daw ginbutang sang Dios sa pinakamanubo nga kahimtangan. Pareho kami sa mga tawo nga sentensyado na nga patyon kag ginatulok sang bug-os nga kalibutan, sang tanan nga tawo pati sang tanan nga anghel. 10Tungod sa amon pagtudlo parte kay Cristo, nagasiling ang mga tawo nga mga buang kami. Pero kamo inyo, nagahunahuna nga mga maalam kamo tungod nga kamo ara kay Cristo. Mga maluya kami, pero sa inyo hunahuna, kamo indi. Ginadayaw pa kamo sang mga tawo, pero kami iya ginatamay lang nila. 11Hasta gani subong ginaagwanta lang namon ang kagutom kag kauhaw, kag ginakulang pa kami sang amon mga bayo. Ginasakit kami sang mga tawo, kag wala kami sang kaugalingon nga balay. 12Nagaobra kami kag nagapabalhas para lang mabuhi. Ginapangamuyuan namon ang mga tawo nga nagapasipala sa amon nga kaluoyan pa gid sila sang Dios. Kag ginaagwanta lang namon ang mga paghingabot sang mga tawo. 13Ginapakahuy-an kami, pero nagasabat kami sing malulo. Hasta subong, sa hunahuna sang mga tawo daw basura kami, mga labing kubos nga klase sang mga tawo.

14Wala ako nagasulat sini sa tuyo nga pakahuy-an kamo, kundi gusto ko nga tudluan kamo bilang mga hinigugma ko nga mga anak. 15Kay bisan madamo ang nagatudlo sa inyo parte kay Cristo isa gid lang ang inyo amay sa pagtuo kag ina wala sing iban kundi ako. Mga anak ko kamo sa pagtuo kay Cristo Jesus tungod nga ako ang nagdala sa inyo sang Maayong Balita. 16Gani ginapangabay ko kamo nga sundon ninyo ang akon ginahimo. 17Amo ina nga ginapadala ko dira sa inyo si Timoteo nga akon hinigugma kag masaligan nga anak sa Ginoo, agod magpadumdom siya sa inyo sang akon mga pamaagi sa pagkabuhi bilang sumulunod ni Cristo. Ini nga mga pamaagi akon man nga ginatudlo sa tanan nga iglesya sa bisan diin nga lugar.

18Ang iban sa inyo nagapabugal na, kay abi nila indi na ako magkadto dira. 19Pero kon itugot sang Ginoo, makadto ako dira sa labing madali. Kag tan-awon ko gid kon ano ang mahimo sang sina nga mga tawo nga masyado kahambog kon maghambal. 20Kay ang matuod, kon ang Dios amo ang nagahari sa aton kabuhi, mahibaluan man ina sang iban paagi sa aton mga hinimuan kag indi sa mga sugid lang. 21Gani magpili kamo kon ano ang inyo gusto: pag-abot ko dira pang-akigan ko kamo ukon higugmaon nga may kalulo?